EKOFIN kom.dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8985 Till p. 4 (Ekofin)Från Finansdepartementet

Till p. 4 (Ekofin)Från Finansdepartementet
Kommenterad dagordning

2007-11-26

Finansdepartementet

Peter Holmgren

Ekofinrådets möte den 4 december 2007 i Bryssel
- enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 21 november

1. Antagande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Genomförande av Stabilitets- och tillväxtpakten
- underskottsförfarandet rörande Polen

Rådet ska bedöma hur Polen har agerat efter rådets tidigare rekommendation om att landet ska minska sitt faktiska och strukturella budgetunderskott.

Enligt kommissionens bedömning kommer Polens faktiska budgetunderskott under 2007 att minska till 2,7 procent av BNP, vilket är lägre än stabilitets- och tillväxtpaktens gränsvärde på 3 procent. Polen väntas dock överskrida gränsvärdet igen nästa år då budgetunderskottet enligt kommissionen väntas öka till 3,2 procent av BNP.

Mot bakgrund av detta kommer Ekofinrådet att uppmana Polen att i nästkommande konvergensprogram beskriva vilka ytterligare konsolideringsåtgärder som kommer att vidtas för att landet ska kunna hålla sig till den medelsiktiga budgetstrategin.

4. Lissabonstrategins multilaterala övervakning
- rådets slutsatser

Ekofinrådet genomför varje höst, som en del av den årliga uppföljningen av genomförandet av Lissabonstrategin, en tematisk granskning. Den baseras bl.a. på de nationella handlingsprogrammen och de reformer medlemsländerna presenterar. Årets granskning fokuserar på tre teman: Skatter och bidrag, bättre regleringar och konkurrens samt innovation med särskild inriktning på små- och medelstora företag.

Ekofinrådet ska vid mötet anta slutsatser om utfallet av denna granskning. Regeringen välkomnar denna typ av tematiska granskningar som bl.a. kan bidra till att identifiera reformer som visat sig framgångsrika i andra länder och som bidrar till högre tillväxt och sysselsättning.

5. Globalisering: Kapital- och arbetskraftsflöden
- rådets slutsatser

Med anledning av kommissionens rapport om migration till EU och efterföljande diskussionen i Ekofinrådet den 13 november ska rådet vid kommande möte anta slutsatser i frågan. Slutsatserna är avsedda att bli finansministrarnas bidrag till Europeiska rådets decembermöte. Regeringen är positiv till att de ekonomiska aspekterna av migration behandlas.

I utkastet till slutsatser betonas migrationens betydelse, både vad gäller hög- och lågkvalificerad migration, för tillväxt och ekonomiernas anpassningsförmåga. Vidare framhålls att det är viktigt att de ekonomiska aspekterna beaktas. Det betonas att det är nödvändigt att fortsätta med strukturella reformer på arbetsmarknaden och betydelsen en effektiv integrationspolitik. Dessutom beaktas effekterna på sändarländerna; exempelvis brain drain.

Regeringen ställer sig bakom utkastet till slutsatser.

6.

Finansiella tjänster
6.1 Direktiv om försäkringsbolagens solvens (Solvens II)
- orienteringsdebatt

Rådet ska hålla en orienteringsdebatt med anledning av det direktivförslaget till reformerade solvensregler för försäkrings- och återförsäkringsföretag (Solvens II).

Solvens II utgörs dels av en konsolidering av befintliga direktiv på försäkringsområdet, dels av reformerade regler för försäkringsföretag innefattande bestämmelser om bl.a. värdering av tillgångar och skulder, kapitalkrav, tillsyn och offentliggörande av information. Förslaget innebär en mer framåtblickande och riskorienterad reglering än tidigare och tar sin utgångspunkt i företagens verksamhet som helhet samt bygger på en i högre grad förebyggande, istället för som nu reaktiv, tillsyn. Regleringen avser att skapa ekonomiska drivkrafter för företagen att mäta sina risker och hantera dem på ett ändamålsenligt sätt istället för att ge dem strikta regler avseende t.ex. värdering och placering av tillgångar.

Regeringen är generellt positivt till förslaget, särskilt vad gäller syftena att uppnå en högre grad av riskkänslighet och en mer proaktiv tillsyn.

6.2 Översyn av Lamfalussyproceduren
- rådets slutsatser

Ekofinrådet ska anta slutsatser om översynen av Lamfalussyprocessen.

