Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E207

 1. Fastställande av den preliminära dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 3. Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning
  - Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning
  - Politisk överenskommelse
 4. Övriga frågor
  - Aktuella lagstiftningsförslag
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 6. Genomförande av bankunionen
  - Lägesrapport
 7. (ev.) Kapitalmarknadsunionen
  - Föredragning av kommissionen och diskussion
 8. (ev.) Gemensamma resolutionsmekanismen
  - Överbryggande finansiering
  - Politisk överenskommelse
 9. Europeiska planeringsterminen 2015 ? tillvaratagna erfarenheter
  - Diskussion
 10. Stabilitets- och tillväxtpakten
  - Gemensam ståndpunkt om flexibilitet i stabilitets- och tillväxtpakten
  - Lägesrapport och riktlinjedebatt
  forts.
 11. Förberedelser inför och uppföljning av internationella möten
  - Uppföljning av finansministermötet inom G20 i Ankara den 4-5 september 2015
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen
  - Förberedelser inför finansministermötet inom G20 i Lima den 8 oktober 2015
  - Antagande av utkast till riktlinjer för mötet
  - Uttalande av Ekofins ordförande vid möte i Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC) inom ramen för IMF:s årliga möten
  - Antagande av utkast till förklaring
 12. Övriga frågor