Dagordning för rådet konkurrenskraft

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A8FAE

 1. Godkännande av dagordningen

  INRE MARKNADEN OCH INDUSTRI

  Icke lagstiftande verksamhet
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014-2020) (första behandlingen)
  -
  Partiell allmän riktlinje
  Näringsminister Annie Lööf
 5. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (första behandlingen)
  - Riktlinjedebatt
  Utbildningsminister Jan Björklund
 6. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling (första behandlingen)
  -
  Lägesrapport
  - Riktlinjedebatt
  Statsrådet Stefan Attefall

  Icke lagstiftande verksamhet
 7. Digitala inre marknaden och styrningen av den inre marknaden
  - Antagande av rådets slutsatser
  Statsrådet Ewa Björling
  forts.

  Lagstiftningsöverläggningar
 8. a) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ lösning av konsumenttvister) (första behandlingen)
  - Allmän riktlinje

  b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister (förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister) (första behandlingen)
  - Allmän riktlinje
  Statsrådet Birgitta Ohlsson

  Icke lagstiftande verksamhet
 9. Utkast till avtal om inrättande av en enhetlig patentdomstol och utkast till stadga
  - Politisk överenskommelse
  Justitieminister Beatrice Ask

  FORSKNING

  Lagstiftningsöverläggningar
 10. Horisont 2020 (första behandlingen)

  a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020)
  - Partiell allmän riktlinje

  b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om reglerna för deltagande och spridning i "Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020)"

  c) Förslag till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020)

  forts.

  d) Förslag till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2014-2018) som kompletterar Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation
  - Lägesrapport
  Utbildningsminister Jan Björklund
 11. Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (första behandlingen)

  a) Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): institutets bidrag till ett mer innovativt Europa

  b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
  - Lägesrapport
  Näringsminister Annie Lööf

  Icke lagstiftande verksamhet
 12. Europeiska innovationspartnerskap
  - Antagande av rådets slutsatser
  Utbildningsminister Jan Björklund
 13. Övriga frågor
  Inre marknaden och industri

  a) Reform av statligt stöd
  - Information från kommissionen
  Näringsminister Annie Lööf

  b) Högnivåmöte om tillväxtagendan och den inre marknaden (Vilnius den 18 april 2012)
  - Information från den litauiska delegationen
  Statsrådet Ewa Björling  forts.

  Forskning

  c) Strategiska forumet för internationellt samarbete inom vetenskap och teknik - Lägesrapport
  - Årsrapport
  - EU/Medlemsstaterna?Indien: Strategisk agenda om forskning och innovation
  - Information från ordföranden för det strategiska forumet för internationellt samarbete inom vetenskap och teknik
  Utbildningsminister Jan Björklund

  d) Resultat av forskningsrelaterade ordförandeskapskonferenser och ministermöten
  - Information från ordförandeskapet

  e) Arbetsprogram för det tillträdande ordförandeskapet
  - Information från den cypriotiska delegationen