återrapport informellt060530

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1374 Till p. 1

Till p. 1
Minnesanteckningar 2006-06-01 Jordbruksdepartementet EUI-sekretariatet Departementsråd Tomas Dahlman Telefon 08-405 11 35 Mobil 070-519 02 45 Informellt jordbruksministermöte i Krems, Österrike den 28-30 maj 2006

I mötet deltog från svensk sida jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, statsekreterare Ingrid Petersson och departementsrådet Tomas Dahlman. Övergripande tema för mötet var LAND - LIFE - FUTURE; utbildning, rådgivning, forskning och utveckling, innovation samt diversifiering; Nyckelfaktorer för europeiskt jordbruks konkurrenskraft.

Måndagen den 29 maj ägnades åt ett besök av ett ekologiskt kooperativ med 700-800 medlemmar i norra delen av delstaten Niederösterreich.

Inför själva arbetsmötet den 30 maj hade ordförandeskapet skickat ut ett bakgrundsdokument om vikten av mänskliga resurser för utvecklingen av landsbygden inom EU. Syftet var att utifrån den gemensamma jordbrukspolitiken, inte minst landsbygdsutvecklingsprogrammet, diskutera frågor rörande forskning och utveckling, utbildning, rådgivning samt innovation och diversifiering.

Sverige deltog i en arbetsgrupp som särskilt behandlade utbildningsfrågor. Från svensk sida lyftes särskilt yrkesutbildningens betydelse för utvecklingen inom lantbruket fram. Även den högre utbildningens och forskningen betydelse betonades.

Vid den avslutande plenarsessionen presenterade samtliga arbetsgrupper sina respektive slutsummeringar.

Ordförandeskapet har meddelat att man avser ta fram ett dokument som sammanfattar resultaten av diskussionerna i arbetsgrupperna och ta upp detta på det kommande jordbruksrådet den 19 juni.