Dagordning för rådet transport, telekommunikation och energi

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D064F

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  TRANSPORT (ansvarigt statsråd Tomas Eneroth)

  Lagstiftningsöverläggningar

  Landtransporter
 3.  Förordningen om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (ansvarigt statsråd Morgan Johansson)
  - Allmän riktlinje

  Övergripande frågor
 4. Paketet för rörlighet III
  Förordningen om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
  - Allmän riktlinje

  Icke lagstiftande verksamhet

  Övergripande frågor
 5. Digitala transporttjänster för människor: Nästa steg för hållbara europeiska lösningar 
  - Riktlinjedebatt

  Lagstiftningsöverläggningar

  Landtransporter
 6. Paketet för rörlighet I 
  Direktivet om ändring av direktiv 1999/62/EG (Eurovinjettdirektivet – vägavgifter)
  - Allmän riktlinje
                                           
    forts.


  Icke lagstiftande verksamhet

  Luftfart
 7. Framtiden för det gemensamma europeiska luftrummet 
  - Riktlinjedebatt
 8. Övriga frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag
  Direktivet om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar
  - Information från ordförandeskapet
  b) Den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet (Stockholm den 19–20 februari 2020)
  - Information från den svenska delegationen
  c) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den kroatiska delegationen

  TELEKOMMUNIKATION 
  (ansvarigt statsråd Anders Ygeman)

  Lagstiftningsöverläggningar
 9. Förordningen om integritet och elektronisk kommunikation
  - (ev.) Allmän riktlinje

  Icke lagstiftande verksamhet
 10. Europeiska unionen som ett nav för etisk användning av data
  - Riktlinjedebatt
 11. Slutsatser om 5G:s betydelse för den europeiska ekonomin och behovet av att minska säkerhetsriskerna i samband med 5G
  - Antagande
 12. Övriga frågor
  a) Aktuellt lagstiftningsförslag
  Förordningen om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet och av nätverket av samordningscentrum
  - Information från ordförandeskapet
  b) Konferensen om dataekonomi (Helsingfors den 25–26 november 2019)
  - Information från ordförandeskapet
  c) Konferensen om digital förvaltning (Helsingfors den 22 oktober 2019)
  - Information från ordförandeskapet
  d) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den kroatiska delegationen

                                                  
      forts.


  ENERGI (ansvarigt statsråd Anders Ygeman)

  Icke lagstiftande verksamhet
 13. Smart sektorsintegration: främjande av ren energi
  - Riktlinjedebatt
 14. (ev.) Den nya kommissionens energipolitiska prioriteringar
  - Diskussion
 15. Uppföljning av meddelandet om utkasten till nationella energi- och klimatplaner – Gemensamma ansträngningar för att genomföra energiunionen och klimatåtgärderna
  - Diskussion
 16. Övriga frågor
  a) Trepartssamtalen om gas och vinterprognosen för en tryggad gasförsörjning
  - Information från kommissionen
  b) Rapportering från konferensen om SET-planen (Helsingfors den 13–15 november 2019)
  - Information från ordförandeskapet
  c) Den senaste utvecklingen i fråga om yttre förbindelser på energiområdet
  - Information från kommissionen
  d) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den kroatiska delegationen