dp.3 rådspm e-kom

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8399 Till p. 2-3 (Transport, telekommunikation och energi)

Till p. 2-3 (Transport, telekommunikation och energi)
Rådspromemoria

2007-11-13

Näringsdepartementet

Rådets möte TTE den 29 november 2007

Dagordningspunkt 3.

Rubrik: Översyn av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät och tjänster.

Dokument: Inga ännu

Inga tidigare dokument

Frågan inte uppe i EU nämnden tidigare

Bakgrund
2001 antogs fem direktiv som utgör det så kallade regelverket för elektroniska kommunikationer, (ramdirektivet, tillträdesdirektivet, auktorisationsdirektivet, e-dataskyddsdirektivet och USO-direktivet). Regelverket ska nu ses över och förslag till uppdateringar av rättsakterna antogs 13 november 2007.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 95, sambeslutande med Parlamentet.
Svensk ståndpunkt
Regeringen ställer sig positivt till att regelverket uppdateras och vi når en ökad harmonisering på området. Regeringen är ännu tveksamma till nyttan av en ny myndighet på EU-nivå.

Europaparlamentets inställning
Okänd
Förslaget
Ännu okänt
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation är baserad på det gällande EU-regelverket och kommer att påverkas av revideringen.
Ekonomiska konsekvenser
Ännu okända
Övrigt