Dagordning för rådet miljö

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448C00

 1. Godkännande av dagordningen

  Icke lagstiftande verksamhet
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar
  - Riktlinjedebatt
 5. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG
  - (ev.) Analys av det slutliga kompromissförslaget inför en överenskommelse

  Icke lagstiftande verksamhet
 6. Utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Att sluta kretsloppet ? en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin
  - Antagande
 7. Utkast till rådets slutsatser om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter
  - Antagande
 8. Utkast till uttalande från rådet om ratificeringen av Parisavtalet
  - Antagande

  Övriga frågor
 9. a) Kväveoxidutsläpp från dieselbilar
  - Information från ordförandeskapet

  forts.

  b) Nyligen hållna internationella möten:

  i) Högnivåmöte (Montreal den 11?13 maj 2016) och förberedelser inför mötet i ICAO-församlingen (Montreal den 27 september?7 oktober 2016)
  ii) Andra mötet i styrelsen för FN:s miljöprogram (Nairobi den 23?27 maj 2016)
  iii) Åttonde ministerkonferensen Miljö för Europa (Batumi, Georgien den 8?10 juni 2016)
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen

  c) Reach ? prioriteringar framåt för effektiv reglering (Bryssel den 1 juni 2016)
  - Information från ordförandeskapet

  d) Högnivåmöte om initiativet Make it Work (Amsterdam den 4 april 2016)
  - Information från ordförandeskapet

  e) Meddelande om översynen av genomförandet av miljölagstiftningen
  - Information från kommissionen

  f) Global groddjursdöd ? bekämpande av svampen Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) som angriper salamandrar och vattenödlor i EU
  - Information från den tyska och den belgiska delegationen

  g) Informellt möte mellan miljö- och transportministrarna (Amsterdam den 14?15 april 2016)
  - Information från ordförandeskapet

  h) Hormonstörande ämnen
  Information från kommissionen, på begäran av den franska delegationen

  i) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den slovakiska delegationen