dp.6 rådsPM ESS

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8983 Till p. 2 och p. 5–7 (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Till p. 2 och p. 5–7 (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
Rådspromemoria

2007-11-20

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsenheten

Gemensamberedning med SB-SAM, SB EU-kansli, A/A, A/ARM, A/AE, A/EIS, IJ/JAM, FI/IA, Fi/BA, S-SK, S-ST, IJ UNG, U IS, REP avslutad.

EPSCO-rådets möte den 5 december 2007 - DP 6 ESS

Dagordningspunkt 6

Rubrik : Framtida utsikter för den europeiska sysselsättningsstrategin i samband med Lissabonstrategins nya cykel

Dokument:

Sysselsättningskommitténs yttrande om den europeiska sysselsättningsstrategin – 15207/07 SOC 456 ECOFIN 456
Draft Council Conclusions on the Future prospects for the European Employment Strategy in the context of new cycle of the Lisbon agenda - 15208/07 SOC 457 ECOFIN 457

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -
Bakgrund
EPSCO-rådet förväntas den 5 december stödja ett EMCO-yttrande och anta rådsslutsatser om den Europeiska Sysselsättningsstrategin.

Ordförande har under sitt ordförandeskap lyft upp frågan om sysselsättningsstrategin av två olika skäl. Dels för att strategin fyller 10 år och dels för att nya integrerade riktlinjer kommer att beslutas om under våren 2008. Yttrandet från EMCO liksom rådsslutsatserna kan därför ses som ett inspel inför den kommande diskussionen och förhandlingen om sysselsättningsriktlinjerna.

Coreper behandling den 28 november. Rådsarbetsgruppen behandlade frågan den 5 och 19 november. EMCO diskuterade strategin den 9-10 oktober och antog ett yttrande i frågan den 14-15 november.
Rättslig grund och beslutsförfarande

Ligger utanför artikel 249 i EG-fördraget
– antas med enhällighet
Svensk ståndpunkt

Regeringen kan ställa sig bakom EMCO-yttrandet och utkast till rådsslutsatser om den Euroepiska Sysselsättningstrategin. Att yttrandet och utkast till rådets slutsatser betonar vikten av fortsatt implementering välkomnas av regeringen.

Europaparlamentets inställning
-
Förslaget

I yttrandet betonar EMCO att strategin varit framgångsrik och innovativ. Trots framsteg, noteras och prioriteras fortsatta reformer för att medlemsstaterna ska nå Lissabonstrategins sysselsättningsmål vid 2010. Viktigt att betona är också att yttrandet understryker att de existerande riktlinjerna på sysselsättningsområdet förblir fullt giltiga även under nästa Lissaboncykel.

Utkast till rådslutsatserna lyfter fram de framsteg som gjorts inom ramen för strategin och pekar ut en rad områden där fortsatt arbete bör ske under nästa Lissaboncykel. Några ämnesområden som tas upp i utkast till rådsslutsatser är följande; jämställdhet, kvalitet i arbete, Lissabonstrategins sociala målsättningar, globalisering mm. I den sammanfattande delen av utkastet till rådsslutsatser lyfts följande prioriterade områden fram: Flexicurity, active inclusion, livslångt lärande, aktivt åldrande samt Lissabonstrategins externa dimension.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

- ej relevant
Ekonomiska konsekvenser

- ej relevant
Övrigt

-

Bilagor (51)