dp.6 rådspm MSS

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8401 Till p. 2-3 (Transport, telekommunikation och energi)

Till p. 2-3 (Transport, telekommunikation och energi)
Rådspromemoria

2007-11-13

Näringsdepartementet

Rådets möte (TTE) den 29 november 2007

Dagordningspunkt 6

Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om urval och tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster

Dokument:
12413/07 TELECOM 102 MI 193 CODEC 863
COM(2007)480 final

Tidigare dokument: Beslut om mobila satellittjänster
2007/08:FPM4 Näringsdepartementet

Frågan har inte tidigare varit uppe i EU-nämnden.
Bakgrund
Den bärande tanken med kommissionens förslaget till europaparlamentet och rådets beslut är att satellitkommunikation är gränsöverskridande till sin natur och således inte bör regleras på nationell nivå. Den 14 februari 2007 fattades det grundläggande beslutet (2007/98/EG ) att reservera radiofrekvensutrymme i 2 GHz-bandet i alla medlemsstater, från och med den 1 juli 2007. Det innebar att annan användning än MSS i detta band är inte internationellt skyddad från skadlig radiostörning från andra stater.

Syftet med kommissionens förslaget till europaparlamentet och rådets beslut är att harmonisera formerna för tilldelningen av radiofrekvenstillstånd för mobila satellittjänster (MSS, Mobile Satellite Services). Förslaget gäller formerna för hur tilldelningsprocessen ska gå till (slags skönhetstävling). Själva tillstånden och tillståndsgivningen kommer att förbli en nationell angelägenhet. Syftet är att motverka en fragmentering av marknaden och att tillvarata fördelarna med alleuropeisk täckning för mobilsatellitsystem. Med detta förslag skapas en rättslig ram för en EU-omfattande samordnad urvals- och tillståndsprocess i syfte att medge faktisk användning av 2 GHz-bandet för MSS och uppnå målen för den inre marknaden inom elektronisk kommunikation. Utan detta beslut skulle medlemsstaterna var och en för sig vidta åtgärder för att ta frekvensbandet i bruk. Sannolikt skulle olika operatörer av mobilsatellitsystem väljas ut i olika medlemsstater, vilket inte bara skulle beröva sådana operatörer möjligheten att erbjuda tjänster med alleuropeisk täckning, utan även skulle kunna leda till att skadlig störning riskerar uppstå. Det finns ingen etablerad satellitoperatör med säte i Sverige. Den tillståndsgivning som kommer bli aktuell för Post- och telestyrelsen gäller de jordstationer (markkomponenter) som kan ingå i ett mobilsatellit-system och som kommer sökas av de tillståndshavare som vinner skönhetstävlingen.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 95, Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet. Europaparlamentet är medbeslutande enligt artikel 251och Ekonomiska och Sociala kommittén ska höras. Beslut har fattats i Rådet om att den Regionala kommittén ska höras.
Svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige bör stödja initiativet till att över huvud taget ha en gemensam urvalsprocess för tillstånd av detta slag.

Regeingens hållning är dock att det måste finnas ett högt ställt grundkrav om en viss miniminivå av geografisk eller befolkningsmässig täckning för att erhålla tillstånd att tillhandahålla dessa tjänster. Anledningen är att länder med glesbefolkade områden och därmed ett litet kundunderlag, inte bör få sämre täckning eller ingen täckning alls, än tätbefolkade länder. Kombinationen med att Sverige dessutom befinner sig i utkanten rent geografiskt i Europa, spär på denna risk ytterligare eftersom satellitens/satelliternas epicentrum torde ligga ovanför de centrala delarna av EU för att generera största möjliga trafikvolym.
Europaparlamentets inställning
Förslaget har ännu inte varit uppe för behandling i Europaparlamentet.
Förslaget
I ett första steg i urvalsprocessen föreslås att kommissionen ska bedöma alla ansökningar ur ett tekniskt och marknadsmässigt hänseende. Denna inledande urvalsfas regleras i beslutsförslagets artikel 5 som hänvisar till nio så kallade milstolpar. Denna stegvisa process omfattar:

1. Framställan av ITU-begäran
2. Satellittillverkning
3. Slutförd granskning av kritiska utvecklingssteg
4. Avtal om satellituppskjutning
5. Nätgränsstationer på marken
6. Satellitsammankoppling
7. Uppskjutning av satelliter
8. Frekvenssamordning
9. Tillhandahållande av satellittjänster inom EU.

