Ekofin, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BBD2C

Annotering

2013-06-28

Fi 2013/147

Finansdepartementet

Till: Riksdagen

Ekofinrådets möte den

9 juli i Bryssel

Kommenterad dagordning

- enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 19 juni

Godkännande av den preliminära dagordningen

Lagstiftande verksamhet

Godkännande av A-punktslistan

(ev) Förslag till gemensam rekonstruktionsmekanism [Första behandlingen]

Presentation

På rådsmötet väntas kommissionen presentera sitt förslag om en gemensam avvecklingsmekanism för banker. Förslaget förväntas lämnas av kommissionen kort före mötet.

Information och samråd med EU-nämnden om bankunionen har skett inför Europeiska rådets möten vid sex tillfällen, senast i juni 2013. Information och samråd med EU-nämnden har också skett inför Ekofinrådets möten vid fyra tillfällen, senast i mars 2013. Överläggningar med Finansutskottet hölls den 16 oktober 2012. Finansutskottet har dessutom informerats vid ett flertal tillfällen under hösten 2012 och våren 2013, senast den 11 juni 2013.

Kommissionen lämnade den 12 september 2012 ett meddelande om en bankunion. Samtidigt lämnades förslag om en gemensam tillsynsmekanism för banker i bankunionen (se vidare Fakta-PM 2012/13:FPM10). I december 2012 nåddes enighet i rådet (Ekofin) om regelverk för en gemensam tillsynsmekanism. En preliminär uppgörelse mellan rådet och Europaparlamentet nåddes i april 2013. Förordningarna om en gemensam tillsynsmekanism förväntas antas i september 2013.

Kommissionen förväntas inom kort lämna ett förslag om en gemensam avvecklingsmekanism för banker. Förslaget utgör en av komponenterna i bankunionen, och syftar till att skapa en gemensam mekanism för att hantera avveckling av banker.

Regeringen anser att utformningen av finansieringsarrangemangen för en avvecklingsmekanism är av mycket stor betydelse. En gemensam avvecklingsmekanism måste baseras på finansiering i förväg, och kunna ges tillgång till tillräckliga resurser för att täcka behoven (s.k. backstop).

Det är enligt regeringen också viktigt att säkerställa att medlemsstaterna som deltar i bankunionen kan påverka avvecklingsbeslut som fattas inom ramen för avvecklingsmekanismen. Medlemsstater som inte deltar i bankunionen måste kunna utöva likvärdigt inflytande på beslutsfattandet som deltagande medlemsstater.

Övriga frågor

- Aktuella lagstiftningsförslag

Information från ordförandeskapet

Det har i skrivande stund inte inkommit någon information om denna dagordningspunkt.

Icke lagstiftande verksamhet

Godkännande A-punktslistan

Föredragning av det litauiska ordförandeskapets arbetsprogram

Diskussion

Det litauiska ordförandeskapet ska presentera sitt arbetsprogram för sitt ordförandeskap i ministerrådet vilket sträcker sig över andra halvåret 2013.

Arbetsprogrammet har inte presenterats i skrivande stund. Regeringen återkommer med ståndpunkt efter att programmet presenterats.

(ev.) Uppföljning av Europeiska rådet den 27-28 juni 2013

- Diskussion

Rådet ska följa upp frågor från Europeiska rådet den 27-28 juni 2013.

Inför Europeiska rådet samrådde statsministern med EU-nämnden den 26 juni 2013. Statsministern avser även återrapportera från mötet till riksdagen.

Det är i skrivande stund inte klart vilka frågor som kommer att lyftas under denna dagordningspunkt. Europeiska rådet den 27-28 juni hade en bred agenda och bland annat behandlades landspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska terminen, fördjupningsarbetet av det europeiska valutasamarbetet, ungdomsarbetslösheten samt följdes Pakten för tillväxt och sysselsättning (som Europeiska rådet beslutades om i juni 2012) upp. Uppföljningen av Pakten för tillväxt och sysselsättning fokuserade på åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och på finansiering av små- och medelstora företag i EU. Vid Europeiska rådet överenskoms att riskdelningsinstrument mellan kommissionen och EIB för att främja den privata sektorns investeringar i små och medelstora företag ska utökas och att rådet utan dröjsmål ska utforma parametrarna för dessa instrument.

(ev) Lettlands införande av euron

8 (a). Rådets beslut i enlighet med artikel 140.2 i fördraget om Lettlands införande av euro den 1 januari 2014

8 (b). Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad avser införandet av euron i Lettland

8 (c). Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Lettland

- Antagande av rättsakter

Ekofinrådet väntas anta de nödvändiga rättsakterna för att medge att Lettland kan anta euron som valuta.

Samråd har skett med EU-nämnden 14 juni 2013.

Lettland begärde den 5 mars 2013 en konvergensprövning med mål att införa euro den 1 januari 2014. ECB och kommissionen har under våren förberett konvergensrapporter som publicerades den 5 juni 2013. Ekonomiska kriterier som ska uppfyllas för eurointräde är prisstabilitet, sunda offentliga finanser, växelkursstabilitet samt att den långa räntan inte avviker alltför mycket från räntan i euroländerna. Huruvida medlemsstatens nationella lagstiftning överensstämmer med gemenskapsrätten är också en del av bedömningen. Kommissionen och ECB:s slutsats från konvergensprövningen är att Lettland uppfyller kriterierna.

