Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:24124B

 1. Godkännande av dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 3. a) (ev.) Förslag till rådets förordning om att ge Europeiska centralbanken särskilda uppgifter för Europeiska systemrisknämndens verksamhet
  - Konstaterande av politisk överenskommelse

  b) (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om makroövervakning av det finansiella systemet och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd
  - Konstaterande av politisk överenskommelse

  c) (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet
  - Konstaterande av politisk överenskommelse

  d) (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet
  - Konstaterande av politisk överenskommelse

  e) (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk bankmyndighet
  - Konstaterande av politisk överenskommelse

  f) (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven (...) vad gäller befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
  - Konstaterande av politisk överenskommelse

  g) (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik
  - Konstaterande av politisk överenskommelse

  h) (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltning av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiven 2004/39/EG och 2009/.../EG
  - Konstaterande av politisk överenskommelse

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Det belgiska ordförandeskapets program
  - Offentlig debatt
 5. Uppföljning av Europeiska rådet
  5.1 Meddelande från kommissionen: Förstärkt samordning av den ekonomiska politiken
  -
  Föredragning av kommissionen
  5.2 Övriga punkter från Europeiska rådet
  - Diskussion
 6. Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
  - Antagande
 7. Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten
  (begränsad krets)

  - Rådets beslut om förekomsten av ett alltför stort underskott
  - Rådets rekommendation i syfte att få situationen med ett alltför stort offentligt underskott att upphöra
 8. (ev.) Estlands införande av euron
  - Antagande av rättsakter
  - Rådets beslut om Estlands införande av euron den 1 januari 2011
  - Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller Estlands införande av euron
  - Rådets förordning om omräkningskursen till euron för Estland
 9. Övriga frågor
  I anslutning till rådets möte:
  Måndagen den 12 juli
  - Eurogruppen