Ekofin - budget -Regeringens promemoria

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:48680B

Promemoria

2017-06-16

Finansdepartementet Riksdagen
Budgetavdelningen, EU-budgetenheten  
Lisa Bolinder  
0706174796  
lisa.bolinder@regeringskansliet.se  

Kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2018

EU:s årsbudgetprocess

Den 29 maj presenterade kommissionen sitt förslag till EU:s årsbudget för 2018. Under juni och juli kommer förslaget att behandlas i rådets budgetkommitté och därefter i Coreper II. Rådet förväntas anta sin läsning av förslaget i juli. Under hösten fortsätter förhandlingarna med att Europaparlamentet antar sin läsning och därefter följer ett förlikningsförfarande med rådet och Europaparlamentet. Slutförhandlingen genomförs den 17 november i samband med att Ekofin Budget träffas.

Kommissionens bugetförslag för 2018

Åtagandeanslagen föreslås öka till 160,6 miljarder euro, det motsvarar en ökning med 1,4 procent jämfört med budgeten för 2017. Marginalen mellan åtagandeanslagen och åtagandetaket i den fleråriga budgetramen föreslås uppgå till 1,1 miljard euro. De största procentuella ökningarna i åtaganden jämfört med år 2017 föreslås för rubrik 1a konkurrenskraft (2,5 procent) och rubrik 5 administration (3,1 procent).

Betalningsanslagen föreslås uppgå till 145,4 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 8,1 procent jämfört med budgeten för 2017. Kommissionen har genom en s.k. teknisk justering höjt betalningstaket för 2018 med 4,9 miljarder euro, från 149,7 miljarder euro till 154,6 miljarder euro. Den tekniska justeringen är reglerad i förordningen om den fleråriga budgetramen och innebär att betalningsanslag under budgetramstaket som inte har utnyttjats under 2016 får läggas ovanpå budgetramstaket för 2018. Det faktiska genomförandet var mycket lågt under 2016. Med den tekniska justeringen av betalningstaket lämnar förslaget en marginal för betalningar på

9,1 miljarder euro. Kommissionen redovisar en marginal på 10,4 miljarder euro, eftersom de anser att betalningsanslag som följer av specialinstrument kan finansieras över budgetramstaken. Sverige och likasinnade medlemsstater anser att alla betalningar måste rymmas under budgetramstaket. De största procentuella ökningarna i betalningar jämfört med 2017 föreslås för rubrik 1b sammanhållningspolitiken (25,7 procent) och rubrik 1a konkurrenskraft (3,9 procent).

Tabell 1: Sammanställning av kommissionens förslag

Rubrik Budget 2017   KOM-förslag budget    
      Förändring i %
    (inkl. prel. ÄB 2 och 3) 2018
       
(miljoner euro)              
Å t a gande n B et alninga r   Å t aganden B et a lningar Å t a ganden B e t alninga r
                 
1. Smart och inkluderande tillväxt 75 399 56 522 77 249 66 846 +2,5% +18,3%
  1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 21 312 19 321 21 841 20 082 +2,5% +3,9%
  1b. Ekonomisk, social och territoriell 54 087 37 201 55 408 46 764 +2,4% +25,7%
2. Hållbar tillväxt: naturresurser 58 584 54 914 59 554 56 360 +1,7% +2,6%
  Varav marknadsutgifter & direktstöd 42 613 42 563 43 518 43 473 +2,1% +2,1%
3. Säkerhet och medborgarskap 4 284 3 787 3 473 2 964 -18,9% -21,7%
4. Europa i världen 10 162 9 483 9 593 8 951 -5,6% -5,6%
5. Administration 9 395 9 395 9 682 9 685 +3,1% +3,1%
  Totalt innanför ram 157 824 134 030 159 551 144 806 +1,1% +8,0%
  Totalt inkl. instrument utanför ram 158 428 134 490 160 642 145 425 +1,4% +8,1%
  Marginal enl. KOM 1 100 9 857 1 102 10 427    
  Marginal enl. LM 1 100 8 416 1 102 9 140    

*) KOM och LM (med SE likasinnade medlemsstater) har olika uppfattningar om hur marginalen ska redovisas. KOM anser att betalningsanslag som följer av specialinstrument kan finansieras över budgetramstaken. LM anser att alla betalningar måste rymmas under budgetramstaket.

2 (3)

Förslag till svensk ståndpunkt

Sverige verkar för en effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU, i enlighet med prop. 1994/95:40. Målet innebär att regeringen ska verka för en kostnadseffektiv användning av EU:s medel och att närhetsprincipen ska tillämpas på budgetområdet. Det innebär också strikt budgetdisciplin, d.v.s. att verka för en begränsning av EU:s utgifter inom budgetramen och därmed den svenska avgiften till EU. Det övergripande målet i arbetet med 2018 års EU-budget är därmed, liksom tidigare år, att nå en så restriktiv budget som möjligt och med god marginal rymmas inom de beslutade taken i den fleråriga budgetramen för åren 2014-2020.

Regeringen kommer vid behandlingen av årsbudgetförslaget verka för budgetdisciplin och respekt för taken i den fleråriga budgetramen, att årsbudgeten beslutas med tillräckliga marginaler upp till taken för såväl åtaganden som betalningar samt, så långt möjligt, undvika att de särskilda instrumenten mobiliseras, då dessa riskerar att öka den svenska EU-avgiften.

Budgeten för 2018 ska baseras på realistiska och väl underbyggda och verifierade prognoser och spegla tidigare genomförande. Åtaganden och betalningar bör begränsas så att det finns tillräckligt med utrymme i marginalen för att hantera oförutsedda händelser under det löpande budgetåret.

3 (3)