Lamfalussymodellen beslutades av rådet under Sveriges ordförandeskap 2001 och fungerar som en metod för ramlagstiftning på finansmarkandsområdet. Modellen delar in regelgivning och uppföljningen i fyra nivåer. Utvärderingen omfattar alla fyra nivåer. En övergripande slutsats är att de hittillsvarande erfarenheterna är positiva men att det, utan att det påverkar den institutionella balansen mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen, bör göras ett antal förbättringar. Slutsatserna gäller främst nivå tre, och särskilt frågorna kring tillsynskonvergens och tillsynssamarbete.

Regeringen stödjer utkastet till slutsatser.

6.3 Riskkapital
- rådets slutsatser

Rådet skall anta slutsatser rörande en lägesrapport om riskkapitalmarknaden i Europa. Ekofinrådet tog för ett år sedan initiativet till att det minst vartannat år tas fram en lägesrapport om gjorda framsteg när det gäller kvarstående hinder för en gemensam riskkapitalmarknad. Det är således den första lägesrapporten enligt detta uppdrag. Med lägesrapporten som grund ska rådet anta slutsatser som syftar till att stödja nystartade tillväxtföretag genom att främja deras tillgång till finansiering. Regeringen ställer sig bakom utkastet till rådets slutsatser.

7. Beskattning

7.1 Momspaketet
- politisk överenskommelse

Det portugisiska ordförandeskapet avser att försöka nå en överenskommelse i rådet om ett momspaket som omfattar följande förslag:

Beskattningslandsdirektivet: Ändrade regler avseende i vilken medlemsstat tjänster ska beskattas. Tjänster kommer i större omfattning att beskattas i det land där de konsumeras, dvs. i köparens land.

Förslaget inkluderar Mini-One Stop Shop-ordningen som är avsedd att förenkla deklarationen för företag som genom de nya beskattningslandsreglerna blir skattskyldiga i andra länder än där de är etablerade. Mini-One Stop Shop omfattar tre sorters tjänster när dessa säljs till privatpersoner i EU-länder; telekomtjänster, radio- och TV-tjänster samt elektroniska tjänster.

Det nya åttonde direktivet: En effektivare ordning för återbetalning av moms till utländska företagare.

En förordning om förbättrat administrativt samarbete mellan medlemsstaterna på momsområdet med anledning av förslagen ovan.

Vid Ekofin i juni 2007 nåddes en politisk överenskommelse om delarna i momspaketet utom såvitt avser platsen för tillhandahållande av tjänster från företag till konsument när det gäller telekomtjänster, radio- och TV-tjänster, elektroniska tjänster, samt vissa maritima tjänster. Vidare återstod vissa kontrollfrågor att lösa. Vid Ekofin i november 2007 sökte ordförandeskapet vägledning om hur en överenskommelse skulle kunna nås när det gäller de tre förstnämnda typerna av tjänster, dock utan framgång.

Ordförandeskapet har nu förhoppningen att man ska komma fram till en kompromiss när det gäller momspaketet.

Regeringen anser att det är angeläget att en överenskommelse om detta nås så snart som möjligt eftersom nuvarande regler leder till skattebortfall och konkurrenssnedvridningar.

Regeringen har tidigare överlämnat faktapromemorior rörande kommissionens förslag avseende platsen för beskattning vid tillhandahållande av tjänster till beskattningsbara personer (2003/04:FPM65) och till icke beskattningsbara personer (2005/06:FPM3) samt kommissionens förslag om One Stop Shop och ett nytt åttonde direktiv (2004/05:FPM55).

7.2 Reducerade momsskattesatser

7.2.1 Kommissionens meddelande om skilda momsskattesatser
- rådets slutsatser
7.2.2 Direktiv om tillfälliga momsskattesatser
- allmän inriktning

Det pågående arbetet i rådet om reducerade skattesatser omfattar två delar. Den ena delen utgörs av en diskussion kring utformningen av den framtida struktur för skattesatserna på momsområdet och utgår från ett meddelande från kommissionen, KOM (2007)380. Den andra delen består av ett konkret direktivförslag, KOM (2007)381 om förlängning till den 31 december 2010 av tillståndet för reducerade skattesatser på vissa tillhandahållanden som medgivits några av de nya medlemsstaterna. Kommissionen har valt en förlängning till den 31 december 2010 eftersom det är då som en ny struktur för skattesatser som för närvarande diskuteras i rådet förväntas träda i kraft.

Dagordningspunkterna kommer att behandla direktivförslaget och rådets slutsatser avseende kommissionens meddelande. Direktivförslaget behandlades på Ekofinmötet den 13 november 2007. Förslaget blockerades då av Danmark och Tyskland.

