Dagordning för rådet konkurrenskraft

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C9F88

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  INRE MARKNADEN OCH INDUSTRI

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Konkurrenskraftsavstämning
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 4. Artificiell intelligens
  a) Den artificiella intelligensens inverkan på EU:s industri
  - Föredragning av kommissionen och ordförandeskapet
  - Diskussion
  b) Slutsatser om den samordnade planen om artificiell intelligens
  - Antagande
 5. En ren jord åt alla: En strategisk långsiktig vision för en klimatneutral ekonomi
  - Föredragning av kommissionen
  - Riktlinjedebatt
 6. Den europeiska planeringsterminen
  - Diskussion
 7. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag
  i) Paketet om bolagsrätt
  a) Direktivet om digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt
  b) Direktivet om gränsöverskridande ombildningar, fusioner och uppdelningar
  ii) Förordningen om förstärkning av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter
  iii) Förordningen om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
  - Information från ordförandeskapet

  FORSKNING

  Lagstiftningsöverläggningar
 8. Horisont Europa-paketet ? det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa
  - Lägesrapport
  - Diskussion
 9. Övriga frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag
  Horisont Europa-paketet ? Ramprogrammet och dess regler för deltagande och spridning
  - Lägesrapport från ordförandeskapet
  b) ITER
  - Information från ordförandeskapet