Ekofin, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:241459

Annoteringar

2010-08-27

Finansdepartementet

Peter Holmgren

Ekofinrådets möte i Bryssel
den 7 september 2010
Kommenterad dagordning
- enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 22 juli

1. Antagande av den preliminära dagordningen

2/3. Godkännande av listorna över A-punkter

Det finns i skrivande stund inga uppgifter om tänkbara a-punkter.

4. Europeisk termin

Rådet ska diskutera införandet av den så kallade europeiska terminen, som är en del av det pågående reformarbetet på det ekonomisk-politiska området. Den europeiska terminen har tidigare diskuterats på Ekofinrådet den 13 juli.

Den europeiska terminen innebär bland annat att rapporteringen inom stabilitets- och tillväxtpakten och Europa 2020-strategin ska samordnas tidsmässigt i syfte att förstärka den ekonomisk-politiska övervakningen. Medlemsländerna ska presentera sina stabilitets- eller konvergensprogram och de nationella handlingsplanerna samtidigt på våren. På detta sätt kan struktur- och budgetpolitiken bedömas på ett konsistent sätt och rekommendationer kan ges till medlemsstaterna när budgetarbetet fortfarande är i förberedelsefasen. Implementeringen av den europeiska terminen väntas föranleda ändringar av den uppförandekod (Code of Conduct) som är knuten till stabilitets- och tillväxtpakten.

Regeringen anser att det är angeläget att arbetet med att reformera den ekonomisk-politiska samordningen i EU når konkreta resultat. Ett led i detta är att kunna granska den ekonomiska politiken i ett tidigt skede genom etablerandet av den europeiska terminen. Detta måste dock ske på ett sätt som respekterar riksdagens roll och den svenska budgetprocessen.

5. Avgifter på banker
- meningsutbyte

Rådet ska diskutera införandet av nationella stabilitetsavgifter inom banksektorn. Bakgrunden är att EU-kommissionen i ett meddelande i maj 2010 föreslog införandet av nationella stabilitetsfonder finansierade av avgifter som ska tas ut av den finansiella sektorn. Europeiska Rådet enades vid sitt möte i juni om att införa stabilitetsavgifter i EU:s medlemsstater. Dock begärde, och fick, Tjeckien undantag.

Det är centralt att avgifternas utformning och användning harmoniseras inom EU och vid detta möte ska Ekofinrådet diskutera utformningen av avgiften. Den svenska regeringen har varit mycket aktivt drivande för att nå en överenskommelse om att införa stabilitetsfonder och stabilitetsavgifter inom EU och ser således mycket positivt på att man har enats. Sverige har även, som enda medlemsstat i EU, redan infört en stabilitetsfond och stabilitetsavgift. Genom stabilitetsavgiften är den finansiella sektorn själva med och betalar för de åtgärder som staterna kan behöva vidta i händelse av en finansiell kris. En viktig punkt för regeringen är att medlen i de nationella stabilitetsfonderna ska kunna användas för att rekapitalisera banker med problem. Därmed säkerställs att skattebetalarna får del av uppsidan om staten behöver vidta åtgärder för att upprätthålla den finansiella stabiliteten.

6.

Skatt på finansiella transaktioner
- meningsutbyte

Rådet ska diskutera ett möjligt införande av skatter på finansiella transaktioner (även kallade Tobinskatter) och skatter på finansiella aktiviteter på t.ex. bonus och ”övervinster”.

Det har under en längre tid funnits förespråkare, även bland ett fåtal av EU:s medlemsstater, för införandet av skatter på finansiella transaktioner. Med utgångspunkt i de svenska erfarenheterna i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, är den svenska regeringen emot en skatt på finansiella transaktioner. Även inom G20-länderna finns det ett stort motstånd emot sådana skatter. Enligt regeringens uppfattning skulle införandet av en sådan skatt leda till att finansiella transaktioner flyttar till andra, mindre säkra kanaler och länder. Detta medför i sin tur att likviditeten försämras på de finansiella marknaderna och de förväntade skatteintäkterna blir mindre. Tidigare erfarenheter, exempelvis i Sverige, visar även att volatiliteten på de finansiella marknaderna snarare ökar vid införandet av skatter på finansiella transaktioner.

Skatter på finansiella aktiviteter tas ut på summan av vinst och bonus i finansiella institut (dvs. samma princip som en mervärdesskatt). En sådan skatt baseras dock inte på risktagande och skulle istället bara omfatta framgångsrikt risktagande. Regeringen ställer sig därför tveksam till denna typ av skatter.

7. (ev.) Övriga ärenden

Inga övriga ärenden har i skrivande stund annonserats.

_______________________