dp 13 Rådspm - Europol

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8967 Till p. 1 och p. 3 (Rättsliga och inrikes frågor)Från Justitiedepartementet

Till p. 1 och p. 3 (Rättsliga och inrikes frågor)Från Justitiedepartementet
Rådspromemoria

2007-11-26

Justitiedepartementet

Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 6-7 december 2007

Dagordningspunkt 13

EUROPOL

Slutförande av kapitel VI, VII och IX i förslaget till rådsbeslut
Lägesrapport (om arbetet med de utestående frågorna inför beslut om gemenskapsfinansiering)

Dokument:

15596/07 EUROPOL 124 (bifogas)
ännu ej tillgängligt

Tidigare dokument:

Senaste utkastet till kapitel VI, VII och IX, 15336/07 EUROPOL 118
Rådsslutsatser från den 12-13 juni 2007 om genomförandet av gemenskapsfinansiering mm, 10326/07 EUROPOL 74
Färdplan antagen av rådet den 8 november 2007, 14363/07 EUROPOL 110
Fakta-PM 2006/07:FPM63 Justitiedepartementet

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden den 13 april, den 8 juni och den 6 november 2007.

Justitieutskottet har informerats om rådsbeslutet den 1 mars, den 7 juni samt den 1 november 2007.
Bakgrund
Rådet enades i slutsatser om Europols framtid i december 2006 att Europolkonventionen skall ersättas av ett rådsbeslut. Syftet är att underlätta en snabbare anpassning av Europols verksamhet för att möta nya krav från medlemsstaterna och förändringar i omvärlden.

Förhandlingarna om rådsbeslutet pågår sedan i januari 2007 och rådsbeslutet i sin helhet skall antas senast i juni 2008. Under förhandlingarnas gång har enstaka kapitel efterhand behandlats i rådet för överenskommelse om texten; kapitel I (Mandat och uppgifter) i juni och kapitel II och III (Informationssystem samt Allmänna bestämmelser för informationsbehandling) i november. Ordförandeskapet önskar nu behandla kapitel VI, VII och IX (Organisation, Sekretess och Övriga bestämmelser) för överenskommelse vid RIF-rådet den 6-7 december 2007. Rådet förväntas dessutom notera en lägesrapport om arbetet med de utestående frågorna inför beslut om gemenskapsfinansiering.

Frågorna om Europols framtida finansiering och personalregelverk har visat sig vara svårlösta. Av det underlag som hittills presenterats framgår att en övergång till gemenskapsfinansiering och införande av EU:s personalstatuter och immunitetsregler sannolikt inte kan ske utan ökade kostnader och/eller negativa effekter på verksamheten. EU-regelverket behöver dessutom ändras för att passa Europols verksamhet. I slutsatserna från RIF-rådet den 12-13 juni anges därför att gemenskapsfinansiering skall genomföras fr.o.m. den 1 januari 2010, förutsatt att tillfredsställande lösningar hittats på de utestående frågorna. Europol och kommissionen gavs uppdraget att se till att alla förberedelser görs så att gemenskapsfinansiering kan påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2010. En genomförandeplan (färdplan) med milstolpar som skall ha nåtts innan dess godkändes vid RIF-rådet den 8-9 november.