Den framtida skattesatsstrukturen berördes vid ministrarnas lunch den 13 november och avsåg då frågan hur arbetet med skattesatsstrukturen skulle drivas vidare inom EU.

Sverige har inga invändningar mot direktivförslaget utan delar kommissionens uppfattning att det är lämpligt att bibehålla status quo till dess arbetet med en ny skattesatsstruktur är färdigt. Beträffande kommissionens meddelande om den framtida skattesatsstrukturen anser Sverige att följande tre principer i första hand bör vara vägledande vid fastställande av vilka varor och tjänster som i framtiden ska kunna omfattas av reducerad skattesats:

Ökad produktivitet (motverka hemarbete och svartarbete)
Högre strukturell sysselsättning (ökat arbetsutbud, eventuellt även riktad efterfrågan mot områden med lågutbildad arbetskraft)
Inkomstfördelning

Förutom vad som direkt faller inom dessa principer kommer Sverige att verka för att nedsatta skattesatser blir fortsatt möjliga inom områden där Sverige redan idag tillämpar en reducerad skattesats.

7.3 Skatt på kapitalanskaffning
- allmän inriktning

Kommissionens förslag avser en omarbetning av rådets direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning. Förenklat kan sägas att det är fråga om en skatt som tas ut när ett företag anskaffar kapital t.ex. genom nyemission eller lån. Sverige har inte denna typ av skatt.

Det omarbetade förslagets syfte är att främst att förenkla en mycket komplicerad del av gemenskapslagstiftningen och innebar också ursprungligen ett förslag till utfasning av skatten. Förslaget innebar att skattesatsen skulle begränsas till 0,5 procent senast 2008 och att den gradvis skulle avskaffas till 2010 i samklang med Lissabonstrategin. I det senaste kompromissförslaget anges dock inga tider för när skatten ska vara borttagen. Det föreslås dock restriktioner som gör att skatten inte får återinföras eller höjas i förhållande till vad som gällde den 1 januari 2006. Det föreslås också att kommissionen ska rapportera till rådet vart tredje år om tillämpningen av direktivet i sikte att ta bort denna typ av skatt. MS ska förse kommissionen med information om skatteintäkterna.

För närvarande är det sju MS (EL, ES, PL, AT, LU, PT och CY) som tar ut skatten. CY har dock aviserat att man ska ta bort skatten till 2010.

Regeringen har inga invändningar mot förslaget.

7.4 Bekämpning av skattefusk
- rådets slutsatser

Rådet ska anta slutsatser för hur skattebedrägerier ska bekämpas. Frågan om bekämpning av skattebedrägerier, i synnerhet beträffande indirekta skatter, har tidigare behandlats av Ekofinrådet den 7 juni och den 28 november 2006 samt den 5 juni 2007.

Vid Ekofinrådet den 5 juni 2007 antog rådet slutsatser om inriktningen på arbetet för att bekämpa skattebedrägerierna, särskilt beträffande bedrägerier på momsområdet.

Slutsatserna innebar att rådet uppmanade kommissionen att lägga fram förslag, inklusive en konsekvensbedömning, med åtgärder för att förhindra bedrägerier inom det nuvarande momssystemet senast i slutet av 2007 så att rådet kan fatta beslut om detta före utgången av 2008.

Rådet uppmanade även kommissionen att undersöka mer långtgående åtgärder (beskattning av transaktioner inom gemenskapen och en analys av effekterna av en frivillig omvänd skattskyldighet) som ett sätt att bekämpa momsbedrägerier. Analysen ska vara färdig senast i slutet av 2007.

Kommissionen har aviserat att man ska lägga fram ett meddelande innan Ekofinrådets möte den 4 december 2007. Ordförandeskapet kommer med ledning av detta dokument att presentera utkast till rådets slutsatser.

7.5 Uppförandekoden rörande företagsbeskattning
- rådets slutsatser

Gruppen som tillämpar uppförandekoden rörande skadlig konkurrens på företagsbeskattningens område ska lämna en rapport till Ekofinrådet över sitt arbete under det senaste halvåret. Gruppen har utöver granskningen av nya skatteåtgärder (frysning) arbetat med ett framtidspaket i vilket förfarandefrågor och vägledande tolkningsprinciper diskuterats.

8. (ev.) Övriga ärenden

Inga övriga ärenden har annonserats.

_______________________

Bilagor (51)