dp.5 rådsPM. Flexicurity

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8982 Till p. 2 och p. 5–7 (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Till p. 2 och p. 5–7 (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
Rådspromemoria

2007-11-23

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsenheten

Gemensamberedning med SB-SAM, SB EU-kansli, A/A, A/ARM, A/AE, A/EIS, IJ/JAM, FI/IA, Fi/BA, S-SF, S-ST, S-SK IJ UNG,U IS, REP avslutad.

EPSCO-rådets möte den 5 december 2007 - DP 5 Flexicurity

Dagordningspunkt 5

Rubrik : Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén
– Gemensamma principer för "flexicurity": Fler och bättre arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet

Dokument:

Joint opinion by EMCO and SPC on the common principles of flexicurity – 15320/07
Towards Common Principles of Flexicurity – Draft Council Conclusions – 15497/07

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Bakgrund

På basis av kommissionens meddelande om flexicurity och de principer kommissionen där föreslår har ordförandeskapet tagit fram ett utkast till rådsslutsats rörande flexicurity-principerna som inkorporerar flexicurity-principerna som antogs i EMCO / KST gemensamma yttrandet om flexicurity-principer den 15 november.

Efter antagandet av principerna i rådet den 5 december planeras dessa att föras vidare till Europeiska rådet för att bli en del av slutsatserna från toppmötet i december för att därefter ligga till grund för den fortsatta implementeringen av de integrerade sysselsättningsriktlinjerna inom ramen för Lissabonstrategin.

Coreper behandling den 28 november. Rådsarbetsgruppen behandlade frågan den 22 november. EMCO diskuterade flexicurity-principerna den 19 september, 9-10 oktober och den 14-15 november 2007. KST diskuterade flexicurity-principerna den 4 oktober och den 12 november.
Rättslig grund och beslutsförfarande

Ligger utanför artikel 249 i EG-fördraget
– antas med enhällighet
Svensk ståndpunkt

Sverige ställer sig bakom EMCO och KST yttrande om gemensamma flexicurity-principer och kan även ställa sig bakom rådets slutsatser om flexicurity. Flexicurity-principerna kan bidra till att starkare betona vikten av att förbättra företagens och individers anpassningsförmåga inom ramen för den existerande Lissabon- och Sysselsättningsstrategin.

Europaparlamentets inställning
-
Förslaget
Det gemensamma EMCO / KST yttrandet anger gemensamma principer som syftar till att ge medlemsstaterna vägledning rörande strukturomvandling vid implementeringen av Lissabonstrategin. Det handlar med andra ord om att främja företags och individers anpassningsförmåga på de europeiska arbetsmarknaderna genom gemensamma handlingsregler. Med flexicurity menas att flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden inte behöver vara varandras motsatser för att nå hög sysselsättning och tillväxt.

De åtta antagna principerna utgör huvudbudskapet i yttrandet. De av kommittéerna antagna principerna baserar sig på de förslag till principer som kommissionen presenterade i sitt meddelande om flexicurity den 27 juni 2007. Principerna betonar bland annat vikten av inkluderande arbetsmarknader. Vidare så tydliggörs att flexicurity-åtgärder bör skydda och främja anställningsbarheten hos arbetare, inte specifika jobb.

Jämställdhet och parternas viktiga roll betonas även i principerna liksom behovet av sunda statsfinanser.

Yttrandet innehåller även förslag på fortsatta steg. Bland annat uppmuntras parterna att ta del i utformningen och implementeringen av flexicurity-åtgärder och kommissionen ombeds, tillsammans med rådet, att utvärdera medlemsstaternas flexicurity-orienterade åtgärder inom ramen för Lissabonstrategin.

Rådsslutsatserna om flexicurity inkorporerar EMCO / KST yttrandets principer om flexicurity.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

- ej relevant
Ekonomiska konsekvenser

- ej relevant
Övrigt

-

Bilagor (51)