DP 09 Kyckling 7522 06

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1375 Till p. 1

Till p. 1
EUROPEISKA

UNIONENS RÅD Bryssel den 21 mars 2006 (29.3)

(OR. fr) 7522/06

LIMITE

AGRILEG 53 LÄGESRAPPORT

från: Särskilda jordbrukskommittén av den: 13 mars 2006 Föreg. dok. nr: 13585/05 Komm. förslag nr: 9606/05 KOM(2005) 221 slutlig, 9606/05 ADD 1 SEK(2005) 801 Ärende: Förslag till rådets direktiv om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar

Förväntade socioekonomiska konsekvenser för ekonomiska aktörer och konsumenter I. INLEDNING

1. Kommissionen överlämnade den 30 maj 2005 ovannmnda frslag till rdet, fljt den 13 juni 2005 av motsvarande konsekvensbedmning, som innehller en analys av de olika politiska alternativ som gr det mjligt att infra en lagstiftning som harmoniserar minimireglerna fr vlbefinnande fr uppfdning av slaktkycklingar (ADD 1 till dok. 9606/05).

2. I förslaget införs två nivåer av beläggningsgrad: maximalt 30 kg/m2 eller, enligt ett system för beviljande av undantag, 38 kg/m2 för intensiv produktion.

För den sistnämnda produktionsmetoden införs även i förslaget en skyldighet för de behöriga myndigheterna att, utöver de offentliga kontroller som avser besiktning efter slakt och som redan föreskrivs i förordning (EG) nr 882/2004, räkna antalet skador på trampdynorna (pododermatit) vilket är ett kriterium för välbefinnande vid uppfödning. Om det förekommer alltför många sådana skador skall den behöriga myndigheten upphäva undantaget genom att begränsa den tillåtna beläggningsgraden till 30 kg/m2.

3. Den 26 september 2005 behandlade särskilda jordbrukskommittén för första gången kommissionens konsekvensbedömning, på grundval av preliminära synpunkter från arbetsgruppen med veterinärexperter (djurens välbefinnande). Arbetsgruppen har fortsatt genomgången av de tekniska aspekterna av förslaget, senast den 2 och 28 februari 2006.

4. Den 10 mars 2006 lade den xxx delegationen fram en not (dok. 7159/06) med en begäran om en mer ingående studie av förslagets socio-ekonomiska konsekvenser, där särskild vikt skall fästas vid att

a) följa kommissionens riktlinjer för genomförandet av sådana socio-ekonomiska studier, som hädanefter skall åtfölja alla nya lagstiftningsförslag,

b) visa att förslaget överensstämmer med målen för Lissabonstrategin, som kommissionen anser bör prioriteras,

c) se till att tillvägagångssättet förblir rimligt och väl avvägt, särskilt med hänsyn till en öppen marknad och det faktum att det inte finns några normer för djurens välbefinnande inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO),d) beakta andra kriterier som gör det möjligt att kontrollera djurens välbefinnande på anläggningarna.

Eftersom det inte finns någon sådan grundlig studie av de socio-ekonomiska konsekvenserna och situationen i sektorn, som försvagats av aviär influensa, är särskilt oroväckande förklarade den xxx delegationen avslutningsvis att den skulle ha mycket svårt att godkänna ett beslut såväl i särskilda jordbrukskommittén som på de mer politiska nivåerna Coreper och rådet.

II. LÄGESRAPPORT FRÅN MÖTET I SÄRSKILDA JORDBRUKSKOMMITTÉN DEN 13 MARS 2006

1. Vid detta möte slutförde särskilda jordbrukskommittén behandlingen av kommissionens konsekvensbedömning, och beaktade även den ovannämnda noten från den xxx delegationen och de uppgifter som den xxx och den xxxx delegationen lämnade vid mötet.

2. Kommissionens företrädare underströk inledningsvis att fjäderfäsektorn står inför en allvarlig kris på grund av den intensiva massmediebevakningen av aviär influensa.

Han erinrade om att Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén i sina yttranden om det ovannämnda förslaget till direktiv har uttryckt en mycket positiv inställning till att överläggningarna skall fortsätta så att de snart kan slutföras. Han nämnde också den skrivelse som kommissionen den 28 oktober 2005 översände till ordföranden för särskilda jordbrukskommittén och ordföranden för arbetsgruppen med chefer för veterinärmyndigheterna, tillsammans med dokument med utförliga förklaringar av konsekvensbedömningen. Slutligen erinrade han om att förslaget under tre år hade varit föremål för samråd med de berörda parterna innan det antogs och överlämnades till rådet och att han därför förväntade sig en konstruktiv diskussion såväl i rådet som i Coreper.3. Under diskussionen av denna punkt uttryckte de flesta delegationerna, utan att ifrågasätta det politiska värdet av ett initiativ som syftar till att harmonisera normerna för djurens välbefinnande (dessa överläggningar skall fortsätta inom rådets behöriga organ), på flera punkter sitt stöd för den xxx delegationens ståndpunkt, närmare bestämt när det gäller följande:

a) Det är nödvändigt att genomföra en verklig studie av de socio-ekonomiska konsekvenserna inom hela EU-25, eftersom den särskilt oroväckande situationen för fjäderfäsektorn till följd av aviär influensa har ändrat de uppgifter som kommissionens utvärdering bygger på.

