Ekofin, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:24124C

Annoteringar

2010-07-05

Finansdepartementet

Peter Holmgren

Ekofinrådets möte den 13 juli 2010
i Bryssel
Kommenterad dagordning
- enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 30 juni

1. Antagande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av listan över A-punkter

Det finns i skrivande stund inga uppgifter om tänkbara a-punkter.

3. (ev.) Finansmarknadslagstiftning

Det pågår för närvarande förhandlingar mellan rådet, parlamentet och kommissionen om tre finansmarknadsärenden avseende;
- den nya tillsynsstrukturen inom EU,
- nya kapitaltäckningsregler för banker (CRD III) , samt
- reglering av förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM).

Ekofinrådet har tidigare enats om allmänna inriktningar inför överläggningarna med parlamentet. Förhandlingsläget är för närvarande svårbedömt och läget för respektive dossier redovisas nedan:

Om en överenskommelse har nåtts om den nya tillsynsstrukturen mellan rådet och EP tills Ekofinmötet den 13 juli är de materiella förhandlingarna avslutade. Om en överenskommelse inte nås kommer med all sannolikhet en s.k. andra läsning att inledas med parlamentet. Förhandlingsarbetet kommer i sådant fall att fortgå under hösten 2010.

När det gäller förhandlingarna om nya kapitaltäckningsregler (CRD III) ställde sig Coreper den 30 juni bakom en kompromisstext som parlamentet förväntas rösta igenom i vecka 27.

Frågan om alternativa investeringsfonder (AIFM) ska enligt uppgift skjutas upp till efter sommaruppehållet.

4. Ordförandeskapets arbetsprogram
- offentlig debatt

Sedvanlig presentation av det inkommande ordförandeskapets arbetsprogrammet för Ekofinrådet. Presentationen och den efterföljande diskussionen är offentlig i form av videosändning till rådets presscenter.

Det faller på det belgiska ordförandeskapet att slutförhandla och genomföra ett stort antal initiativ från de föregående ordförandeskapen rörande reaktioner på den ekonomiska och finansiella krisen samt skuldkrisen. Det handlar bland annat om att inrätta den nya myndighetsstrukturen för finanstillsyn samt att genomföra det omfattande programmet som syftar till skärpt reglering av de finansiella marknaderna. På det ekonomiska området handlar det om hur de finanspolitiska stimulanserna ska fasas ut (fiscal exit) och hur de offentliga finanserna ska konsolideras. En annan brådskande och central uppgift blir att hantera kommande förslag från den s.k. van Rompuy-gruppen rörande förstärkt ekonomisk-politisk samordning. Det är oklart i vilken utsträckning man avser söka överenskommelser kring de liggande förslagen inom ramen för god skatteförvaltning. Så snart kommissionen presenterar sitt förslag om översyn av energibeskattningen kommer den frågan att prioriteras.

Det är ett mycket ambitiöst program som kommer att ställa stora krav på ordförandeskapet. För regeringen är det mycket angeläget att man lyckas uppnå programmets ambitioner på de prioriterade områdena och att man lyckas hålla trycket uppe i genomförandeprocessen.

Frågan om en s.k.

transaktionsskatt inom ramen för innovativ finansiering lyfts fram i programmet. En sådan skatt har varit upp till diskussion vid flera tillfällen i Ekofinrådet och har även utretts av både kommissionen och Internationella valutafonden. Inga övertygande argument har dock presenterats och regeringen ställer sig frågande till värdet av fortsatta diskussioner.

5. Uppföljning av Europeiska rådet

5.1 Förstärkt ekonomisk-politisk samordning
- presentation av kommissionens meddelande

Ekofinrådet ska diskutera kommissionens meddelande från den 30 juni om förbättrad ekonomisk-politisk samordning. Dessutom ska Ekofin ta ställning till ett förslag om en förändring av den uppförandekod (Code of Conduct) som är knuten till stabilitets- och tillväxtpakten.

Meddelandet är en vidareutveckling på kommissionens meddelande om förstärkt ekonomisk-politisk samordning från den 12 maj (se FPM 2009/10:99) och innehåller förslag inom fem områden; (i) bredare makroekonomisk övervakning och tematisk granskning av strukturella refomer, (ii) förstärkta nationella finanspolitiska ramverk, (iii) ökad fokus på skuld och hållbarhet i stabilitets- och tillväxtpakten, (iv) bättre genomförande av den ekonomiska övervakningen genom bättre användning av incitament och sanktioner, och (v) bättre koordinering av den ekonomiska politiken genom etablerandet av en europeisk termin.

