dp.5 rådspm Sprit 2

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8397 Till p. 1 (Jordbruk och fiske)

Till p. 1 (Jordbruk och fiske)
Bilaga 1 (Slutlig)

Rådspromemoria

2007-11-19

Jordbruksdepartementet

Livsmedels- och djurenheten
Departementssekreterare
Christina Isaksson Eldh
Telefon 08-405 10 83
Mobil 070-364 10 83
Telefax 08-20 64 96
E-post christina.isaksson-eldh@agriculture.ministry.se

Rådets möte (jordbruk och fiske) den 26-27 november 2007

Dagordningspunkt 5

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker
Dokumentbeteckning

15902/05 AGRIORG 89 AGRIFIN 112 CODEC 1193 (kommissionens ursprungsförslag)

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden i oktober 2006.
Bakgrund
Kommissionen antog den 15 december 2005 ett förslag till en ny förordning om spritdrycker som syftar till att förenkla och underlätta tillämpningen av regelverket. Den nu gällande lagstiftningen är från 1989 och syftet är att anpassa förordningen till nya tekniska krav och WTO-regler som tillkommit efter det att regelverket beslutades. Förslaget har varit uppe på ministerrådet i oktober 2006. Definitionen av vodka diskuterades även på ministerrådet i april 2007. Den text som nu ska antas på ministerrådet har accepterats av Europaparlamentet och kommissionen har notifierat förslaget till WTO. Under den nu avslutade konsultationsprocessen har ingen WTO-medlem lämnat några synpunkter.

Syftet med behandlingen är att formellt anta den föreslagna förordningstexten. Detta under förutsättning att ett översättningsfel i den svenska versionen korrigeras.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 95 i EG-fördraget. Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet efter medbeslutandeförfarande med Europaparlamentet enligt artikel 251.
Svensk ståndpunkt
Sverige välkomnar en ny förordning och den överenskommelse i första läsningen som har uppnåtts. Sverige anser att det är nödvändigt att reglerna uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen och att tillämpningen underlättas. Det är ytterst angeläget för Sverige, både ur ekonomisk och politisk synvinkel, att definitionen av vodka förbättras så att den återspeglar svenska traditioner beträffande råvaror och skyddar vodkans anseende internationellt.

Vodka är den klart dominerande spritdrycken i Nord- och Östeuropa och Sverige har en stor andel av tillverkad och exporterad vodka. Sverige har haft kontakter med de mest berörda länderna, Polen, Finland, Estland, Lettland och Litauen, de medlemsstater som står för den huvudsakliga produktionen och konsumtionen av vodka, för att få fram en gemensam definition av vodka.

I den nuvarande förordningen, som är från 1989, alltså före Sveriges medlemskap i EU, saknas en strikt och tydlig definition av vodka. Vodka anges där som en spritdryck framställd av jordbruksråvaror, utan precisering av de traditionella råvarorna. Ur detta perspektiv är den överenskommelse som nu föreslås mycket bättre än rådande förordningstext. Sverige hade helst sett att vodka endast fått tillverkas av spannmål eller potatis.

Med en viss tvekan kan Sverige dock acceptera det förslag som nu har lagts fram. Det är klart bättre än kommissionens ursprungsförslag och den förordningen som nu gäller.

Sverige stödjer förslaget till ny förordning om spritdrycker, men har för avsikt att lämna en röstdeklaration avseende märkningen av vodka och smaksatt vodka. Sverige hade helst sett att samma regler för märkning av råvarorna hade gällt för både kategorin vodka och kategorin smaksatt vodka, eftersom märkningen syftar till att informera konsumenten.
Europaparlamentets inställning
Europaparlamentet och rådet är överens om förslaget i första läsningen.

Förslaget
Förordningen är uppdelad i fyra kapitel och tre bilagor. Kapitel I innehåller definitioner och klassificering av spritdrycker. Kapitel II innehåller bestämmelser om beskrivning, presentation och märkning som ska gälla för spritdrycker förutom de bestämmelser som finns i de generella, sektorsövergripande bestämmelserna om märkning och presentation av livsmedel i direktiv 2000/13/EG. Kapitel III reglerar geografiska beteckningar, kapitel IV innehåller allmänna bestämmelser, övergångs- och slutbestämmelser. Bilaga I innehåller tekniska definitioner och krav för framställning av spritdrycker, i bilaga II finns en förteckning över de olika spritdryckerna och i bilaga III finns en förteckning över de skyddade geografiska beteckningarna.

Reglerna för de geografiska beteckningarna i förordningen ändras så att de ska bli förenliga med WTO:s regler. Reglerna innehåller också en skrivning om kopplingen mellan geografiska beteckningar för spritdrycker, övriga livsmedel och registrerade varumärken.
Medlemsstaterna föreslås ansvara för specifikationerna för sina respektive skyddade geografiska beteckningar i bilaga III.

