UUKI, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EDC53

Kommenterad dagordning

2023-02-27

Utbildningsdepartementet

Rådets möte (utbildning) den 7 mars 2023

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Icke lagstiftande verksamhet

3.Slutsatser om färdigheter och kompetenser för den gröna omställningen

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Godkännande

Ansvarigt statsråd: Lotta Edholm

Förslagets innehåll: Fokus i det svenska ordförandeskapets förslag till rådsslutsatser om kompetenser för den gröna omställningen ligger på utbildningens, särskilt yrkesutbildningens och den högre utbildningens, betydelse för utveckling av gröna kompetenser. Med detta avses yrkeskompetenser som behövs i alla sektorer och på alla nivåer inom arbetsmarknaden för den gröna omställningen, inklusive skapandet av nya, gröna arbetstillfällen.

I förslaget till rådsslutsatser lyfts bland annat behovet av samverkan med arbetslivet för att identifiera och kartlägga behoven av gröna kompetenser nu och i framtiden (new green jobs). Vidare behandlas utvecklandet av flexibla utbildningsmöjligheter inom yrkesutbildning och högre utbildning som bidrar till kompetensutveckling och omställning samt vägledning och information för att attrahera potentiella studenter, både kvinnor och män och oavsett socioekonomisk bakgrund, till dessa utbildningar.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen stödjer ansträngningar för att säkerställa kompetenser för den gröna omställningen. Regeringen står därför bakom ordförandeskapets förslag och godkännande av rådsslutsatser om gröna kompetenser.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Information i utbildningsutskottet den 31 januari 2023 och den 23 februari 2023.

Fortsatt behandling av ärendet: Medlemsstaterna väntas godkänna rådsslutsatserna på rådsmötet den 7 mars 2023.

Faktapromemoria:

4.Högkvalitativa lärare – grundstenen för ett framgångsrikt europeiskt utbildningsområde. Lärarbristen och utmaningen att attrahera, vidareutbilda och behålla kvalificerade och välutbildade lärare och utbildare

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Riktlinjedebatt

Ansvarigt statsråd: Lotta Edholm

Förslagets innehåll: Bakgrunden till riktlinjedebatten är att frågor om läraryrkets attraktionskraft, lärarbrist samt lärares arbetssituation är aktuella för EU:s medlemsstater och lyfts i kommissionens meddelande om Framsteg mot förverkligandet av det europeiska området för utbildning från november förra året.

Inför mötet mellan utbildningsministrarna har det svenska ordförandeskapet presenterat ett diskussionsunderlag där två frågor ställs. Den första frågan handlar om de konkreta frågor och utmaningar som finns i medlemsstaterna gällande lärare och som det skulle vara givande att ta upp för diskussion

2 (3)

inom ramen för det europeiska utbildningsområdet och mervärdet av vidare samarbete i en europeisk kontext. Den andra frågan handlar om vad som skulle kunna göras på europeisk nivå för att bidra till utmaningen att attrahera, vidareutbilda och behålla kvalificerade och välutbildade lärare och utbildare.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen anser att det är viktigt att uppmärksamma de utmaningar gällande lärarförsörjning som finns i EU:s medlemsstater och står därför bakom ordförandeskapets inriktning för riktlinjedebatten.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Information till utbildningsutskottet den 23 februari 2023.

Fortsatt behandling av ärendet:

Faktapromemoria:

5. Övriga frågor

a) Europeiska författares dag

Information från kommissionen

3 (3)