Ekofin kommenterad dagordning 2 dec 08

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:9B337

Annoteringar

2008-11-24

Finansdepartementet

Internationella avdelningen
Peter Holmgren

Ekofinrådets möte i Bryssel
den 2 december 2008
Kommenterad dagordning
- enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 19 november

1. Antagande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av listan över A-punkter

3. Förberedelser inför Europeiska rådets möte

3.1 Ekonomiska åtgärder
- rådets slutsatser

Europeiska rådet uppmanade vid sitt möte i oktober kommissionen att innan årets slut utarbeta lämpliga förslag på en samordnad EU-respons på konjunkturnedgången. Kommissionen har klargjort att man avser presentera ett åtgärdspaket den 26 november. Tanken är sedan att detta paket ska diskuteras i Ekofinrådet innan det behandlas av Europeiska rådet i december. När kommissionens förslag föreligger avser ordförandeskapet att presentera ett papper som skall bli Ekofinrådets slutsatser till Europeiska rådets kommande möte.

Av den information som hittills framkommit från kommissionen sägs bl.a. att åtgärderna kommer att respektera stabilitets- och tillväxtpakten. Vidare förväntas de innehålla förslag på strukturreformer och satsningar på innovation inom ramen för Lissabonstrategin.

Baserat på den information som hittills framkommit har regeringen två övergripande ståndpunkter när det gäller det kommande åtgärdspaketet. För det första är det viktigt att inte föreslå en rad åtgärder utan att först göra noggranna analyser av vad som behöver göras, annars finns risk för att åtgärderna skapar nya problem. För det andra att åtgärderna knappast blir verkningsfulla förrän finansmarknaderna börjat fungera normalt. Det är därför viktigt att först lösa de kvarvarande problemen på finansmarknaderna, så att t.ex. penningpolitiken kan verka fullt ut.

I övrigt gäller att regeringen vill understryka vikten av sunda och hållbara offentliga finanser. Dessutom måste det handla om åtgärder som långsiktigt stärker ekonomins funktionssätt. Finanskrisen ska inte tas som ursäkt för att inte genomföra långsiktiga strukturella reformer. Däremot bör gammaldags industripolitik och statsstöd till icke konkurrenskraftiga företag undvikas.

3.2 Olje- och råvarupriser
- rådets rapport

Rådet ska, baserat på en ny rapport från kommissionen, diskutera utvecklingen på oljemarknaden med utgångspunkt i frågeställningar som prispåverkande faktorer, behovet av ökad transparens på marknaden, m.m. I rapporten konstateras att världen står inför historiskt sett mycket höga oljepriser, även om priset den senaste tiden gått ned betydligt pga. finansiell oro och ekonomisk nedgång. Det föreslås därför bl. a. att EU bör vidta åtgärder för att använda energin mer effektivt.

I rapporten hänvisas till International Energy Agency (IEA) som i sin nyligen presenterade rapport World Energy Outlook 2008 bekräftar bilden av långsiktigt höjda oljepriser, samtidigt som de konstaterar att de senaste årens prisförändringar till största delen beror på strukturella förändringar i utbud och efterfrågan.

3.3 Den finansiella arkitekturen
- rådets slutsatser

Ekofinrådet ska diskutera slutsatserna som antogs vid G20-mötet den 15 november i Washington och hur slutsatserna ska följas upp inom ramen för EU:s arbete (de s.k. färdplanerna). Regeringen välkomnar att initiativ tas på internationell nivå eftersom en global finansmarknad kräver globala regler. Ambitionen bör vara att tillskapa tydliga och stabila internationella regelverk som alla länder efterföljer. Regionala särregleringar bör motverkas. En ny modell för internationellt finansiellt samarbete bör emellertid noga utvärderas och övervägas innan beslut fattas.

4. Finansiella tjänster

4.1 Kapitaltäckningsregler
- rådets allmänna orientering

Rådet ska anta förslag till ändringar i kapitaltäckningsdirektivet som en allmän riktlinje. Förslaget avser ändringar inom olika sakområden, främst beträffande värdepapperisering, tillsyn, hantering av likviditetsrisker, stora exponeringar och hybridkapital. Förslaget lades fram i oktober i år, dels för att åtgärda de problem som uppdagats under den finansiella krisen, dels för att uppdatera direktiven mot bakgrund av den utveckling som skett på finansmarknaderna. Förslaget har förhandlats i intensivt under oktober och november på tjänstemannaplanet. Ett förslag till kompromiss har tagits fram av det franska ordförandeskapet och de stora frågorna är lösta.

Regeringen välkomnar att en revidering sker av direktivet särskilt med tanke på att revideringen syftar till att åtgärda en del av de problem som uppdagats under den finansiella krisen. Regeringen stödjer de föreslagna ändringarna i kapitaltäckningsdirektivet.

