Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3C

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Lagstiftningsöverläggningar

 3. Den fleråriga budgetramen 2021–2027
  - Riktlinjedebatt

  Icke lagstiftande verksamhet

 4. Förberedelser inför Europeiska rådet den 12‒13 december 2019: slutsatser
  - Diskussion
 5. Uppföljning av Europeiska rådet
  - Lägesrapport
 6. Den europeiska planeringsterminen 2020 – färdplan
  - Föredragning av det tillträdande ordförandeskapet
 7. (ev.) Lagstiftningsplanering – kommissionens arbetsprogram för 2020 och fleråriga programplanering
  - Diskussion
 8. Unionens värden i Ungern – motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EU-fördraget
  - Hörande av Ungern i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget
 9. Rättsstatsläget i Polen – motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EU-fördraget
  - Lägesrapport
 10. Övriga frågor