dp.7a rådspm.it och åldrande

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8402 Till p. 2-3 (Transport, telekommunikation och energi)

Till p. 2-3 (Transport, telekommunikation och energi)
Rådspromemoria

2007-11-15

Näringsdepartementet

TTE-rådets möte den 29 november 2007

Dagordningspunkt: 7a

Rubrik: Meddelande från kommissionen om förbättrade villkor för åldrande i informationssamhället – Ett initiativ inom ramen för i2010 – Handlingsplan för ITK och åldrande.

Dokument:
10971/07 TELECOM 90 SOC 258 RECH 194 SAN 137
14278/1/07 TELECOM 124 SOC 395 RECH 276 SAN 183 REV 1

Tidigare dokument: inga

Frågan har inte tidigare varit uppe i EU-nämnden.
Bakgrund
Utmaningar och möjligheter är att antalet gamla ökar och blir alltmer IT-kunniga. Fler och fler kommer att bo i städer vilket underlättar möjligheterna för människor att ta hand om sig själva. IKT kan hjälpa äldre personer att förbättra sin livskvalitet, behålla hälsan och bo kvar i sina hem längre.

Kommissionen har beslutat att ta initiativ till en handlingsplan för bättre villkor för åldrande i informationssamhället, som presenteras i det här meddelandet av den 18 juni 2007, i enlighet med vad som aviserades i i2010.

Vid möten i september och oktober 2007 behandlade arbetsgruppen för
telekommunikation och informationssamhället det utkast till rådets
slutsatser i ärendet som föreslagits av ordförandeskapet och nådde en
principöverenskommelse.

Rättslig grund och beslutsförfarande
---
Svensk ståndpunkt
Regeringen avser att Sverige bör stödja slutsatserna
Europaparlamentets inställning
okänd
Förslaget
Handlingsplanen syftar inte bara till att möjliggöra en bättre livskvalitet för äldre människor, vilket ger betydande kostnadsbesparingar inom vård och omsorg, utan syftar också till att bidra till en stark industriell bas i Europa för IKT och åldrande.

Handlingsplanen är Europeiska kommissionens första åtgärd som föranletts av ministerförklaringen om e-integration och främjar EU:s politik inom områdena tillväxt och konkurrenskraft enligt den reviderade Lissabonagendan, demografiska förändringar, sysselsättning, hälsa och jämlikhet.

Handlingsplanen består av följande fyra delar:

Öka medvetenheten, uppnå samförstånd och fastställa gemensamma strategier.
Införa gynnsamma villkor.
Accelerera utnyttjandet av och investeringarna i validerade lösningar.
Samordna förberedelserna inför framtiden genom forskning och innovation.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
inga
Ekonomiska konsekvenser
inga
Övrigt
Estland informerade vid Coreper-mötet den 14 november 2007 om att de accepterar slutsatserna men att deras minister vid rådet kommer göra ett inlägg om att det inom ramen för IT och åldrande behöver adresseras frågor kring IT-säkerhet.

KOM(2005) 229: Initiativet i2010 om det åldrande samhällets behov och i synnerhet vård av människor i ett åldrande samhälle och teknik för välbefinnande, självständigt boende och hälsa.
Ministerkonferensen i Riga om IKT för ett integrerat samhälle och ministerförklaringen från Riga, juni 2006.
KOM(2005) 658, i det citerade verket, KOM(2006) 3 0, KOM(2005) 525 och Aho-gruppens rapport; Rådets direktiv 2000/78/EG; SEK(2006)1195; KOM(2003) 650.