dp 9 Rådspm rådsslutsatser om cirkulär migration och partnerskap för rörlighet

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8964 Till p. 1 och p. 3 (Rättsliga och inrikes frågor)Från Justitiedepartementet

Till p. 1 och p. 3 (Rättsliga och inrikes frågor)Från Justitiedepartementet
Rådspromemoria

2007-11-26

Justitiedepartementet

Enheten för migration och asylpolitik

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 6-7 december 2007

Dagordningspunkt 9

Utkast till rådets slutsatser om att gå vidare med den övergripande strategin för migration
- Partnerskap för rörlighet
Cirkulär migration

Dokument
15631/07 ASIM 88 RELEX908 (bifogas)

Tidigare dokument
Rådsslutsatserna bygger på en sammanställning av MS svar på KOM frågeformulär om cirkulär migration.

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden
Kommissionens meddelande om cirkulär migration och partnerskap behandlades vid samråd med SfU/EUN inför RIF-rådet den 12 juni 2007.
Bakgrund
Begreppen cirkulär migration och partnerskap för rörlighet grundar sig i Europeiska rådets slutsatser från december 2006. Kommissionen vidareutvecklade dessa i ett meddelande som presenterades i maj 2007. Partnerskap för rörlighet syftar till att stärka EU:s yttre förbindelser med tredjeländer, underlätta cirkulär migration, hjälpa medlemsstaterna att få den arbetskraft de behöver, dra fördel av migrationens potentiellt fördelaktiga verkningar ur ett utvecklingsperspektiv och svara på ursprungsländernas behov när det gäller överföring av kunskap. Partnerskapen ska även bidra till att mildra verkningarna av kompetensflykt. De ska innehålla ömsesidiga åtaganden från både EU och tredjeland i samarbetet kring hanteringen av migrationsströmmarna och ska förhandlas fram med tredjeländer som uppfyller vissa villkor.

Arbetet som har lett till de nu aktuella rådsslutsatserna har omfattat såväl en diskussion kring urvalet av lämpliga kandidatländer för pilotprojekt som en bredare diskussion kring begreppet cirkulär migration och vad partnerskap för rörlighet ska innehålla som koncept.
Rättslig grund och beslutsförfarande
-
Svensk ståndpunkt
Sverige välkomnar rådsslutsatserna om cirkulär migration och partnerskap för rörlighet och ser positivt på ansatsen att fördjupa samarbetet på migrationsområdet med länder utanför EU. Att finna sätt att främja laglig migration är en viktig fråga för EU i ett framtidsperspektiv. Sverige ställer sig positivt till konceptet cirkulär migration och även till de föreslagna pilotprojekten som ett lämpligt instrument för att få till stånd cirkulär migration.

I enighet med rådsslutsatserna anser Sverige att beslut rörande om och i vilken utsträckning ekonomisk invandring ska medges förblir en nationell angelägenhet.
Europaparlamentets inställning
Inte känd.
Förslaget
I det utkast till rådsslutsatser som föreligger föreslår rådet att KOM:s föreslagna partnerskap för rörlighet skulle kunna vara ett lämpligt instrument för att stärka samarbete mellan EU och tredjeländer, bättre hantera migrationsströmmar, motverka olaglig migration, och främja cirkulär migration.

Eventuella partnerskap ska förhandlas bilateralt, på frivillig basis och med hänsyn till EU:s respektive medlemsstaters behörighet, med intresserade tredjeländer och ska innehålla ömsesidiga åtaganden från både EU och tredjeland. Innehållet i partnerskapen kan variera beroende på förutsättningarna i varje enskilt fall. I utkastet till slutsatser föreslås att kommissionen ges i uppdrag att inleda en dialog med i första hand Kap Verde och Moldavien, i nära samråd med intresserade medlemsstater.

Vidare föreslår rådet att möjligheter till cirkulär migration bör undersökas ytterligare i ljuset av KOM:s meddelande och det samråd KOM tidigare haft med MS. Enligt rådet bör cirkulär migration behandlas inom ramen för bilaterala program mellan intresserade medlemsstater och tredjeländer (som skulle kunna utgör en del av det bredare partnerskap för rörlighet begreppet) och hanteras på så sätt att den bidrar till utveckling i ursprungsländer. Hänsyn bör även tas till behovet av att motverka kompetensflykt. Vidare inbjuder rådet kommissionen att främja finansiella ramverk för samarbete för att stödja inrättandet av specifika projekt/program för cirkulär migration, säkerställa att nuvarande och framtida gemenskapslagstiftning inte skapar onödiga hinder för cirkulär migration, och ha uppsikt över projekt/program som främjar cirkulär migration i syfte att identifiera goda exempel för vidare utveckling av policyåtgärder.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Rådsslutsatserna får i sig inga effekter på svenska regler.
Ekonomiska konsekvenser
Rådsslutsatserna har i sig inga ekonomiska konsekvenser.
Övrigt

Bilagor (51)