Ekofinrådet antog den 21 juni 2013 en rekommendation från euroländerna om införande av euro som valuta i Lettland. På mötet den 9 juli väntas formellt beslut fattas och de nödvändiga förordningarna antas av Ekofinrådet efter att samråd skett med Europaparlamentet och efter diskussion inom Europeiska rådet. Förordningarna antas i rådet av medlemsstater med euron som valuta.

(ev) Genomförandet av det tvådelade lagstiftningspaketet

9 (a). Uppförandekod för utkast till budgetplaner

- Godkännande

9 (b). Kommissionens delegerade beslut om innehållet i och räckvidden av rapporteringsskyldigheterna för medlemsstater som är föremål för ett förfarande vid alltför stora underskott

- avsikt att inte göra några invändningar mot en delegerad akt

Ekofinrådet ska godkänna en uppförandekod till två-packet om stärkt ekonomisk styrning för euroländerna och deklarera sin avsikt att inte invända mot kommissionens delegerade förordning om rapporteringskrav som kommissionen, i enlighet med två-packet, kan ställa på euroländer som är föremål för underskottsförfarande. Endast euroländer deltar i besluten.

Samråd om två-packet har skett med Finansutskottet 17 januari 2012. Samråd med EU-nämnden om två-packet har skett vid ett flertal tillfällen, senast 18 januari 2013.

Två-packets två förordningar rör förstärkning av budgetövervakningen i euroområdet och stärkt övervakning av euroländer som har, eller hotas av, allvarliga problem med sin finansiella stabilitet (se vidare Fakta-PM 2011/12:FPM70). Förordningarna trädde i kraft den 30 maj 2013. Uppförandekoden och kommissionens delegerade förordning specificerar de rapporteringskrav och processer som följer av två-packet.

Regeringen anser att de senaste årens utveckling tydligt har visat på behovet av stärkt efterlevnad av det ekonomiska regelverket i EU, och i synnerhet inom euroområdet. Det är därför rimligt att euroländerna vidtar åtgärder som möter de utmaningar som det gemensamma valutasamarbetet står inför, bland annat genom åtgärder som gör det befintliga regelverket tydligare. Detta förbättrar förutsättningarna för euroländernas efterlevnad av reglerna.

(ev.) Kommissionens meddelande om en tidsplan för konvergens mot målet på medellång sikt och om operationaliseringen av investeringsklausulen i stabilitets- och tillväxtpakten

- Diskussion

Ekofinrådet väntas diskutera ett meddelande från kommissionen avseende dels medlemsstaternas anpassningsbanor mot sina medelfristiga budgetmål, dels hur offentliga investeringar ska hanteras inom ramen för den förebyggande delen av stabilitets- och tillväxtpakten. Meddelandet väntades redan inför Ekofinrådets möte 21 juni 2013 men har ännu inte presenterats.

Samråd har skett med EU-nämnden 14 juni 2013.

Enligt Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom EMU (den s.k. finanspakten) ska de medlemsstater som är bundna av dess finanspolitiska bestämmelser ha ett medelfristigt budgetmål och, om detta inte är uppnått säkerställa en snabb konvergens mot detta mål. Kommissionen väntas i den första delen av meddelandet redogöra för respektive berörd medlemsstats konvergens mot sitt medelfristiga budgetmål.

Vidare väntas den andra delen av meddelandet redogöra för hur en undantagsklausul i den förebyggande delen av stabilitets- och tillväxtpakten kan tolkas. Detta handlar om att i vissa fall tillåta medlemsstater att avvika från anpassningsbanan mot sitt medelfristiga budgetmål för att kompensera för utgifter förknippade med vissa offentliga investeringar som är samfinansierade av EU. Operationaliseringen väntas inte kräva någon ändring av regelverket eller formellt beslut av rådet.

Sverige är inte bundet av de finanspolitiska reglerna i finanspakten. Därför berörs Sverige inte av den första delen av meddelandet. Vad gäller den andra delen av meddelandet som förväntas beröra offentliga investeringar i den förebyggande delen av stabilitets- och tillväxtpakten, anser regeringen att investeringar i real- och humankapital är förutsättningar för långsiktig tillväxt. Vid tolkning av undantagsklausuler bör emellertid alltid en avvägning göras gentemot risken att stabilitets- och tillväxtpaktens regelverk kan komma att försvagas.

(ev.) Uppföljning av G20-mötet mellan biträdande finansministrar den 6-7 juni 2013 i Sankt Petersburg och förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 19-20 juli 2013 i Moskva

- Diskussion

- Mandat

Rådet ska godkänna det positionspapper som utarbetats inför mötet mellan G20:s finansministrar och centralbankschefer den 19-20 juli i Moskva.

Förberedelserna inför aktuellt G20-möte har inte behandlats tidigare i EU-nämnden.

Som ett led i de reguljära förberedelserna inför G20:s finansministermöten tas ärendet upp i Ekofinrådet. Ett utkast till Terms-of-Reference, dvs. positionspapper som anger utgångspunkterna för EU:s agerande vid mötet, har tagits fram i medlemskretsen. De generella huvudbudskapen i texten har tidigare diskuterats i rådet i andra sammanhang och ligger i linje med kända svenska ståndpunkter.

Regeringen kan ställa sig bakom huvudbudskapen i utkastet till positionspapper.

Övriga frågor

Det har i skrivande stund inte inkommit några övriga frågor.