dp 6 Rådspm - sprängämnen

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8963 Till p. 1 och p. 3 (Rättsliga och inrikes frågor)Från Justitiedepartementet

Till p. 1 och p. 3 (Rättsliga och inrikes frågor)Från Justitiedepartementet
Rådspromemoria

2007-11-26

Justitiedepartementet

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 6-7 december 2007

Dagordningspunkt 6

(ev.) Förslag till rådsslutsatser med antagande av strategiska riktlinjer och prioriteringar om höjd säkerhet gällande sprängämnen

Dokument: Dokumentangivelse saknas.

Tidigare dokument: Den senaste versionen av rådsslutsatserna återfinns i dokumentet 15271/07 CATS 127 ENFOPOL 190.

Rådsslutsatserna har inte tidigare behandlats av riksdagen.
Bakgrund
Som ett led i terrorismbekämpningen föreslås en höjning av säkerheten kring sprängämnen. En expertgrupp tog under våren 2007 fram en rapport på temat och olika rådsarbetsgrupper har under hösten också diskuterat frågan. Kommissionen antog vidare den 6 november 2007 ett meddelande om höjd säkerhet för sprängämnen, innehållande ett förslag till handlingsplan (KOM (2007) 651 slutlig). Denna handlingsplan kräver noggrann analys och omfattande samordning mellan olika aktörer, varför diskussionen kommer att kunna påbörjas först under det slovenska ordförandeskapet. Under tiden konstaterar det portugisiska ordförandeskapet att det råder enighet bland medlemsstaterna om arbetets mål och inriktning och föreslår därför antagandet av rådsslutsatser på området.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Rådsslutsatserna antas av rådet med enhällighet.
Svensk ståndpunkt
Kommissionens förslag till handlingsplan gällande höjd säkerhet kring sprängämnen kommer att kräva noggrann analys och omfattande samordning av olika intressen. Diskussionen om detaljerna i handlingsplanen kommer att föras under slovenskt ordförandeskap och Sverige kan då få anledning att återkomma med synpunkter på de enskilda åtgärdsförslagen. Sverige instämmer dock i ordförandeskapets uppfattning att medlemsstaterna är eniga om arbetets mål och inriktning och stödjer därför antagandet av rådsslutsatser på området.

Sverige har under höstens diskussioner generellt stöttat de förslag som ingår i de föreslagna prioriteringarna. Vi ser ett värde i ett tätare samarbete mellan de ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna och stödjer skapandet av ett bombdatasystem i Europols regi. När det gäller samarbete kring spridning av bombtillverkningsinformation på Internet har Sverige försvarat respekten för tryck-, yttrande- och informationsfriheten. Ordförandeskapet har i de aktuella rådsslutsatserna beaktat de svenska synpunkterna på ett tillfredsställande sätt. Sverige kan därmed ställa sig bakom de föreslagna rådsslutsatserna.
Europaparlamentets inställning
-
Förslaget
Ordförandeskapet slår i de strategiska riktlinjerna fast att den europeiska handlingsplanen om höjd säkerhet för sprängämnen kommer att utgöra hörnstenen i arbetet. Handlingsplanen kommer att ta sikte på framför allt förebyggande åtgärder gällande tillgång till sprängämnen, upptäckt av desamma samt beredskap för och insatser vid attentat. Relevanta offentliga och privata aktörer kommer att involveras i arbetet.

Ordförandeskapet föreslår vidare följande prioriterade åtgärder:

Upprättande av ett system för tidig varning
Skapandet av ett nätverk av bombteknikgrupper
Säkerhet i distributionskedjan (åtgärder gällande tillverkning, lagring, transport och spårning av sprängämnen)
Inrättande av en ständig kommitté av experter på prekursorer
Inrättande av en ad hoc-grupp för upptäckt av sprängämnen
Samarbete gällande spridning av bombtillverkningsinformation på Internet
Skapande av ett europeiskt bombdatasystem
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Rådsslutsatserna har ingen effekt på svenska regler. Effekterna av de åtgärder som föreslås i kommissionens handlingsplan måste analyseras i samband med förhandlingarna om denna.
Ekonomiska konsekvenser
Rådsslutsatserna medför inga ekonomiska konsekvenser. Effekterna av de åtgärder som föreslås i kommissionens handlingsplan måste analyseras i samband med förhandlingarna om denna.
Övrigt
-

Bilagor (51)