Dagordning för rådet konkurrenskraft

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0401

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  INRE MARKNADEN OCH INDUSTRI

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Direktiv om grupptalan (ansvarigt statsråd Lena Micko)
  - Allmän riktlinje 
 4. Direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter (ansvarigt statsråd Magdalena Andersson)
  - (ev.) Allmän riktlinje

   
  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Den externa dimensionen av europeisk konkurrenskraft (ansvarigt statsråd Anna Hallberg)
  - Riktlinjedebatt
 6. Övriga frågor
  a) Bättre lagstiftning för att stödja hållbar tillväxt: arbete som utförts under Finlands ordförandeskap 
  (ansvarigt statsråd Ibrahim Baylan)
  - Information från ordförandeskapet
  b) Förstärkning av digitaliseringen av EU:s turistnäring: arbete som utförts under Finlands ordförandeskap
  (ansvarigt statsråd Ibrahim Baylan)
  - Information från ordförandeskapet
  c) Resultat av ministermötet med gruppen Industrins vänner 2019 (Wien den 4 oktober 2019) 
  (ansvarigt statsråd Ibrahim Baylan)
  - Information från den österrikiska delegationen

                                                                         
  forts. 


  d) Genomförandet av den nya förordningen om konsumentskyddssamarbete 
  (ansvarigt statsråd Lena Micko)
  - Information från kommissionen
  e) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram 
  (ansvarigt statsråd Anna Hallberg)
  - Information från den kroatiska delegationen


  RYMDFRÅGOR  (ansvarigt statsråd Matilda Ernkrans)

  Icke lagstiftande verksamhet
 7. Slutsatser om ”rymdlösningar för ett hållbart Arktis”
  - Antagande
 8. Främjande av en hållbar rymdekonomi
  - Riktlinjedebatt

  FORSKNING  (ansvarigt statsråd Matilda Ernkrans)

  Lagstiftningsöverläggningar
 9. Förordningen om Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
  - Partiell allmän riktlinje
 10. Beslut om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
  - Partiell allmän riktlinje / lägesrapport
 11. Horisont Europa-paketet: förordning om ramprogrammet för forskning och innovation 2021–2027
  a) Skäl
  b) Bilaga IV (synergier)
  - Partiell allmän riktlinje

  Icke lagstiftande verksamhet
 12. Euratom-programmet som kompletterar Horisont Europa
  - Partiell allmän riktlinje / lägesrapport
 13. Slutsatser om EU:s uppdaterade bioekonomistrategi
  - Antagande

  Rymdfrågor och forskning  (ansvarigt statsråd Matilda Ernkrans)
 14. Övriga frågor
  Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den kroatiska delegationen