Om den samlade efterfrågan på radiofrekvenser som begärs av de godkända sökandena inte överstiger den mängd som finns reserverad för MSS, ska sökanden leva upp till ett antal minimikrav. I beslutsförslagets artikel 7 anges dessa rättigheter samt villkor som ska gälla för att tillhandahålla mobilsatellitsystem. Även i artikel 1.1 om syfte och tillämpningsområde, finns föreslaget en skrivning av betydelse för utbredningsområdet för MSS.

Däremot, om den samlade efterfrågan på radiofrekvenser som begärs av de sökande som har klarat sig igenom den första urvalsfasen, överstiger den tillgängliga mängden radiospektrum ska kommissionen välja ut sökande enligt fyra urvalskriterier som anges i beslutsförslagets artikel 6. Detaljkraven (subkriterier och poängviktning) för varje urvalskriterium ska bestämmas av kommissionen i enlighet med kommittologiförfarandet (och förhandlas just nu i en parallell process i en arbetsgrupp till Kommunikationskommittén). Huvudkriterierna är:

Konsument- och konkurrensfördelar
Spektrumeffektivitet
Alleuropeisk täckning
Allmänpolitiska mål.

Det förväntade resultatet av ett genomfört beslut är en faktisk tillgång för europeiska konsumenter och företag till alleuropeiska mobila satellittjänster, inbegripet snabba Internetanslutningar, mobila multimedietjänster, räddningstjänst och katastrofinsatser, med början ungefär 2011. Totalt tillgängligt spektrumutrymme är 2*30 MHz. Enligt förslaget ska de sökande ange hur mycket utrymme de vill ha. Det föreslås ingen begränsning av antalet tillstånd men det förs diskussioner om att man maximalt ska kunna få 2*15 MHz var.

En uppskattning är att man ser framför sig 2-3 operatörer av mobilsatellitsystem inom EU.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Förslaget till beslut innehåller i sig inga förslag som kan förväntas medföra förändringar i svensk lagstiftning. Tilldelning av radiofrekvenser regleras i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). LEK 3 kap. 6 § och 3 kap. 11 § punkt 9 innehåller regler som täcker denna situation.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga budgetära konsekvenser för Sverige. Avgifter som kan tas ut för användning av radiofrekvenser i respektive land tas ut enligt existerande regelverk. För EU, under 2008, är beräkningen att åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden kommer uppgå till 0,70 miljoner euro.
Övrigt
Med radiospektrumutrymme avses det utrymme i vilket radiosignaler sänds och tas emot. Signalen utgörs av elektromagnetisk strålning över en yta med en viss räckvidd och på en viss frekvens. Signalen tas emot av en mottagare som befinner sig inom sändarens räckvidd och som är inställd på samma frekvens. På så sätt kan luftburen elektronisk kommunikation uppstå.

Radiosignaler bärs upp av radiovågor. Radiovågor kan vara olika långa och därmed svänga olika fort, dvs. ha olika våglängd och frekvens. Frekvens anger antalet svängningar per sekund. Radiovågor gör det möjligt att överföra information utan att dra ledningar eller gräva ner kablar.

Frekvens – antalet svängningar per sekund. Mäts i Hertz (Hz)
Frekvensband – ett intervall av frekvenser inom vilket en viss radioutrustning kan fungera, t.ex. som i det här fallet 2 GHz-bandet.
Radiospektrum – den del av det elektromagnetiska spektrumet (mellan 3 kHz och 300 GHz) som används för att skicka radiosignaler. Radiofrekvensutrymme och radiospektrum används i de flesta fall synonymt.