dp 15 Rådspm - rambeslut terrorism

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8969 Till p. 1 och p. 3 (Rättsliga och inrikes frågor)Från Justitiedepartementet

Till p. 1 och p. 3 (Rättsliga och inrikes frågor)Från Justitiedepartementet
Rådspromemoria

2007-11-26

Justitiedepartementet

Straffrättsenheten

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 6-7 december 2007

Dagordningspunkt 15

Förslag till rådets rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism

Dokument: 14960/07 CATS 122 DROIPEN 104 (bifogas)

Tidigare behandlad vid samråd med riksdagen: information till justitieutskottet den 15 november 2007.
Bakgrund
Inom EU har utarbetats ett rambeslut om bekämpande av terrorism (Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002). Rambeslutet genomfördes bl.a. genom lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, se prop. 2002/03:38.

Den 6 november 2007 antog kommissionen ett förslag om ändringar i rambeslutet om bekämpande av terrorism. Syftet med ändringsförslaget är att nationella bestämmelser om offentlig uppmaning till terrorism, rekrytering till terrorism och utbildning för terrorism ska harmoniseras så att sådana handlingar, inklusive när de begåtts genom användande av Internet, blir straffbara i hela EU. Syftet är också att säkerställa att de regler om påföljder, ansvar för juridiska personer, behörighet och åtal som i dag tillämpas på terroristbrott ska gälla även dessa handlingar.

Vid RIF-rådet den 6–7 december förväntas en presentation av förslaget och ett första utbyte av åsikter om det.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Artiklarna 29, 31.1 e och 34.2 b i Fördraget om Europeiska Unionen. Rådet fattar beslut med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.
Svensk ståndpunkt
Kampen mot terrorism är en viktig fråga för Sverige och för EU. Det behövs effektiva metoder för att bekämpa den här typen av brottslighet.

Samtidigt får kampen mot terrorism bara föras på ett sätt som hör hemma i ett öppet, demokratiskt och rättssäkert samhälle. Förslaget rör handlingar som ligger i gränslandet mot utövandet av grundläggande friheter, såsom yttrande-, förenings- och religionsfrihet. Dessa friheter har grundlagsskydd i Sverige. De åtgärder som vidtas måste respektera mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Det blir en mycket angelägen uppgift för Sverige att i förhandlingsarbetet bevaka att instrumentet inte inkräktar på grundlagen eller på grundläggande rättsprinciper.
Europaparlamentets inställning
Något yttrande från Europaparlamentet finns inte.
Förslaget
Förslaget innebär i sak att definitioner av offentlig uppmaning till terrorism, rekrytering till terrorism och utbildning för terrorism införs i rambeslutet och att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att dessa beteenden ska betraktas som brott med anknytning till terroristverksamhet. Vidare ska staterna kunna utöva domsrätt över de nya brotten på samma sätt som gäller för de brott som omfattas av det gällande rambeslutet.

Definitionerna av offentlig uppmaning, rekrytering resp.

utbildning till terrorism överensstämmer med undantag av några smärre inskränkningar med definitionerna av samma brott i Europarådets konvention om förebyggande av terrorism, som Sverige undertecknat men ännu ej ratificerat.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Rambeslutet om bekämpande av terrorism har genomförts i svensk rätt bl.a. genom införande av lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Arbetet med att analysera vilka konsekvenser det nya förslaget har för svensk del har nyss påbörjats. Straffbestämmelserna i lagen om straff för terroristbrott i kombination med reglerna om medverkan, försök, förberedelse och stämpling till brott i 23 kap. brottsbalken kan i många fall vara tillämpliga på de gärningar som faller under definitionerna av brotten i det nya rambeslutet. När det gäller offentlig uppmaning till terrorism kan också brottsbalkens straffbestämmelse om uppvigling vara tillämplig.

En fördjupad analys av hur svensk rätt motsvarar förslagen måste emellertid göras. Detta inte minst mot bakgrund av att rambeslutet avser handlingar som berör sådana grundlagsfästa rättigheter som tryck- och yttrandefrihet och som kan omfattas av de särskilda regelsystem för ansvar som gäller enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Ekonomiska konsekvenser
De slutliga finansiella effekterna av förslaget kan inte bedömas i detta skede av handläggningen.

Bilagor (51)