Dagordning för rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:4478DA

 1. Godkännande av dagordningen

  Icke lagstiftande verksamhet
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster
  - Lägesrapport
  Statsrådet Åsa Regner
 5. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster
  - Lägesrapport
  - Uppdatering av kommissionen angående läget i ärendet
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
 6. Översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
  - Allmän riktlinje / Lägesrapport
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
 7. Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning
  - Lägesrapport
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  forts.
  Icke lagstiftande verksamhet
 8. Europeiska planeringsterminen 2016: Bidrag till Europeiska rådet (Bryssel den 28?29 juni 2016)
  - Riktlinjedebatt
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

  a) Utkast till rådets rekommendationer om 2016 års nationella reformprogram för varje medlemsstat och utkast till förklarande not
  - Antagande
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

  b) Bedömning av de landsspecifika rekommendationerna för 2016 och genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna för 2015
  - Godkännande av yttrandena från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
 9. (ev.) Kompetenspaketet
  - Föredragning av kommissionen
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
 10. (ev.) Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i EU (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), och Sammanslutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna (Europêche) av den 21 maj 2012, i dess ändrade lydelse av den 8 maj 2013, om genomförandet av Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007
  - Politisk överenskommelse/Lägesrapport
  Statsrådet Anna Johansson
 11. Utkast till rådets slutsatser om kampen mot fattigdom och social utestängning: en integrerad strategi
  - Antagande
  Statsrådet Åsa Regnér
 12. Utkast till rådets slutsatser om nystart för en livaktig social dialog
  - Antagande
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
 13. Jämställdhet

  a) Utkast till rådets slutsatser: Svar på kommissionens strategiska engagemang för jämställdhet
  Statsrådet Åsa Regnér
  forts.
  b) Utkast till rådets slutsatser: Svar på kommissionens förteckning över insatser för att öka jämställdheten för hbti-personer
  - Antagande
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

  Övriga frågor
 14. a) Sysselsättnings- och socialpolitikens internationella dimension
  - Information från kommissionen
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll


  b) Uppföljning av kvinnokommissionen
  - Information från kommissionen
  Statsrådet Åsa Regnér

  c) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den slovakiska delegationen
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäl


  HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

  Icke lagstiftande verksamhet
 15. Utkast till rådets slutsatser om förbättring av livsmedelsprodukter
  - Antagande
  Statsrådet Gabriel Wikström
 16. Utkast till rådets slutsatser om det fortsatta arbetet inom ramen för en One health-modell för att bekämpa antimikrobiell resistens
  - Antagande
  Statsrådet Gabriel Wikström
 17. Utkast till rådets slutsatser om att stärka balansen i läkemedelssystemet i EU och dess medlemsstater
  - Antagande
  Statsrådet Gabriel Wikström

  Övriga frågor
 18. a) Aktuellt lagstiftningsförslag
  forts.
  · Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
  - Information från ordförandeskapet
  Statsrådet Gabriel Wikström

  b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll
  i) Kommissionens rapport om mjölkbaserade drycker och liknande produkter som är avsedda för småbarn
  ii) (ev.) Kommissionens rapport om livsmedel för idrottsutövare
  - Föredragning av kommissionen
  Statsrådet Gabriel Wikström

  c) Standardisering av hälso- och sjukvårdstjänster
  - Information från den polska delegationen
  Statsrådet Gabriel Wikström

  d) Valet av WHOs generaldirektör
  - Information från den franska delegationen
  Statsrådet Gabriel Wikström

  e) Hälsotillståndet i EU
  - Information från kommissionen
  Statsrådet Gabriel Wikström

  f) Europeiska fonden för strategiska investeringar och investeringsplanen för Europa
  - Information från kommissionen
  Statsrådet Gabriel Wikström

  e) Kommissionens stöd till medlemsstaternas insatser med anledning av zikaviruset
  - Information från kommissionen
  Statsrådet Gabriel Wikström

  h) Hjälp till medlemsstaterna vid användningen av resultatutvärderingar av hälso- och sjukvårdssystem
  - Information från kommissionen
  Statsrådet Gabriel Wikström

  i) Resultatet av konferenser anordnade av det nederländska ordförandeskapet
  - Information från ordförandeskapet
  Statsrådet Gabriel Wikström

  j) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  Information från den slovakiska delegationen
  Statsrådet Gabriel Wikström