Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44801D

 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. Godkännande av A-punktslistan
 3. Direktivet mot skatteflykt
  - Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion
  - Politisk överenskommelse
 4. Det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner
  - Förslag till rådets direktiv om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner
  - Lägesrapport
 5. Förstärkning av bankunionen
  - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem
  - Meddelande från kommissionen till Europarlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Mot ett fullbordande av bankunionen
  - Lägesrapport
  - Rådets slutsatser (färdplan)
 6. (ev.) Prospektförordningen
  - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel
  - Allmän riktlinje

  forts.

 7. (ev.) Penningmarknadsfonder
  - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder
  - Allmän riktlinje
 8. Övriga frågor
  - Aktuella lagstiftningsförslag
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 9. Godkännande av A-punktslistan
 10. Genomförande av bankunionen
  - Lägesrapport
 11. Kampen mot finansiering av terrorism (kommissionens handlingsplan)
  - Lägesrapport: föredragning av kommissionen och diskussion
 12. Kommissionens analys av tillfälliga undantag i fråga om mervärdesskattesatser (förfarandet för omvänd betalningsskyldighet)
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 13. (ev.) Uppförandekoden (företagsbeskattning)
  - Rapport till rådet
  - Rådets slutsatser
  - Godkännande
 14. (ev.) Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet om skattefrågor
  - Godkännande
 15. (ev.) Rapport från finansministrarna om skattefrågor inom ramen för europluspakten
  - Godkännande
 16. Genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten
  - Utkast till rådets beslut
 17. (ev.) Europeiska revisionsrättens rapport om förfarande vid alltför stora underskott
  - Rådets slutsatser
 18. Bidrag till Europeiska rådets möte den 28?29 juni 2016

  a) Rådets rekommendationer om 2016 års nationella reformprogram för varje medlemsstat och utkast till rådets yttranden om de uppdaterade stabilitets- och konvergensprogrammen
  - Godkännande
  forts.


  b) (ev.) Förslag till rådets rekommendation om inrättande av nationella konkurrenskrafts- och produktivitetsnämnder inom euroområdet
  - Översändande till Europeiska rådet

  c) Framsteg mot en effektivare ekonomisk och finanspolitisk styrning
  - Diskussion

  d) Framsteg i fråga om euroområdets representation utåt
  - Diskussion

  e) (ev.) Andra frågor i samband med Europeiska rådets möte
  - Diskussion
 19. Övriga frågor