Dagordning för rådet transport, telekommunikation och energi (energi)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:483AC8

1. Godkännande av dagordningen

Icke lagstiftande verksamhet
2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

Lagstiftningsöverläggningar

3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring
av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet
- Allmän riktlinje
5. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring
av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda
- Allmän riktlinje
6. Paketet om ren energi

a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den
inre marknaden för el (omarbetning)

b) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)

c) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av
direktiv 2005/89/EG

d) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter (omarbetning)

e) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
främjande av användningen av energi från förnybara
energikällor (omarbetning)

f) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv´
94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG,
förordning (EG) nr 663/2009, förordning EG) nr 715/2009,
direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG,
direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU,
direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och
om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013
- Lägesrapport
7. Sammanlänkningar : Lägesrapport och behandling i paketet
om ren energi
- Diskussion
8. Övriga frågor

a) Den senaste utvecklingen i fråga om yttre förbindelser på
energiområdet
- Information från kommissionen

b) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
- Information från den estniska delegationen