Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:486809

 1. Godkännande av dagordningen

  Icke lagstiftande verksamhet
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 4. Ordförandeskapets arbetsprogram
  - Föredragning av ordförandeskapet

  FISKE

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Meddelande från kommissionen om läget avseende den gemensamma fiskeripolitiken och samrådet om fiskemöjligheterna för 2018
  - Föredragning av kommissionen

  JORDBRUK

  Lagstiftningsöverläggningar
 6. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
  - Bekräftelse av resultatet av trepartsmötet

  forts.
  Icke lagstiftande verksamhet
 7. Konferens om resultaten av det offentliga samrådet om modernisering och förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 8. Förenkling: genomförande av rådets slutsatser från maj 2015
  - Lägesrapport från kommissionen
  - Diskussion
 9. Handelsrelaterade jordbruksfrågor
  - Lägesrapport från kommissionen
  - Diskussion
 10. Kommissionens delegerade förordning (EU) ?/? av den 19 maj 2017 om ändring av förordning (EG) nr 607/2009 vad gäller vilka druvsortsnamn och synonymer för dessa som får förekomma i märkningen av vin
  - Diskussion
 11. Övriga frågor

  a) En europeisk One health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens
  - Information från kommissionen

  b) Afrikansk svinpest: lägesrapport
  - Information från kommissionen

  c) Symposium om framtiden för livsmedel i EU (Bryssel den 27 juni 2017)
  - Information från den maltesiska, slovakiska och nederländska delegationen

  d) Konsekvenserna av den obligatoriska ursprungsmärkningen av livsmedel för den inre marknaden
  - Information från den belgiska delegationen

  e) Möte om kvalitetsskillnader hos livsmedel (Bratislava den 30 maj 2017)
  - Information från den slovakiska delegationen

  forts.
  f) Kvalitetsskillnader hos livsmedel ? föredragning av den senaste undersökningen
  - Information från den tjeckiska delegationen

  g) Möte mellan jordbruksministrarna från Visegrad-länderna samt Bulgarien, Rumänien och Slovenien (VG4+3) (Nadarzyn nära Warszawa, den 2 juni 2017)
  - Information från den polska delegationen

  h) Handelsmetoder som tillämpas av tredjeländer gentemot ansvariga EU-medlemsstater
  - Information från den tjeckiska delegationen

  i) Internationell ministerkonferens ? "GMO free agriculture: a chance for rural development in Central and South Eastern Europe" (Wien den 9?10 maj 2017)
  - Information från den österrikiska delegationen

  j) Konferens mellan EU:s och AU:s jordbruksministrar ? "Making Sustainable Agriculture a Future for Youth in Africa" (Rom den 2 juli 2017)
  - Information från kommissionen

  k) Torka i Portugal
  - Information från den portugisiska delegationen