Kommissionens förslag till revidering av uppförandekoden görs för att anpassa den till införandet av den s.k. europeiska terminen. Den europeiska terminen innebär att medlemsstaterna ska lämna in sina stabilitets- och konvergensprogram samt nationella reformprogram under våren. De rekommendationer som medlemsstaterna får från kommissionen och rådet ska därmed komma i tid för att kunna födas in i de nationella budgetprocesserna.

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande och menar att det är angeläget att se över hur budgetdisciplinen inom EU kan stärkas och den ekonomisk-politiska samordningen kan förbättras. Vidare anser regeringen att det är en god princip etablera en Europeisk termin och att tidsmässigt samordna stabilitets- och konvergensprogrammen med de nationella reformprogrammen för att lyfta fram finanspolitiska restriktioner och avvägningar. Etablerandet av den europeiska terminen måste dock ske på ett sätt som respekterar riksdagens roll och den svenska budgetprocessen.

5.2 (ev.) Andra uppföljningsfrågor
- meningsutbyte

Oklart vad som ev. kan ventileras under denna underpunkt.

6. De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska
politiken
- rådets antagande

Ekofinrådet ska formellt anta de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken inom ramen för Europa 2020-strategin (dvs. en rekommendation som anger dessa allmänna riktlinjer). Finansministrarna har diskuterat frågan vid två tillfällen under våren, senast inför Europeiska rådets möte den 17-18 juni då en politisk överenskommelse om de integrerade riktlinjerna nåddes.

De allmänna riktlinjerna utgör tillsammans med sysselsättningsriktlinjerna de integrerade riktlinjerna inom ramen för Europa 2020-strategin (se vidare 2009/10:FPM81). Dessa utgör ett ramverk för genomförandet av strategin och ska vara vägledande för nationella såväl som gemensamma reformer. Vidare utgör de basen för arbetet med de nationella handlingsprogrammen.

Regeringen stöder förslaget och välkomnar att de allmänna riktlinjerna nu ska antas.

7. Stabilitets- och tillväxtpakten
- rådets beslut rörande alltför stora underskott
- rådets rekommendationer om tillräckliga åtgärder

Dagordningspunkten om stabilitets- och tillväxtpakten består av två delar:

Dels ska Ekofinrådet besluta om att inleda underskottsförfaranden i Cypern, Danmark och Finland. Dessutom har Bulgarien nyligen reviderat upp underskottet och förhandlingar pågår för att beslut om att inleda underskottsförfarande ska kunna fattas vid Ekofinmötet den 13 juli.

Dels ska Ekofinrådet besluta om huruvida effektiva åtgärder har vidtagits i ett antal medlemsländer som blev föremål för underskottsförfarande i december 2009 (Belgien, Tjeckien, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Österrike, Portugal, Slovenien och Slovakien). Eftersom Storbritannien alldeles nyligen presenterade en budget med åtstramande åtgärder har processen för beslut om effektiva åtgärder skjutits upp något för landet. Förhandlingar pågår för att beslut om huruvida effektiva åtgärder har vidtagits ska kunna fattas vid Ekofinmötet den 13 juli.

Att återställa balansen i de offentliga finanserna är en viktig fråga för regeringen. Stabilitets- och tillväxtpakten ska ses som ett ankare i detta arbete. Det är även viktigt att medlemsländerna behandlas på lika villkor och att trovärdigheten för pakten upprätthålls.

Regeringen stödjer därmed att underskottsförfaranden inleds i Cypern, Danmark och Finland. Regeringen återkommer om ståndpunkt gällande Bulgarien.

Regeringen stödjer även bedömningen om att effektiva åtgärder vidtagits i Belgien, Tjeckien, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Österrike, Portugal, Slovenien och Slovakien. Regeringen återkommer om ståndpunkt gällande Storbritannien.

8. Estlands antagande av euron som valuta

Rådet ska anta de nödvändiga rättsakterna för att medge att Estland kan anta euron som valuta och inträda i Euroområdet från kommande årsskifte.

Tidigare har såväl Ekofinrådet 8 juni som Europeiska rådet 17 juni ställt sig bakom kommissionens förslag att låta Estland anta euron. Nu ska det formella antagandet av rättsakterna ske.

Regeringen stöder Estlands eurointräde.

9. (ev.) Övriga ärenden

Inga övriga ärenden har i skrivande stund annonserats.

_______________________