dp.9 rådspm

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:9003 Till p. 2 och p. 5-7 (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Till p. 2 och p. 5-7 (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
Rådspromemoria

2007-11-23

Socialdepartementet

Socialförsäkringsenheten

EPSCO rådets möte den 5 december 2007 – dagordningspunkt 9.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning för tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Dokument: 15213/07 SOC 459 CODEC 1256

Tidigare dokument: KOM (2006) 16 final, KOM (2006) 7 slutlig, fakta-PM socialdepartementet 2005/2006 FPM76

Bakgrund
Europaparlamentet och rådet antog den 29 april 2004 en ny förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. I artikel 89 i denna förordning anges att tillämpningsföreskrifter till förordningen måste utfärdas innan förordningen kan börja tillämpas. En arbetsgrupp i rådet har under det portugisiska ordförandeskapet fortsatt behandlingen i kapitlen V och VI arbetslöshetsförmåner och familjeförmåner samt de bilageanteckningar som hör samman med dessa kapitel.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 42 och 308 i EF. Enhällighet och medbeslutande EP

Svensk ståndpunkt
Sverige stöder förslaget.
Europaparlamentets inställning
Inte känd.
Förslaget
Bilaga XI berör nationella behov av anteckningar för att klargöra hur olika nationella system är tillämpliga för gränsöverskridande situationer. I bilaga XI införs en ny svensk anteckning som är en anpassning till rättspraxis när det gäller familjeförmåner. Anteckningen innebär att inkomst av förvärvsarbete i en annan medlemsstat ska kunna läggas till grund för att uppfylla kravet på inkomst under 240 dagar före barnets födelse för att föräldrapenning ska utgå med sjukpenningbeloppet. En förutsättning för detta är att dock föräldern har sin förvärvsinkomst i Sverige.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
Övrigt

Bilagor (51)