4.2 Solvens II
- rådets allmänna orientering

Rådet ska nå en allmän riktlinje kring hela det direktivförslag med reformerade solvensregler för försäkrings- och återförsäkringsföretag, Solvens II, som lades fram av kommissionen i juli förra året.

Solvens II utgörs dels av en konsolidering av befintliga direktiv på försäkringsområdet, dels av reformerade solvensregler för försäkringsföretag innefattande bestämmelser om bl.a. värdering av tillgångar och skulder, kapitalkrav, tillsyn och offentliggörande av information. Förslaget bygger på en mer framåtblickande och riskorienterad reglering än tidigare och tar sin utgångspunkt i företagens verksamhet som helhet samt bygger på en i högre grad förebyggande, istället för som nu reaktiv, tillsyn. Sverige har hela tiden ställt sig generellt positivt till tankarna bakom förslaget, särskilt gällande syftena att uppnå en högre grad av riskkänslighet och framåtblickande tillsyn.

Under förhandlingarna i rådet har det utkristalliserats ett fåtal stora frågor där medlemsstaterna haft olika intressen (Sverige har frågan om hanteringen av överskottsmedel i ömsesidiga försäkringsbolag). Den mest kontroversiella frågan är ansvarsfördelningen mellan tillsynsmyndigheter i tillsynen över försäkringsgrupper. Trots att kompromissförslaget utelämnat förslaget till s k grupptillskott (möjlighet för grupper att i utbyte mot en garanti från moderbolaget hålla ett lägre kapitalkrav i dotterbolag) och innehåller en justering av kapitalkravet för aktier vilket Sverige tidigare inte accepterat, anser regeringen det vara önskvärt att en allmän inriktning antas för att Solvens II ska kunna antas som planerat före valet till Europaparlamentet 2009.

Den för Sverige viktiga frågan om hantering av överskottsmedel har beaktats i förslaget. Regeringen ställer sig, mot bakgrund av dessa överväganden, bakom kompromissförslaget. (Fakta-PM 2006/07:FPM117)

4.3 UCITS
- rådets allmänna orientering

Rådet ska anta ordförandeskapets kompromissförslag till nytt UCITS-direktiv som en allmän riktlinje.

Kommissionens förslag lades fram i juli 2008. Direktivförslaget innebär en konsolidering av nu gällande direktiv om fondföretag (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities – UCITS). Det föreslås även förändringar för att förbättra informationen till investerarna och förenkla förfarandet för marknadsföring av fonder i andra länder inom EES. Vidare föreslås nya regler som ska möjliggöra sammanläggning av fonder och s.k. master-feederstrukturer (där alla medel i en fond placeras i en annan fond). Förslaget har varit föremål för intensiva förhandlingar i arbetsgrupp under hösten, där ordförandeskapet lagt till ett omdiskuterat förslag till s.k. förvaltningsbolagspass.

Regeringen stödjer kompromissförslaget. (Fakta-PM 2008/09:FPM19)

4.4 System för insättargarantier
- rådets allmänna orientering

Ordförandeskapets kompromissförslag förväntas antas som en allmän riktlinje. Därefter ska ordförandeskapet kunna föra förhandlingar med Europaparlamentet med texten som grund.

Kommissionens förslag till ändringar i insättningsgarantidirektivet innehåller bl.a. följande förslag. Nivån på ersättning till insättare föreslås höjas från 20 000 euro till minst 50 000 euro i ett första steg för att sedan höjas till minst 100 000 euro i ett andra steg. Utbetalningsfristen för ersättningar föreslås reduceras från tre månader till tre dagar och när det gäller ersättningsrättens inträde föreslås att behörig myndighet endast ska ha tre dagar på sig att konstatera att en insättning är indisponibel.

Regeringen stödjer ordförandeskapets kompromissförslag som bl.a.

innebär att höjningen av ersättningsnivån till 100 000 euro samtidigt ska utgöra en maximiharmoniserad nivå.

5. Skatteärenden

5.1 Reducerade momssatser
- rådets allmänna orientering

Rådet ska hålla ytterligare en orienteringsdebatt om kommissionens förslag till ändring av mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Förslaget innebär bl.a. möjlighet för alla medlemsstater att tillämpa reducerad mervärdesskattesats på de tjänster som ingår i försöket med reducerad skattesats på vissa arbetsintensiva tjänster (det s.k. lågmomsförsöket) och på restaurangtjänster (dock inte på alkoholhaltiga drycker).

Vidare föreslår kommissionen vissa tekniska justeringar av texten i mervärdesskattedirektivet. Bl.a. föreslås ett tydliggörande av texten så att det framgår att även ljudböcker i fysiskt format och inte bara traditionella tryckta böcker omfattas av möjligheten till reducerad mervärdesskattesats.

