230310 Miljö, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EDD68

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för miljöfrågor

16 m ars 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Lagstiftningsöverläggningar

3.Direktivet om ändring av direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp och rådets direktiv om deponering av avfall

-Allmän riktlinje

4.Förordningen om förpackningar och förpackningsavfall, om ändring av förordning (EU) 2019/1020 och direktiv (EU) 2019/904 och om upphävande av direktiv 94/62/EG

-Riktlinjedebatt

5.Förordningen om inrättande av en unionsram för certifiering av koldioxidupptag

-Riktlinjedebatt

6.Direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (omarbetning)

-Riktlinjedebatt

Icke lagstiftande verksamhet

7.Miljöanpassning av den europeiska planeringsterminen - Diskussion

8.Övriga frågor

a) Aktuella lagstiftningsförslag

Förordningen om ändring av förordning (EU) 2019/1242 om koldioxidutsläpp från tunga fordon

- Information från kommissionen

b)Femte internationella konferensen om kemikalier(Bonn den 25–29 september 2023)

Högnivåsegment den 28–29 september 2023anordnad av Tyskland - Information från den tyska delegationen

c)Reglering av växter som tagits fram med hjälp av nya genomiska metoder – behov av ytterligare diskussioner som tar hänsyn till miljöaspekterna

- Information från den österrikiska delegationen

d)Resultaten i rapporten om krigets inverkan på den naturliga miljön i Ukraina - Information från den polska delegationen