dp 16 Rådspm - Ejuridik

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8970 Till p. 1 och p. 3 (Rättsliga och inrikes frågor)Från Justitiedepartementet

Till p. 1 och p. 3 (Rättsliga och inrikes frågor)Från Justitiedepartementet
Rådspromemoria

2007-11-26

Justitiedepartementet

Granskningsenheten

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 6-7 december 2007

Dagordningspunkt 16

E-juridik

Dokument:
15293/07 LIMITE JURINFO 72 JAI 596 JUSTCIV 308 COPEN 160 (bifogas)

Tidigare dokument:
-10393/07 JURINFO 21 JAI 293 JUSTCIV 159 COPEN 86,
-10509/07 JURINFO 23 JAI 301 JUSTCIV 163 COPEN 89,
-12046/1/07 REV 1 JURINFO 40 JAI 405

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 8 juni 2007 (rådsslutsatser). Information lämnades till justitieutskottet den 15 november 2007.
Bakgrund
Beslut i RIF-rådet den 7 juni 2007 om att ge Coreper i uppdrag att organisera arbete med e-juridik. Till grund för beslutet låg en rapport från arbetsgruppen vari sonderades möjligheterna att arbeta med e-juridik frågor och inom vilka områden detta arbete borde bedrivas.

E-juridik innebär inrättandet av en EU-gemensam portal som kompletteras med nationella portaler som, sammanfattningsvis, skall möjliggöra följande:
- att kunna processa elektroniskt i gränsöverskridande tvister (tvistemål, brottmål och administrativa mål),
- att på elektronisk väg genomföra förfarandet för det europeiska betalningsföreläggandet och
- att på elektronisk väg få tillgång till vissa register, konkursregister, bolagsregister, fastighetsregister och kriminalregister.
Det handlar inte om att harmonisera eller lagstifta inom dessa områden utan enbart om att hitta tekniska lösningar för dessa portaler som möjliggör att de nationella systemen kan kommunicera med varandra, bl.a. ifråga om standarder, säkerhet och verifiering.

Rådsarbetgruppens arbete
Rådsarbetsgruppen för rättsinformation (e-juridik) har fått i uppdrag att påbörja arbetet. Arbetsgruppen har hållit tre möten under hösten 2007. Sex MS har tagit fram en prototyp till en e-juridik portal som ger tillgång till dessa MS insolvensregister. Vidare har den framtida portalens innehåll diskuterats. Rådsarbetsgruppen skall också presentera en rapport över arbetet under Portugals ordförandeskap.

Övriga MS inställning
Ordförandeskapet har drivit frågan tämligen hårt. Flera medlemsstater har uttryckligen ställt sig bakom projektet. Inte något land har motsatt sig projektet. Flera länder har emellertid pekat på frågor som det återstår att lösa i det fortsatta arbetet, bl.a. om arbetets närmare inriktning, arbetsformer, finansiering m.m.

Beredningsläget
Vid RIF-rådet den 6-7 december 2007 kommer ordförandeskapet att presentera en rapport från rådsarbetsgruppen om arbetet med e-juridik under det portugisiska ordförandeskapet. Rådet förväntas notera rapporten.
Rättslig grund och beslutsförfarande
-
Svensk ståndpunkt
Sverige har intagit en försiktigt positiv inställning till projektet. Sverige har emellertid inte aktivt tagit del av det utvecklingsarbete som bedrivits av vissa MS för att ta fram prototypen till portalen.

Det är viktigt att förslagens konsekvenser och mervärde analyseras fullt ut innan ett ställningstagande görs.
Europaparlamentets inställning
Ej behandlat där.
Förslaget
I rapporten framhålls bl.a. att arbete har påbörjats inom flera av de områden som uppdraget omfattar och att arbetet kommer att fortsätta i enlighet med beslutet under våren 2008. Fokus i det fortsatta arbetet kommer att vara att
- göra den prototyp för en e-juridik portal som tagits fram funktionell för användning mellan MS,
- fortsätta diskussionen om portalens framtida innehåll,
- skapa förutsättningar för att använda videokonferens i gränsöverskridande processer samt
- fortsätta arbetet med tekniska frågor (standarder, verifiering, säkerhet m.m.)
Arbetet skall avrapporteras till rådet i juni 2008.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Arbetsgruppens mandat är tekniskt och organisatoriskt samordnande. Arbetsgruppen kommer inte att arbeta med lagstiftning.
Det kan emellertid inte bortses från att arbetsgruppens verksamhet kan föranleda lagstiftningsåtgärder på nationell nivå. Exempelvis förutsätter en möjlighet att inleda processer på elektronisk väg i domstol mer eller mindre omfattande lagstiftningsåtgärder. Vilka effekter som det kan bli fråga om och vilka lagstiftningsåtgärder som kan komma att aktualiseras får övervägas inom ramen för de enskilda projekt som arbetsgruppen kommer att genomföra.
Ekonomiska konsekvenser
Det fortsatta arbetet i arbetsgruppen kan väntas innebära budgetkonsekvenser på såväl EU-nivå som på nationell nivå. I EU-programmen för Civilrätt och Straffrätt finns medel tillgängliga för ansökan om bidrag till bl.a. e-juridik projekt. Det finns ännu inte något underlag som redovisar vilka kostnader eller andra resurser som lagts ned inom ramen för pilotprojektet. De eventuella kostnader som uppstår ska finansieras inom befintliga anslagsramar.
Övrigt
-

Bilagor (51)