Dagordning för rådet miljö

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA75

 1. Godkännande av dagordningen

  Icke lagstiftande verksamhet
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 4. Sektorer som inte omfattas av utsläppshandelssystemet (första behandlingen)

  a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021?2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen
  - Allmän riktlinje

  b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen
  - Allmän riktlinje

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Utkast till rådets slutsatser om Europeiska unionens prioriteringar inför det tredje mötet i FN:s miljöförsamling (Unea-3) (Nairobi den 4?6 december 2017)
  - Antagande forts.
 6. Utkast till rådets slutsatser om Parisavtalet och förberedelserna inför UNFCCC-mötena (Bonn den 6?17 november 2017)
  - Antagande
 7. Övriga frågor
  a) Rapporter om internationella möten under senare tid:
  i) Sjätte sessionen i mötet för parterna (MOP 6) i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen) (Budva, Montenegro, den 11?13 september 2017)

  ii) Gemensamt högnivåsegment inom ramen för mötet för parterna i Århuskonventionen och dess protokoll om register över utsläpp och överföringar (Budva, Montenegro, den 14 september 2017)

  iii) Tredje sessionen i mötet för parterna (MOPP 3) i protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar (Budva, Montenegro, den 15 september 2017)

  iv) Första mötet i partskonferensen för Minamatakonventionen om kvicksilver (COP 1) (Genève den 24?29 september 2017)

  v) Trettonde mötet i partskonferensen för FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD COP 13) (Ordos, Kina, den 6?16 september 2017)
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen

  b) En öppnare, mer ändamålsenlig och säkrare bedömning av kemiska ämnen
  - Information från den franska och den luxemburgska delegationen

  c) Vikten ? för Parisavtalets genomförande ? av god samordning och samstämmighet mellan de integrerade nationella energi- och klimatplanerna för 2030 och de långsiktiga strategierna för utsläppsminskningar samt av standarder för minimikvalitet, jämförbarhet och öppenhet
  - Information från den luxemburgska delegationen

  d) 50:e sessionen för det internationella seminariet "Science for Peace the World Over" (Erice, Italien, den 20?23 augusti 2017)
  - Information från den polska delegationen