Dagordning för rådet miljö

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:482FB1

 1. Godkännande av dagordningen

  Icke lagstiftande verksamhet
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 4. Sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem
  a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021?2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

  b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen
  - Lägesrapport

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Utkast till rådets slutsatser om EU:s handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet
  - Antagande


  forts.  Övriga frågor
 6. a) Aktuella lagstiftningsförslag
  - Avfallspaketet

  i) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

  ii) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall

  iii) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

  iv) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall
  - Information från ordförandeskapet

  b) Internationella möten under senare tid:

  i) Trippelkonferensen mellan parterna i Basel- (COP 13), Rotterdam- (COP 8) och Stockholmskonventionerna (COP 8) (Genève den 24 april?5 maj 2017)

  ii) Sjunde sessionen i mötet för parterna till Esbokonventionen och tredje sessionen i mötet för parterna till Esbokonventionen i dess egenskap av möte mellan parterna i protokollet (Minsk, Vitryssland den 13?16 juni 2017)
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen

  c) Internationell konferens om kvinnors roll i bergsregioner
  (Alpbach, Tyrol, 18?19 april 2017)
  - Information från den österrikiska delegationen

  d) Resultatet av havskonferensen (New York den 5?9 juni 2017)
  - Information från den svenska delegationen

  e) Projekt för "Utarbetande av planer för anpassning av stadsområden i städer med mer än 100 000 invånare i Polen" och anpassning till klimatförändringen i stadsområden
  - Information från den polska delegationen

  forts.  f) Wiendeklarationen: Slutsatser och rekommendationer som antagits som resultat av det 11:e dialogmötet om nanomaterial (Wien den 29?30 mars 2017)
  - Information från den luxemburgska, österrikiska och tyska delegationen

  g) Ratificering av Kigaliändringen av Montrealprotokollet
  - Information från kommissionen

  h) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den estniska delegationen