Kommissionen har även föreslagit att dagens föreskrivande kommitté i stället blir en förvaltningskommitté. Detta skulle öka kommissionens inflytande. Flera medlemsstater har uttryckt önskemål om att bibehålla nuvarande föreskrivande förfarande. I överenskommelsen föreslås den nya proceduren med föreskrivande förfarande med kontroll, utifrån rådets beslut (2006/512/EG) från 17 juli 2006.

Överenskommelsen vid den första läsningen har i sin helhet lett till att förslaget har blivit tydligare och lättare att läsa. De flesta synpunkter och förslag som Sverige har framfört har beaktats.

Vodka
Kommissionen och Europaparlamentet har efterfrågat en kompromiss som täcker in all vodka som produceras i dag. Överenskommelsen innebär att det kommer att finns en kategori för vodka och en kategori för smaksatt vodka.

Kategori 30 Vodka reserveras för vodka tillverkad av a) spannmål och potatis och b) av andra jordbruksråvaror.

Den vodka som tillverkas av andra råvaror än spannmål och potatis ska märkas med vodka destillerad/tillverkad av.(namnet på råvaran), t ex vodka destillerad av druvor. Det finns inga krav på var på etiketten denna informations ska finnas och inte på textens storlek.
I artikeltexten har en skrivning förts in som även gör det möjligt för producenten att frivilligt ange råvaran på etiketten om så önskas.

Den andra gruppen avser smaksatt vodka, kategori 32. Där ska märkningen utgå från den dominerade smaken och följas av ordet vodka. Motsvarande krav på märkning av råvaror som för vodka finns inte i denna kategori.

Brännvin
Överenskommet är att ordet brännvin ska användas för sådana drycker som inte passar in i någon av kategorierna 1-46. För kategorierna 1-14 ska sprit användas och för kategorierna 15-46 spritdryck. Denna lösning är konsekvent och de olika begreppen är klart åtskiljda. Det ordval Sverige har gjort är kopplat till svenskt språkbruk och långvariga traditioner. En sådan uppbyggnad säkerställer att beteckningarna inte sammanblandas och att det inte skulle kunna finnas t.ex. drycker med eller utan tillsatt alkohol som har samma beteckning. Detta innebär också att förordningens syfte uppnås.

Kommittéförfarandet
Kommissionen har i ursprungsförslaget angett att kommittéförfarandet ska biträdas av en förvaltningskommitté för spritdrycker. Förfarandet i en förvaltningskommitté är enklare, vilket allmänt sett förkortar tidsutdräkten i beslutsfattandet. De flesta medlemsstater, även Sverige, har varit emot detta förslag, eftersom detta skall vägas mot den typ av föreskrifter som är aktuella. Här handlar det bl.a. om möjligheten att anpassa bestämmelser som tillkommit på grundval av medbeslutandeförfarande. Idag används en föreskrivande kommitté.

I Rådets beslut (2006/512/EG) om ändring av 1999/468/EC som reglerar de förfaranden som skall tillämpas vid utövande av kommissionens genomförandebefogenheter har en ny förfarandeprocedur, artikel 5 a, lagts in Föreskrivande förfarande med kontroll. I överenskommelsen föreslås att denna nya procedur ska tillämpas.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Den nya förordningen kommer att bli direkt tillämpligt i svensk lagstiftning, precis som det nuvarande regelverket för spritdrycker.
Förslaget innebär att Sverige får i uppgift att upprätta och upprätthålla specifikationer för de svenska geografiska beteckningar som finns i bilaga III (Svensk punsch, Svensk vodka, Svensk akvavit).

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget beräknas inte få några budgetära konsekvenser för Sveriges vidkommande. Förslaget innebär heller inga budgetära konsekvenser för EU-budgeten.

Det skall stå utkast till dess gemensamberedningen är avslutad, därefter
(SLUTLIG)

Namnet på sakfrågan, samt vilken typ av fråga det är – beslut, information, presentation, övrig fråga - Ej dagordningsnr

Ange relevanta rådsdokument - nr och namn, inkl. det dok. som innehåller KOM:s förslag. Ange om något av dokumenten som anges på rådsdagordningen inte inkommit till departementet.

Beskriv ärendet och förslag till svensk position på ett övergripande plan. Ange vilka frågor som är utestående samt vilka som skall diskuteras på rådsmötet. Redovisa förhandlingssituationen, finns det en majoritet/blockerande minoritet för förslaget/kompromissen?

Ange övergripande mål. Därefter anges ståndpunkt med argument i de delfrågor som skall behandlas. Argument mot förhandlingslinjer som företräds av MS/EP med motsatta intressen skall också framgå.