a) Slutförande av kapitel VI, VII och IX i förslaget (Organisation, Sekretess och Övriga bestämmelser)
Texten har behandlats vid upprepade möten under året samt genom skriftliga förfaranden. Efter det senaste rådsarbetsgruppsmötet råder nu enighet om texterna. De måste dock få granskas igen mot bakgrund av resultatet av förhandlingarna i övriga delar. Textavsnitt inom hakparentes [delar av art. 35 och 36 samt hela art. 38 och 53] har inte slutförhandlats eftersom de är beroende av beslutet om framtida finansiering och personalregler.
b) Lägesrapport (de utestående frågorna inför beslut om gemenskapsfinansiering)
Färdplanen för genomförande av gemenskapsfinansiering förutsätter att rådet beslutar om detta senast under våren 2008. Ordförandeskapet har satt tidsfristen för ett sådant beslut till april månad. Arbetet med framtagandet av lösningar på de utestående frågorna sker i tre expertgrupper med deltagande från kommissionen, rådets rättstjänst samt nuvarande och nästkommande ordförandeskap (Portugal och Slovenien). Två av expertgrupperna har redovisat dokument med alternativa förslag till lösningar av immunitetsfrågan och frågorna om tjänsteföreskrifterna (för medlemsstaterna öronmärkta tjänster, personalrotation och instruktioner från ledare för gemensamma utredningsgrupper). Expertgruppen för budgetneutralitet har redovisat sin arbetsplan och metodik.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 30.1 b, artikel 30.2 samt artikel 34.2 c i EU-fördraget. Beslut fattas med enhällighet.
Svensk ståndpunkt
a) Kapitel VI, VII och IX i förslaget (Organisation, Sekretess och Övriga bestämmelser)
Sverige står bakom de föreslagna ändringarna i kapitlet om Europols organisation. De medför bl.a. större effektivitet och en ökad kontinuitet i styrelsearbetet. Reglerna om sekretess samt övriga bestämmelser om bl.a. tillgång till Europols dokument, interna språkregim, information till Europaparlamentet, interna bedrägeribekämpning, överenskommelse med Nederländerna om högkvarteret samt skadeståndsansvar har med små förändringar och förtydliganden förts över från den nu gällande Europolkonventionen.

Texten kan godkännas som den ser ut efter den senaste behandlingen i arbetsgruppen. Den kan dock behöva granskas igen mot bakgrund av resultatet av förhandlingarna om den framtida finansieringen och personalregelverket.
b) Lägesrapport (de utestående frågorna inför beslut om gemenskapsfinansiering)
Sverige står bakom förslaget att överföra Europolkonventionen till ett rådsbeslut och verkar för att förändringen skall vara budgetneutral och inte påverka Europols verksamhet negativt. Det är angeläget att bevaka att ett eventuellt beslut om gemenskapsfinansiering kan fattas på ett väl genomarbetat underlag.
Europaparlamentets inställning
Europaparlamentet har ännu inte yttrat sig om förslaget.
Förslaget
Nedan beskrivs ändringarna i förslaget gentemot den nu gällande Europolkonventionen i de delar de omfattas av behandlingen vid rådsmötet i november.

Organisation
Styrelseordföranden skall utses av trojkan för 18 månader och ges ett tydligare ansvar för styrelsens arbete, som också fokuseras mer på strategiska frågor. Ett sekretariat skall stödja styrelsen i dess arbete och styrelsen ges möjlighet att inrätta utskott. Styrelsen skall fatta samtliga beslut med kvalificerad majoritet (artikel 36). Direktören och biträdande direktörerna skall utses av rådet med kvalificerad majoritet från en lista på tre kandidater som föreslås av styrelsen (artikel 37).

Sekretessfrågor
Rådets beslut om tillämpningsbestämmelser för sekretesskydd skall fattas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet samt efter hörande av Europaparlamentet. Viss skärpning görs av reglerna för säkerhetskontroll av personalen (artikel 39).

Övriga bestämmelser
När det gäller tillgång till Europols dokument införs hänvisningar till öppenhetsdirektivet och rådsbeslutet om säkerhetsföreskrifter för sekretessbelagd information (artikel 45 och 45a). OLAF-förordningen görs tillämplig på Europol (artikel 48). Godkännande av högkvartersöverenskommelse med Nederländerna skall endast kräva kvalificerad majoritet i styrelsen (artikel 49).
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
De kapitel som är aktuella för överenskommelse i rådet i december bedöms i sig inte föranleda några lagändringar. De artiklar i de aktuella kapitlen som kan behöva ändras beroende på beslut om Europols framtida finansiering och personalregler har undantagits från förhandlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
De kapitel som är aktuella för överenskommelse i rådet i december bedöms i sig inte medföra några ekonomiska konsekvenser, eftersom de artiklar som berörs av Europols framtida finansiering och personalregler har lyfts ut ur förhandlingarna.
_____________________________

Bilagor (51)