dp.5 rådspm

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8546 Till p. 3

Till p. 3
Rådspromemoria

2007-11-21

Näringsdepartementet

TTE Rådets möte den 29 november 2007

Dagordningspunkt 5

Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som ska reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen (R)

Dokument: 12273/07 TELECOM 100 CODEC 850
+ COR 1
15194/07 TELECOM 141 CODEC 1253

Förslaget har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.
Bakgrund
Detta är ett förslag till direktiv om upphävande av det så kallade GSM-direktivet. För att kunna börja tillåta nya generationers mobilkommunikation (bl a UMTS, även kallat 3G) i frekvensbanden 890-915 och 935-960 MHz så måste ett direktiv antas om upphävande av det så kallade GSM-direktivet vilket annars blir ett hinder.

EUs spektrumkommitté (RSC) har tagit fram ett förslag till kommissionsbeslut om att öppna upp dessa frekvensband för andra mobila kommunikationscenter.. Detta beslut kommer att träda i kraft när det så kallade GSM-direktivet upphävs

Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 95, Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet. Europaparlamentet är medbeslutande enligt artikel 251och Ekonomiska och Sociala kommittén ska höras.
Svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige kan stödja förslaget.
Europaparlamentets inställning
Inte känd.
Förslaget
Syftet med det nya kommissionsbeslut är att harmonisera villkor för tillgång till och effektiv användning av frekvensbanden 900 MHz och 1800 MHz för markbundna (landbaserade) system som kan tillhandahålla alleuropeiska elektroniska kommunikationstjänster. Förslaget bygger på att nuvarande användning av GSM även fortsättningsvis kommer skyddas i hela EU från skadlig störning, så länge det finns en tillräcklig efterfrågan på tjänsten.

Teknikneutralitet och tjänsteneutralitet är strategiska mål för en mer flexibel användning av radiospektrumutrymmet. Målen uppställdes och beskrevs av medlemsstaterna i yttrandet från gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) om WAPECS av den 23 november 2005. Av yttrandet framgår att målen bör inte införas alltför abrupt utan gradvis så att inte marknaden rubbas. I ett första steg anges systemet UMTS särskilt av bilagan till det föreslagna kommissionsbeslutet med en möjlighet till komplettering med andra system. I syfte att öka flexibiliteten, och samtidigt bevara den nödvändiga alleuropeiska täckningen för tjänster för elektronisk kommunikation inom harmoniserade frekvensband, får då medlemsstaterna möjlighet att införa andra system inom frekvensbanden 900 MHz och 1800 MHz, parallellt med GSM och andra markbundna system.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Inga effekter på den svenska regleringen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Globalt System för Mobilkommunikation
Universal Mobile Telecommunications System