dp.21 rådspm inre marknad

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8413 Till p. 2-3 (Transport, telekommunikation och energi)

Till p. 2-3 (Transport, telekommunikation och energi)
Utkast

Rådspromemoria

2007-11-15

Näringsdepartementet

Rådets möte (telekom- och post, transport och energiministrarna) den 3 december 2007

Dagordningspunkt 21

Lägesrapport om det tredje inre marknadspaketet för energi

Dokument:

KOM (2007) 528
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el
KOM (2007) 529
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
KOM (2007) 530
Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
KOM (2007) 531
Europaparlamentet och rådets förordning om ändring av förordning 1228/2003/EG om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel
KOM (2007) 532
Europaparlamentet och rådets förordning om ändring av förordning 1775/2005/EG om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten

Tidigare dokument: Fakta-PM 2007/08:FPM16

Tidigare behandling vid samråd med EU-nämnden:
Det tredje inre marknadspaketet har inte behandlats tidigare, dock har diskussioner i rådet under våren föranlett behandling, senast den 1 juni.
Bakgrund
Den 19 september lade kommissionen fram det paket med förslag som följer upp Europeiska rådets slutsatser avseende behovet av att fullborda liberaliseringen av den inre marknaden för el och gas. Detta paket är det tredje i ordningen och utgör en revidering av det senaste lagstiftningspaketet, som antogs 2003 och som innebär att såväl företags- som hushållskunder fritt kan välja leverantör från och med 1 juli 2007.

Majoriteten av bestämmelserna, som syftade till att förbättra konkurrensen på den inre marknaden, trädde dock i kraft redan 2004. Kommissionen har under dessa år dragit slutsatsen att åtgärderna som beslutades inte var tillräckliga och föreslog således i januari 2007 en rad nya åtgärder, som i stora drag stöddes av Europeiska rådet. De föreslagna åtgärderna syftade till att öka konkurrensen, garantera effektiv reglering och skapa förutsättningar för investeringar i syfte att skapa fördelar för kunderna på den inre marknaden för energi. Den mest omtvistade frågan rörde sk. ägarskapsåtskillnad (ownership unbundling) mellan produktion och handel å ena sidan och överföringsverksamhet å andra sidan. Vid Europeiska rådet nåddes enighet om kompromisskrivningar som talade om vikten av effektiv åtskillnad. Ägarskapsåtskillnaden har fortsatt vara en vattendelare mellan mer medlemsländerna och har utgjort den mest omdiskuterade frågan sedan förslaget presenterades.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Art 95 EG-fördraget
Svensk ståndpunkt
Allmänt
Regeringen har under det gångna året gett starkt stöd till kommissionens ambition att fullborda den inre marknaden för energi.

Regeringen anser att paketet i sin helhet innebär kraftfulla och nödvändiga åtgärder för att korrigera kvarvarande missförhållanden på el- och gasmarknaderna.

Regeringen delar kommissionens syn på vikten av effektiv åtskillnad mellan systemoperatörer och avreglerad verksamhet. Båda systemen, ägarskapsåtskillnad och inrättandet av en oberoende systemoperatör, borde kunna fungera parallellt. Regeringen delar dock kommissionens syn på att full ägarskapsåtskillnad är att föredra.

Regeringen ser vidare positivt på strävan mot ökad transparens och harmonisering, gällande alltifrån tillsynsmyndigheternas befogenheter till tekniska krav.

Regeringens främsta invändningar rör förslaget till organisation av de nationella tillsynsmyndigheterna. De nationella tillsynsmyndigheterna föreslås få ansvar för en lång rad energirelaterade uppgifter som andra myndigheter ansvarar för, alltifrån främjandeåtgärder som ligger på Energimyndigheten, till Konkurrensverkets allmänna ansvar för konkurrensövervakning. Vår inställning är att en ev. stor nationell myndighetsomorganisation inte är en proportionerlig åtgärd, om oberoende kan säkras och de tänkta uppgifterna utföras genom en annan, mer flexibel, organisation. Diskussionerna i rådet så här långt ger dock vid handen att detta torde kunna lösas, eftersom kommissionen har uttalat att de inte förutsett eller haft för avsikt att uppnå de långtgående konsekvenser som medlemsstaterna har påtalat.

Regeringen är positiv till förslaget om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter. Byrån är en vidareutbyggnad av ERGEG-samarbetet och har begränsad beslutanderätt.

