Allmänna frågor, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D4810PAGE

\* MERGEFORMAT

4


Informellt videomöte i EU-ministerkrets den 15 juli 2020

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

(Ev.) A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

Presentation av de tyska ordförandeskapsprioriteringarna

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Det tyska ordförandeskapet ska presentera sitt arbetsprogram och prioriteringarna för ministerrådets arbete under andra halvåret av 2020. Huvudprioriteringarna är följande:

att övervinna covid-19-pandemin permanent, samt den ekonomiska återhämtningen;

ett starkare och mer innovativt Europa;

ett rättvist Europa;

ett hållbart Europa;

ett säkert Europa med gemensamma värderingar;

ett starkt Europa i världen.

Det tyska ordförandeskapet har även som ambition att snabbt slutföra förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021 – 2027.

Förberedelser inför Europeiska rådet den 17–18 juli 2020

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Inför Europeiska rådets möte den 17 – 18 juli ska diskuteras ett utkast till slutsatser om EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021 – 2027 och kommissionens förslag till återhämtningsinstrument med anledning av covid-19-pandemin. Slutsatserna väntas baseras på ett förslag till förhandlingsdokument från Europeiska rådets ordförande. Varken utkastet till slutsatser eller förslaget till förhandlingsdokument har ännu delgivits medlemsländerna.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den med riksdagen fastställda ståndpunkten ligger fast.

Framtidskonferensen (ev.)

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Ordförandeskapet väntas informera om de fortsatta förberedelserna för konferensen och om rådets position om konferensens utformning. Nästa steg är att kommissionen, Europaparlamentet och rådet ska enas om konferensens utformning.

Av rådspositionen framgår att konferensen bör inledas så fort det finns förutsättningar för det mot bakgrund av pandemin och att resultatet av konferensen bör avspeglas i en rapport till Europeiska rådet under 2022. Rådspositionen utgår ifrån att medborgardialoger har en central roll, och att diskussionerna bör utgå utifrån ett antal huvudämnen med grund i den strategiska agendan. Ett brett deltagande från flera aktörer förutses, bland annat från nationella parlament, för att nå ut på nationell och regional nivå. Även horisontella frågor som bättre lagstiftning, subsidiaritet och transparens är viktiga att fokusera på enligt rådspositionen.

Vad gäller institutionella frågor och eventuella behov av att diskutera fördragsändringar anger rådspositionen att unionens ramverk medger att utmaningar behandlas på ett effektivt sätt, samt att konferensen inte faller inom tillämpningsområdet för artikel 48 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt om förfaranden vid fördragsändringar.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Samråd skedde i EU-nämnden den 11 december 2019 inför behandling som övrig fråga på Europeiska rådets dagordning, den 24 januari 2020 inför behandling som en diskussionspunkt på möte i Allmänna rådet samt den 25 maj 2020 inför behandling av en diskussionspunkt om EU:s övergripande svar på covid-19-pandemin på informellt videomöte i Allmänna rådet. Överläggning om konferensen skedde i utrikesutskottet den 23 januari 2020.

Övriga frågor

-