Förslaget behandlades senast vid Ekofinrådets möte den 4 november i form av en orienteringsdebatt. Regeringen välkomnar förslaget. För vidare information, se Faktapromemoria 2008/09:FPM14.

5.2 Moms på tjänster och försäkringar
- rådets rapport

Ordförandeskapet avser att lämna en lägesrapport till rådet om arbetet med kommissionens lagförslag om mervärdesskatt och finansiella tjänster och försäkringstjänster. Rådet inbjuds att notera lägesrapporten. Vidare inbjuds det inkommande ordförandeskapet att fortsätta arbetet på basis av den framgång man haft och fortsätta arbetet genom att påbörja genomgången av förordningen.

Lagförslaget bygger på ett fortsatt undantag från mervärdesskatt för finansiella tjänster och försäkringstjänster och består av tre delar. Dels föreslås tydligare definitioner av de undantagna tjänsterna, vilket leder till ökad harmonisering inom EU, dels föreslås att undantag införs för viss s.k. outsourcing av tjänster, dels föreslås en valmöjlighet för finansiella företag att beskatta vissa transaktioner samt en möjlighet till kostnadsdelning i vissa fall. Se vidare faktapromemoria 2007/08:FPM55.

Syftet med lagförslaget är att få en mera enhetlig tillämpning av reglerna om finansiella tjänster och försäkringstjänster inom EU. Lagförslaget har behandlats på tjänstemannanivå under hösten 2008. Resultatet av detta arbete ska nu delges finansministrarna. Nu vill ordförandeskapet påbörja arbetet med tillämpningsförordningen.
5.3 Skatt på sparande
- rådets slutsatser

Rådet ska anta slutaster rörande kommissionens förslag till ändringar i sparandedirektivet.

Kommissionens har föreslagit ändringar i fråga om såväl faktisk betalningsmottagare som betalningsombud, vilket är centrala begrepp i direktivet. Det innebär också en viss utvidgning av de inkomster som ska omfattas av direktivet. Därutöver föreslås vissa tekniska förändringar.

Det övergripande syftet med ändringarna är att förebygga kringgående av direktivet genom t.ex. användning av finansiella produkter vars avkastning faktiskt är att jämställa med ränta men där betalningarna inte formellt är räntebetalningar.

I ett utkast till slutsatser föreslår ordförandeskapet att rådet;
- välkomnar förslaget,
- uppmanar till en snabb behandling av detta, samt
- begär att det kommande ordförandeskapet ska rapportera hur diskussionerna fortskrider under våren 2009.

Regeringen välkomnar en effektivisering av samarbetet vad gäller beskattning av sparande och har allmänt sett en positiv inställning till förslagen. Många detaljer behöver dock analyseras och diskuteras närmare, bl.a. med tanke på att det är viktigt att undvika stora ökningar av den administrativa bördan.

5.4 Företagsbeskattning
- uppförandekodgruppens rapport och rådets slutsatser

Presentation av uppförandekodgruppens rapport som behandlar frågan om avveckling och frysning av skadliga skatteåtgärder rörande företagsbeskattning samt gruppens framtida arbetsprogram.

Regeringen är positiv till gruppens arbete och det är angeläget att gruppen fortsätter med att arbeta med de uppgifter som nämns i rapporten.

6. Revisionsrättens årsrapport för 2007
- rättens presentation

Revisionsrättens ordförande presenterar årsrapporten för 2007. Rapporten kommer att granskas av rådets budgetkommitté fram till februari 2009, då Ekofinrådet bl. a. ska fatta beslut om huruvida man ska rekommendera Europaparlamentet att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för budgetens genomförande 2007. Den svenska ledamoten i revisionsrätten, Lars Heikensten, presenterade årsrapporten vid EU-nämndens sammanträde den 11 november 2008. Regeringen återkommer med sin bedömning till EU-nämnden efter avslutad beredning och inför Ekofinrådets möte i februari 2009.

Revisionsrättens årsrapport utgör ett viktigt underlag för att säkra en sund förvaltning och kontroll av EU:s medel och Sverige sätter därför ett stort värde på rapporten.

Regeringen är angeläget om att kontrollsystemen förbättras både vid kommissionens egen förvaltning samt inom de områden där EU-medlen förvaltas gemensamt av kommissionen och medlemsstaten. Kraftfulla åtgärder måste vidtas för att på sikt uppnå en positiv revisionsförklaring (DAS) och Sverige stödjer kommissionens färdplan mot en förbättrad administration och kontroll. Regeringen anser att medlemsstaterna måste vidta egna åtgärder som stärker kontrollen av de EU-medlen som förvaltas nationellt. Regering kommer i anslutning till avlämnandet av årsredovisningen för staten för 2008 att lämna ett intygande avseende hanteringen av EU-medel till riksdagen.

7. (ev.) Övriga ärenden

Inga övriga ärenden har annonserats.

_______________________

Bilagor (51)