dp.15 rådspm. jvsäk

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8408 Till p. 2-3 (Transport, telekommunikation och energi)

Till p. 2-3 (Transport, telekommunikation och energi)
Rådspromemoria

2007-11-15

Näringsdepartementet

Rådets möte (TTE) den 29-30 oktober

Dagordningspunkt 15

Förslag till direktiv om ändring av rådets och Europaparlamentets direktiv om säkerheten hos gemenskapens järnvägar

Dokument:

Tidigare dokument: 12824/1/07 REV 1 TRANS 272 CODEC 929, Fakta-PM 2006/07:FPM 49

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Den 28 september 2007
Bakgrund
Förslaget till ändring av direktivet om säkerheten vid gemenskapens järnvägar ingår som en del i ett större paket benämnt Att underlätta rörligheten för lokomotiv i gemenskapen. Detta lades fram av kommissionen den 13 december 2006. Förslaget till direktiv behandlades under första halvåret 2007 i rådets transportarbetsgrupp. Under sommaren 2007 behandlade transportarbetsgruppen även förslaget till direktiv om driftskompatibiliteten hos gemenskapens järnvägssystem - ett av de två andra förslagen till rättsakter i paketet. Rådet (TTE) fattade i oktober beslut om allmän inriktning.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Den rättsliga grunden är artikel 71 och beslut fattas gemensamt med Europaparlamentet enligt förfarandet i artikel 251 i samma fördrag. Rådet beslutar med kvalificerad majoritet.
Svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige godkänner förslaget till politisk överenskommelse.
Europaparlamentets inställning
Europaparlamentets TRAN-utskott avser att rekommendera parlamentet att godkänna den politiska överenskommelsen.
Förslaget
Motiven bakom förslaget till direktiv om ändring av järnvägssäkerhetsdirektivet 2004/49/EG är:

att åstadkomma ett förbättrat förfarande för godkännande av rullande materiel, för vilken bestämmelserna om driftskompatibilitet inte är tillämpliga, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom gemenskapen,
att åstadkomma ett konsoliderat och förenklat regelverk för järnvägssäkerhet på järnvägsområdet (s.k. recast),
att åstadkomma ett antal tekniska förbättringar av järnvägssäkerhetsregelverket.

Kommissionens ursprungliga förslag innehåller vissa ändringar av bestämmelserna om godkännande av fordon för ibruktagande i järnvägssäkerhetsdirektivet. Syftet är att förtydliga dessa för att möjliggöra ett mindre tidsödande och kostsamt fordonsgodkännandeförfarande för fordon som inte omfattas av bestämmelserna om driftskompatibilitet (gamla och ej uppgraderade fordon).

Förslaget innehåller också en helt nya bestämmelser om underhåll av järnvägsfordon samt en ny definition (fordonsinnehavare). Dessa bestämmelser har relevans för infrastrukturförvaltares och järnvägsföretags hantering av sitt säkerhetsansvar i förhållande till fordon de använder, men som ägs eller underhålls av andra aktörer. Bestämmelserna ifråga syftar också till att underlätta tillämpningen av det branschavtal (GCU-avtalet) på europeisk nivå, som slutits mellan järnvägsföretagens branschorganisationer å ena sidan och branschorganisationer som företräder andra fordonsägare, fordonsleasingföretag etc. å den andra.

Förslaget innehåller också ändringar av bestämmelserna om säkerhetsintyg, för att tydliggöra att sådana intyg inte omfattar verksamhet som ska utföras av infrastrukturförvaltare. Gemensamt för dessa bestämmelser är att de syftar till att tekniskt förbättra järnvägssäkerhetsregelverket.

Sist, men inte minst, innehåller förslaget vissa ändringar av bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter. Dessa ändringar syftar till att i järnvägssäkerhetsdirektivet införliva rådets beslut 2006/12/EG om ändring av rådets beslut av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

Ändringar av kommissionens ursprungliga förslag
I förhållande till kommissionens ursprungliga förslag, som finns beskrivet på ett mer detaljerat sätt i ovan nämnda fakta-PM, är det föreliggande förslaget väsentligen ändrat på en punkt – bestämmelserna om fordonsgodkännande. Dessa har i sin helhet förts över till förslaget till direktiv om driftskompatibiliteten hos gemenskapens järnvägssystem.

Bestämmelserna om underhåll av fordon har också undergått viss förändring. Innebörden av dessa är nu att den Europeiska järnvägsbyrån ERA ska utarbeta ett certifieringssystem för single entities in charge of maintenance (SEM), som kommissionen ska anta efter hörande av den s.k. driftskompatibilitets- och säkerhetskommittén. När detta system finns på plats ska andra aktörer än järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare på frivillig grund kunna certifiera sina maintenance management system (MMS) som utvisar att de uppfyller krav som bör ställas på sådana som utför underhåll av fordon. Certifieringen ska vara giltig inom hela EES-området. Det bör dock understrykas att SEM med certifierat MMS inte föreslås få något ansvar i lag för järnvägssäkerheten. De enda aktörer som enligt EG-rätten ska bära ett sådant ansvar är järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare, d.v.s. samma ordning som idag.

Kraven på ett certifierat MMS ska motsvara de krav som idag ställs på de delar av järnvägsföretags säkerhetsintyg och infrastrukturförvaltares säkerhetstillstånd som avser underhåll av fordon. Syftet bakom certifieringssystemet är att möjliggöra ett effektivare användande av fordon som inte ägs eller varaktigt disponeras av en infrastrukturförvaltare eller järnvägsföretag. Dessa bestämmelser kompletterar den nya definitionen av fordonsinnehavare. En sådan kan, men måste inte, vara en SEM med ett certifierat MMS. Därigenom bringas viss överensstämmelse mellan COTIF (fördraget om internationell järnvägstrafik) och EG-rätten, vilket i sin tur är en förutsättning för en effektiv tillämpning av GCU-avtalet, som måste bygga på bägge dessa regelverk.

I övrigt bygger det föreliggande förslaget i allt väsentligt på kommissionens ursprungliga förslag. Parlamentets Tran-utskott har slutligen i allt väsentligt kunna acceptera rådets beslut om allmän inriktning och kommer rekommendera Parlamentet att godkänna den föreslagna politiska överenskommelsen.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Någon detaljerad genomgång av det föreslagna direktivets effekter på gällande svenska regler har ännu inte gjorts. Med förslagets nuvarande lydelse bedöms effekterna preliminärt bli ganska små och i huvudsak beröra järnvägsförordningen (2004:526) och Järnvägsstyrelsens föreskrifter.
Ekonomiska konsekvenser
Preliminärt bedöms att förslaget får ganska små konsekvenser för statsbudgeten. På längre sikt bör förslaget kunna leda till kostnadsbesparingar för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare.
Övrigt