Ordförandeskapets lägesrapport
Ordförandeskapet har ägnat höstens inledande arbete i rådet åt att identifiera medlemsstaternas ståndpunkter i fråga om grundläggande principer i elmarknads- resp. gasmarknadsdirektivet samt myndighetsförordningen och avser att inför ministerrådet lägga fram en lägesrapport för ministrarna, som kan ligga till grund för de fortsatta förhandlingarna. Lägesrapporten behandlar de centrala bestämmelserna i lagstiftningspaketet, närmare bestämt åtskillnad, planering av investeringar, ny infrastruktur och gränsöverskridande regelverk, regionalt samarbete och solidaritet, marknadsfunktion, tillsynsmyndigheters befogenheter samt byrån för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ordförandeskapet sammanfattar frågan om effektiv åtskillnad av transmissionsnät med att en betydande del av medlemsstaterna anser att detta bäst uppnås genom ägarskapsåtskillnad för nät- och systemansvariga (TSO). Minoritetsintressen i en TSO kan föranleda undantagsbehov. De flesta medlemsstater som stödjer förslaget om ägarskapsåtskillnad kan också acceptera alternativet med en oberoende systemansvarig (ISO). Det finns dock även flera medlemsstater som ifrågasätter proportionaliteten av förslagen om ägarskapsåtskillnad och en oberoende systemoperatör med hänvisning till äganderätten och önskar få acceptans för införandet av ett tredje alternativ.

Ordförandeskapet menar vidare att medlemsstaterna är överens om att huvudsakligt fokus för paketet bör vara att ge incitament till investeringar och att bättre koordinering för investeringar på EU-nivå är nödvändigt. Medlemsstaterna stödjer vidare förslagets inställning vad gäller investeringsplanerna, dvs. att de ska starta på en nationell nivå, via den regionala till den europeiska (s.k. bottom-up). Det finns även ett brett stöd för det generella konceptet med regionala samarbeten.

Medlemsstaterna stödjer vidare förslagens strävan efter starka och oberoende nationella tillsynsmyndigheter för att garantera en effektiv marknad. Vissa medlemsstater (inkl. SE) har dock uttryckt oro över skrivelsen om att endast en tillsynsmyndighet kan finnas per medlemsstat; detta kommer diskuteras vidare. Flera revideringar har skett av tillsynsmyndighetens uppgifter och ytterligare renodling är att vänta för att uppgifterna bättre ska sammanfalla med lagstiftningspaketets syfte.

De flesta medlemsstaterna är överens om att etablerandet av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, som en plattform för att förbättra koordinationen mellan nationella reglermyndigheter och TSO, är viktigt för elmarknadens funktion. Ytterligare diskussioner kommer dock att behövas om byråns format och legala status samt om byråns uppgifter bör utvecklas stegvis.

Regeringen välkomnar det arbete som ordförandeskapet gjort och instämmer i analysen av arbetsläget. Regeringen anser att Sverige kan ställa sig bakom ordförandeskapets lägesrapport.
Europaparlamentets inställning
Europaparlamentet har ännu inte behandlat förslaget.
Förslaget
Det tredje inremarknadspaketet består av:
- Ändring av gällande el- resp. gasmarknadsdirektiv
- Ändring av gällande el-resp. gasmarknadsförordning
- Förordning om etablerande av en myndighet för samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter.

I paketet föreslås åtgärder för effektiv åtskillnad, vilka även ska tillämpas i förhållande till tredje land. Kommissionen går fram med förslag om full ägarskapsåtskillnad för överföringsverksamhet och en alternativ lösning med en sk. Independent System Operator (ISO). De nationella tillsynsmyndigheterna föreslås få stärkt oberoende och mer harmoniserade befogenheter, liksom utökade uppgifter. En europeisk byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter inrättas. Ytterligare åtgärder som föreslås för att förbättra marknadens funktion är exempelvis inrättande av ett organ för europeiskt samarbete mellan systemoperatörer (TSO:s) och förslag till stärkt marknadstransparens.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Med den ytterligare gemenskapslagstiftning som kommissionen föreslår kommer den nationella lagstiftningen att behöva ändras. Främst gäller detta ellagen (199:857) och naturgaslagen (2005:403) men även förordningar genom myndighetsinstruktioner skulle kunna påverkas av förslagen.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärder på EU-nivå får generellt budgetära konsekvenser genom den svenska avgiften till EU. Förslaget kan förväntas medföra budgetära konsekvenser genom att tillsynsmyndigheterna föreslås få nya och utökade uppgifter.

Omfattningen är i dagsläget svår att precisera
Övrigt
-