Dagordning för rådet rättsliga och inrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:458035

 1. Godkännande av dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. Godkännande av A-punktslistan
 3. Reform av det gemensamma europeiska asylsystemet

  a) Dublin: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (första behandlingen)

  b) Mottagningsförhållandena: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (första behandlingen)

  c) Kvalifikation: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (första behandlingen)

  d) Förfarande: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning inrättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU (första behandlingen)
  - Lägesrapport

  forts.

  e) Eurodac: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för att identifiera en tredjelandsmedborgare eller statslös person som vistas olagligt i medlemsstaterna och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) (första behandlingen)

  f) Easo: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010 (första behandlingen)

  - Riktlinjedebatt/lägesrapport
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 4. Unionsram för vidarebosättning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 (första behandlingen)
  - Riktlinjedebatt
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 5. Informationstekniska åtgärder som hör samman med gränsförvaltning

  a) Systematiska kontroller vid de yttre gränserna
  - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna (första behandlingen)

  b) In- och utresesystem

  i) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 (första behandlingen)

  forts.

  ii) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet (första behandlingen)

  - Lägesrapport
  Statsrådet Anders Ygeman
 6. Övriga frågor
  - Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Statsrådet Anders Ygeman


  Icke lagstiftande verksamhet
 7. Godkännande av A-punktslistan
 8. Migration
  - Genomförande
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 9. Europeiska gräns- och kustbevakningen: Genomförande
  - Lägesrapport
  Statsrådet Anders Ygeman
 10. Informationstekniska åtgärder som hör samman med gränsförvaltning
  c) Utvecklingen av Schengens informationssystem (SIS)
  - Lägesrapport

  d) EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

  e) Högnivåexpertgruppen för informationssystem och interoperabilitet
  - Lägesrapport
  Statsrådet Anders Ygeman
 11. Övriga frågor
  - Tredje ministerkonferensen inom ramen för Pragprocessen ? Addressing challenges together i Bratislava den 19?20 september 2016
  - Information från ordförandeskapet
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson


  forts.  FREDAGEN DEN 14 OKTOBER 2016 (kl. 10.00)

  Lagstiftningsöverläggningar
 12. Europeiska åklagarmyndigheten: Förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten
  - Riktlinjedebatt/Partiell allmän riktlinje
  Statsrådet Anders Ygeman
 13. SEFI: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (första behandlingen)
  - Riktlinjedebatt/lägesrapport
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
 14. Övriga frågor
  - Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Statsrådet Anders Ygeman

  Icke lagstiftande verksamhet
 15. Övriga frågor
  - Bekämpning av hatbrott i EU
  - Information från kommissionen
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  I anslutning till rådets möte: Möte i GEMENSAMMA KOMMITTEN (TORSDAGEN DEN 13 OKTOBER 2016 ? KL. 10.00)

 1. Europeiska gräns- och kustbevakningen: Genomförande
  - Lägesrapport
  Statsrådet Anders Ygeman
 2. Informationstekniska åtgärder som hör samman med gränsförvaltning

  forts.


  a) Systematiska kontroller vid de yttre gränserna
  - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna (första behandlingen)

  b) In- och utresesystem

  i) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011 (första behandlingen)

  ii) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet (första behandlingen)

  c) Utvecklingen av Schengens informationssystem (SIS)

  d) EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

  e) Högnivåexpertgruppen för informationssystem och interoperabilitet
  - Lägesrapport
  Statsrådet Anders Ygeman
 3. Övriga frågor

  a) Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Statsrådet Anders Ygeman


  b) Projektet Eures-Crim om återvändanden, seminarier i december 2015 och april 2016
  - Information från Belgien
  Statsrådet Anders Ygeman