dp 2 Kommenterad trolig a-punktslista RIF 071206-07

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:9000 Till p. 1 och p.3 (Rättsliga och inrikes frågor)

Till p. 1 och p.3 (Rättsliga och inrikes frågor)
Rådsromemoria

2007-11-28

Justitiedepartementet

EU-enheten

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 6-7 december 2007

Dagordningspunkt 2

Troliga A-punkter

Dokument: Har ännu inte angivits.

1. Antagande på de officiella språken av rådets beslut om en samarbetsordning för medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar

Ansvarigt departement
Justitiedepartementet

Dokument
6658/07 CRIMORG 37
6262/07 CRIMORG 30
+ COR 1 (dk)

Kommentar
Initiativet, som syftar till att formalisera största delen av det existerande informella nätverket CARIN(Camden Asset Recovery Information Network), kommer från Österrike, Finland och Belgien. Den bakomliggande tanken är att nätverket skulle kunna underlätta polissamarbetet genom att berörda myndigheter snabbt skulle kunna få information om var tillgångar finns för att sedan snabbt kunna fatta beslut om tillslag. Informationsutbytet skall äga rum i stadiet före rättslig hjälp.

Rådet nådde enighet om förslaget i juni 2006. Juristlingvisterna har nu granskat texten och presenterat en slutversion.

Åtgärd
Rådet föreslås anta beslutet samt låta offentliggöra det i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Europeiska polisakademins arbetsprogram 2008

Ansvarigt departement
Justitiedepartementet

Dokument
15546/07 ENFOPOL 195
13481/07 ENFOPOL 171
+ COR 1
+ ADD 1

Kommentar
Polisakademins styrelse ska varje år ta fram ett arbetsprogram för verksamheten. Arbetsprogrammet för 2008 har godkänts av akademins styrelse, Polissamarbetsgruppen och Artikel 36-kommittén. Kommissionen har lämnat enskilda synpunkter på förslaget.

Arbetsprogrammet redogör bl.a. för det kommande årets aktiviteter såsom seminarier, konferenser, utbytesprogram, utbildningar för högre polismän, forskningsaktiviteter etc. I programmet poängteras även att de externa relationerna ska utvecklas bl.a. genom ett intensifierat samarbete med t.ex. kandidatländer och internationella organisationer. Polisakademin har i arbetsprogrammet även analyserat orsaken till lågt deltagande i dess aktiviteter och ska lämna förslag på åtgärder.

Åtgärd
Rådet föreslås godkänna arbetsprogrammet samt skicka det vidare till Europaparlamentet och kommissionen för kännedom.

3. Handbok för polis- och säkerhetsmyndigheter avseende samarbete vid större evenemang med internationell anknytning

Ansvarigt departement
Justitiedepartementet

Dokument
14144/07 ENFOPOL 172
14143/07 ENFOPOL 171

Kommentar
I december 2006 presenterade det tyska ordförandeskapet ett första utkast till en säkerhetshandbok som ska användas av polismyndigheter och andra myndigheter vid internationella evenemang. Förslaget innebär en sammanslagning av två existerande handböcker, en om säkerhet i samband med internationella evenemang såsom Europeiska rådets möten (2001) och en om samarbete mellan medlemsstaterna för att undvika terroristhandlingar vid Olympiska spelen och andra jämförbara idrottsevenemang (2004).

Den nya handbokens tillämpningsområde omfattar säkerheten, både avseende den allmänna ordningen och kampen mot terrorism, vid alla större internationella evenemang av politisk, idrottslig, social, kulturell eller annan art.

Juristlingvisterna har granskat texten och presenterat en slutversion.

Åtgärd
Rådet föreslås godkänna utkastet till handbok samt låta offentliggöra rekommendationen i Europeiska unionens officiella tidning.

4. Rekommendation till RÅDETS BESLUT om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, anslutning till dess protokoll av den 27 september 1996, som utarbetats på grundval av artikel K3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, anslutning till protokollet av den 29 november 1996, som utarbetats på grundval av artikel K3 i fördraget om Europeiska unionen om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, samt anslutning till det andra protokollet, som utarbetats på grundval av artikel K3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

Ansvarigt departement
Justitiedepartementet

Dokument
15477/07 JAI 612 CATS 131 ELARG 122 ENFOCUSTOM 117 DROIPEN 111
14549/07 JAI 532 CATS 117 ELARG 108 ENFOCUSTOM 110 DROIPEN 105

Kommentar
Förslaget till rådsbeslut innehåller information om vad som skall gälla vid Bulgariens och Rumäniens tillträde till ovan nämnda instrument. Förslaget reglerar de bulgariska och rumänska översättningarnas status, innehåller bestämmelser om när instrumenten börjar gälla för de nya medlemsstaterna samt när beslutet träder i kraft.

Åtgärd
Rådet föreslås anta beslutet om Bulgariens och Rumäniens anslutning till den aktuella konventionen samt låta offentliggöra beslutet i Europeiska unionens officiella tidning.

* * *

Bilagor (51)