Några delegationer (xxx, SE och xx) anser inte att den aktuella krisen är ett skäl för att uppskjuta ett politisk beslut som avser djurens välbefinnande, men flera andra delegationer (xxxx) anser att den ger anledning att ifrågasätta om det är lämpligt att vidta en sådan åtgärd omedelbart, eftersom den riskerar att påverka de starkt omotiverade producenterna på ett sätt som motverkar det avsedda syftet.

b) Normerna för djurens välbefinnande måste snabbt föras ut på internationell nivå i syfte att

förbättra levnadsvillkoren för djur i tredjeländer,

fastställa miniminormer som garanterar lojal konkurrens mellan alla ekonomiska aktörer på världsmarknaden.

c) Det är nödvändigt att på en hållbar vetenskaplig grund ingående undersöka de tekniska kriterierna fr utvrdering av djurens vlbefinnande samt att harmonisera kontroller och pfljder.

Några delegationer (xxx) anser att veterinärexperterna måste utföra ytterligare arbete för att en tydlig korrelation skall kunna fastställas mellan utvärderingskriteriet och välbefinnandenivån. Den xxx delegationen bekräftade emellertid sitt principiella stöd för en harmonisering av kontrollerna, särskilt de motåtgärder som den behöriga myndigheten kan vidta om reglerna inte följs, så att påföljderna blir proportionella och avskräckande och inte leder till snedvridning av konkurrensen på gemenskapsmarknaden.När det gäller beläggningsgrad framhöll några delegationer (xxxx) särskilt att de för närvarande får goda resultat när det gäller djurens hälsa och välbefinnande trots att den genomsnittliga beläggningsgraden i deras länder vida överstiger vad som föreskrivs i förslaget till direktiv.

Den xxx delegationen konstaterade däremot med beklagande att i xxx, där beläggningsgraden redan överensstämmer med vad som föreskrivs i förslaget, har den höga standarden inte varit tillräcklig för att motverka paniken bland konsumenterna och hejda den märkbara nedgången i efterfrågan på fjäderfäkött.

d) Det bör fastställas en tillräckligt lång övergångsperiod så att sektorn kan ta sig ur krisen, omstruktureras och bibehålla företagens konkurrenskraft, eller till och med tillräcklig tid för att utarbeta en EU-märkning som är liktydig med höga normer för djurens välbefinnande.

e) Det bör genomföras en objektiv utvärdering av konsumenternas beteende, och i detta sammanhang

tvivlar några delegationer (xxx) fortfarande på att de europeiska konsumenterna kommer att förverkliga sin uttalade avsikt att betala ett högre pris för en produkt som framställts i enlighet med miniminormer för djurens välbefinnande, medan

andra delegationer (xxx) genom märkning skulle vilja erbjuda ett val mellan olika produktionsmetoder , eftersom de framhåller att konsumenternas önskemål om det lägsta priset är kopplat till hushållens medelinkomst.

De n xxx, svenska och xxx delegationen framhöll att de förbättrade normerna för djurens välbefinnande gör det möjligt att uppväga en del av extrakostnaderna, särskilt genom besparingar när det gäller kostnaderna för veterinärbehandling, tack vare djurens förbättrade hälsa; de erinrade om sin positiva erfarenhet på detta område, dvs. en långsiktig ökning av priset och den inhemska efterfrågan på sådana kycklingar.

o

o o

Särskilda jordbrukskommittén konstaterade avslutningsvis att, med tanke på den aktuella krisen inom fjäderfäsektorn, ansåg ett stort antal delegationer att det för närvarande inte är lämpligt att förelägga ministrarna ett politiskt beslut där alla aspekter inte har varit föremål för en utförlig utvärdering.

Ordförandeskapet uppmanade rådets behöriga organ att fortsätta överläggningarna för att nå fram till en text som innehåller kompromissförslag och som är tillräckligt genomarbetad för att kunna diskuteras på politisk nivå.

_

Jfr dok. 13585/05.

Den 14 februari 2006 respektive den 26 oktober 2005.

I likhet med det gällande systemet för märkning av ägg.

7522/06 mbm/BA/rf DG B I LIMITE SV