dp 24 kommentar - RIF yttre förbindelser FN konv mot korruption

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:9001 Till p. 1 och p.3 (Rättsliga och inrikes frågor)

Till p. 1 och p.3 (Rättsliga och inrikes frågor)
Promemoria

2006-11-27

Justitiedepartementet
Enheten för brottmålsärenden och

internationella rättsligt samarbete

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 6-7 december 2007

Dagordningspunkt 24

RIF - Yttre förbindelser

Antagande av gemensamma ståndpunkter inför partskonferens, FN konventionen mot korruption (UNCAC)

Avsikten med behandlingen i rådet
Rådet föreslås anta ståndpunkterna.

Något dokument har ännu inte presenterats inför rådsmötet.

Bakgrund
Frågan är inte tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden.

FN:s konvention mot korruption antogs den 31 oktober 2003. Konventionen började gälla den 14 december 2005 och har idag undertecknats av 140 stater, varav flera också är medlemsstater i EU. Sverige ratificerade konventionen den 25 september 2007. Syftet med konventionen är att intensifiera och underlätta det internationella samarbetet med att bekämpa korruption.

En första partskonferens hölls i Jordanien i december förra året. Vid denna fattades bl.a. beslut om att inrätta tre arbetsgrupper för att arbeta med utvecklandet av former för att övervaka tillämpningen av konventionen (review mechanism), att utveckla metoder för att underlätta återställandet av tillgångar (asset recovery) och med tekniskt bistånd för att underlätta införlivandet av konventionens bestämmelser i nationell lagstiftning. När det gäller övervakningen av tillämpningen beslöts att de parter som så önskade kunde delta i ett pilotprojekt vars syfte är att utarbeta förslag om hur övervakningen ska kunna göras i praktiken. 16 länder deltar i detta arbete, Sverige är ett av dem. Metoden som prövas går ut på att staterna själva, på grundval av en enkät, rapporterar om sin lagstiftning och de andra åtgärder som vidtagits för att leva upp till konventionen. Rapportering sker till experter i andra konventionsländer. Dessa experter får därefter tillfälle att ställa frågor till och föra en dialog med det utvärderade landet.

Den nu aktuella, andra, partskonferensen kommer att äga rum på Bali den 28 januari – 2 februari 2008. Avsikten är att man då bl.a. ska kunna fatta beslut om en övervakningsmekanism. Vidare är avsikten att diskutera hur samarbetet med att återföra tillgångar, som till följd av korruption förts ut ur ett land, bäst bör genomföras.

Inom EU har en gemensam ståndpunkt arbetats fram beträffande övervakning av tillämpningen och återställande av tillgångar. Medlemsstaterna uppmanas i huvudsak att stödja inrättandet av en effektiv översynsmekanism och främja konventionens genomförande, att se till att partskonferensen tar hänsyn till resultaten av pilotprojektet om övervakning, att främja effektiva och snabba metoder för återställande av tillgångar samt att anta förslagen i rapporten som sammanställdes i augusti.

Svensk ståndpunkt
Sverige kan godkänna ståndpunkterna.

Bilagor (51)