dp.10 rådsPM Tjänstepensioner

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8984 Till p. 2 och p. 5–7 (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Till p. 2 och p. 5–7 (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
Rådspromemoria

2007-11-21

Arbetsmarknadsdepartementet
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö

Rådets möte (EPSCO) den 5 december 2007

Dagordningspunkt 10

Rubrik: Ändrat förslag till Europaparlamenets och rådets direktiv om minimikrav för ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter

Dokument:

- 14764/07 samt dito ADD 1 (inför Coreper).
- 13857/07 Kommissionens reviderade förslag

Tidigare dokument: FaktaPM Näringsdepartementet 2005/06:FPM24 och FaktaPM Arbetsmarknadsdepartementet 2007/08:FPM27, Rådspromemoria av den 21 maj 2007.

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Förslaget behandlades senast av EU-nämnden den 25 maj i år inför rådsmötet den 30 maj.
Bakgrund
Kommissionens ursprungliga förslag överlämnades i oktober 2005. Det innehöll regler avseende intjänande av pensionsrätt, bevarande av vilande pensionsrätt, flytt av pensionsrätt samt vilken information som ska lämnas om hur tjänstepensionen påverkas när en anställning upphör. Förslaget skulle innebära en mycket långtgående styrning av sådant som i Sverige främst är frågor för arbetsmarknadens parter. I Sverige finns reglerna om tjänstepension uteslutande i kollektivavtal.

Under det finska ordförandeskapet gjordes en omfattande omarbetning av förslaget. För svenskt vidkommande särskilt viktiga ändringar var att det infördes viss möjlighet för parterna att i kollektivavtal avvika från direktivets regler om intjänande av tjänstepensionsrätt. Reglerna om bevarande av vilande pensionsrätt gjordes därmed till det centrala i direktivet. Den föreslagna flytträtten ströks. Vidare infördes en möjlighet för medlemsländerna att senarelägga genomförandet av direktivet med 10 år.

Under det tyska ordförandeskapet gjordes ytterligare bearbetningar av förslaget. Möjligheten för parterna att avtala om andra bestämmelser än dem som direktivet föreskriver föreslogs gälla både för bestämmelserna om intjänande och bevarande av tjänstepensionsrätt, förutsatt att de ger åtminstone ett likvärdigt skydd för berörda arbetstagare.

Därtill har direktivförslaget tillfördes ytterligare undantag samt klargjordes att direktivets regler endast ska tillämpas på anställningstid fr.o.m. tidpunkten för genomförande av direktivet.

Vid EPSCO-mötet den 30 maj var i stort sett alla medlemsländer överens om en kompromiss. Nederländerna kunde emellertid inte acceptera förslaget. Man ansåg att genom de undantag som lagts till mot slutet av förhandlingarna hade direktivet blivit för urvattnat - det skulle främst påverka redan (ur fri rörlighetssynpunkt) väl fungerande tjänstepensionssystem, medan mindre väl fungerande system inte skulle påverkas alls pga. undantagen. Vidare ansåg man att utformningen av artikeln om bevarande av vilande pensionsrätt öppnade för alltför stort tolkningsutrymme.

I juni röstade Europaparlamentet i första läsningen.

Resultatet går i väsentliga avseenden i samma riktning som diskussionerna i rådet. Dock föreslås fler villkor för att parterna ska få avvika från direktivets bestämmelser om intjänande av tjänstepension samt en översynsklausul beträffande flytträttsfrågan.

I oktober överlämnade kommissionen ett reviderat direktivförslag. Det förslaget tar sin utgångspunkt i resultatet av parlamentets omröstning och den kompromisstext som diskuterades i rådet i maj. Flertalet av parlamentets ändringsförslag har accepterats. Det reviderade direktivförslaget är därmed väsentligt annorlunda än kommissionens ursprungliga förslag. Exempelvis har den s.k. flytträtten slopats och det har införts skrivningar som öppnar för avvikelser genom kollektivavtal, förutsatt att berörda arbetstagare erhåller åtminstone ett likvärdigt skydd.

Ordförandelandet har gjort vissa justeringar i kommissionens ändrade direktivförslag (se dokument - 14764/07 samt dito ADD 1 (inför Coreper) och försöker hitta en kompromiss mellan ett relativt strikt direktiv med få undantag och ett direktiv som möjliggör tillräcklig tid att anpassa pensionssystemen till nya EU-regler.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 42 och 94 EGF. Rådet beslutar med enhällighet. Europaparlamentet är medbeslutande enligt artikel 251 EGF.
Svensk ståndpunkt
Övergripande svensk prioritering i förhandlingarna är direktivet ska vara förenligt med traditionerna på den svenska arbetsmarknaden och därmed ge utrymme för arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal hantera frågor om tjänstepension.

KOM:s reviderade direktivförslag är ett mycket väsentligt steg i rätt riktning jämfört med det ursprungliga förslaget.

Den text som ordförandeskapet lagt fram inför EPSCO den 5 december är acceptabel för Sverige.
Europaparlamentets inställning
I juni röstade EP i första läsningen. Resultatet går i väsentliga avseenden i samma riktning som diskussionerna i rådet. Dock föreslås fler villkor för att parterna skall få avvika från direktivets bestämmelser om intjänande av tjänstepension samt en översynsklausul beträffande flytträttsfrågan.
Förslaget
Kommissionens ändrade direktivförslag syftar till att främja rätten för arbetstagare till fri rörlighet och i övrigt underlätta arbetstagares rörlighet i arbetslivet. Förslaget innehåller bestämmelser om vilka villkor som får föreskrivas i tjänstepensionssystemen för intjänande av pensionsrättigheter, vilka regler som ska gälla för bevarande av vilande pensionsrättigheter samt vilken information som ska tillhandahållas till arbets-/försäkringstagare om hur anställningens upphörande påverkar tjänstepensionen.

Det ändrade förslaget skiljer sig på väsentliga punkter från kommissionens ursprungsförslag. Ursprungsförslaget innehöll bestämmelser om att den enskilde arbets-/försäkringstagaren ska ha rätt att överföra sin intjänade tjänstepensionsrättighet från ett system till ett annat i samband med byte av anställning.

Detta förslag har slopats i det ändrade direktivförslaget. Vidare innehåller det ändrade förslaget möjligheter att i kollektivavtal på vissa villkor överenskomma om avvikelser från bestämmelserna om intjänande och bevarande av pensionsrättigheter. Någon sådan möjlighet fanns inte i kommissionens ursprungliga förslag.

Förslaget finns beskrivet i FaktaPM från Arbetsmarknadsdepartementet 2007/08:FPM27.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Regler om tjänstepension finns i Sverige i kollektivavtal. Kollektivavtalen och förslagets effekter på svenska regler finns beskrivet i FaktaPM från Arbetsmarknadsdepartementet 2007/08:FPM27.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har inga konsekvenser för statsbudgeten.

Bilagor (51)