Ekofin, RådsPM om läget i tillsynsförhandlingarna, dp 3

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:24124D

Information till EUN

2010-07-09

Finansdepartementet

Finansmarknadsavdelningen & Budgetavdelningen

Uppdatering av läget i tillsynsförhandlingarna

Dokument
Översända dokument till EU-nämnden är de av Ekofin överenskomna allmänna inriktningarna för

European Systemic Risk Board (ESRB) beslutsdatum 091020,
European Banking Authority (EBA) beslutsdatum 091202,
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) beslutsdatum 091202,
European Securities and Markets Authority (ESMA) beslutsdatum 091202 och
Lissabonfiering av förordningen för ECB, daterad 100121.
Översänder även den på Coreper överenskomna

Omnibusförordningen, beslutsdatum 100414.
Slutligen översändes de senaste kompromisstexterna efter trepartsförhandlingarna (mellan Ekofin, Europaparlamentet och Kommissionen):

ESRB i den senaste kompromisstexten daterad 100708 (ej överenskommen),
EBA i den senaste framstegsrapporten från juni 2010 och
den senaste kompromisstexten gällande de utestående artiklarna i EBA daterad 100708 (ej överenskommen).

Vad gäller ESMA och EIOPA finns inga uppdaterade texter då ordförandeskapet har fokuserat på att först förhandla färdigt ESRB och EBA.

Bakgrund och beredningsläge
Rådet antog i oktober 2009 allmän inriktning avseende makroförordningen och rådsbeslutet. EP:s utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON) röstade den 10 maj i år om det s.k. tillsynspaketet som också innefattar förordningsförslag för tre europeiska tillsynsmyndigheter på respektive bank-, försäkrings- och värdepappersområdet samt omnibusdirektivet som avser ändringar i sektorsspecifika direktiv till följd av inrättandet av en ny tillsynsstruktur i EU. Ordförandeskapet inledde triloger med EP den 11 maj i år. Förhandlingar på attachénivå har pågått kontinuerligt och i hög takt under våren och försommaren.

Processen framöver beror på hur förhandlingarna går. ORDF presenterade vid Coreper den 8 juli två kompromissförslag dels för etablering av EBA, dels angående inrättande av ESRB. På Coreper framkom att samtliga MS utom UK och CZ kan acceptera det nu liggande kompromissförslaget, och dessa har inte en blockerande minoritet. Dossiern är i dagsläget inte uppsatt på den officiella agendan på Ekofinmötet den 13 juli 2010, men kommer att diskuteras informellt under frukosten. Att Ekofin säger ja till kompromissförslaget (om än informellt) kan sätta press på EP att acceptera det liggande förslaget.

När det gäller processen framöver så har EP redan röstat om vissa av ändringsförslagen men uppgivit att man inte kommer att rösta om förslagen i sin helhet förrän efter sommaruppehållet. Detta innebär att rådet och EP har ytterligare tid att förhandla fram en överenskommelse under juli månad. Om EP inte godkänner rådets ändringsförslag så kommer en andra läsning att inledas, vilket skulle riskera att kraftigt försena inrättandet av de nya tillsynsorganen.
Svensk ståndpunkt
SE har följande positioner när det gäller den pågående och kommande processen.

Det är angeläget att det tillskapas starka befogenheter för den nya tillsynsstrukturen så att ESRB och mikromyndigheterna ska kunna arbeta effektivt och operativt i syfte att förhindra framtida finansiella kriser.
Det är oerhört angeläget att förhandlingsarbetet inte försenas vilket kan äventyra ett ikraftträdande under början av år 2011 dvs. en överenskommelse bör nås med EP i första läsningen före sommaruppehållet.
För att uppnå detta resultat måste såväl rådet som EP och KOM visa stor flexibilitet och kompromissvilja och fortsätta i en positiv förhandlingsanda.
MS behöver därför överväga sina positioner och fokusera på de utestående frågor som nu är de allra viktigaste och överväga om dessa verkligen är av sådan vikt att det är värt att äventyra en överenskommelse och ett eventuellt försenat ikraftträdande

EP:s förslag relativt Ekofin-överenskommelsen
Generellt kan sägas att Europaparlamentet har önskat stärka de nya myndigheternas mandat och befogenheter jämfört med de allmänna inriktningarna som antogs av Ekofin under det svenska ordförandeskapet. Bland annat gäller det frågan om att ge mikromyndigheterna (EBA, EIOPA och ESMA) stärkta befogenheter att rikta beslut direkt riktade till nationella finansiella institut ifall de nationella myndigheterna inte följer mikromyndigheternas beslut.

En annan fråga där EP:s förslag går väsentligt länge än överenskommelsen i Ekofin rör EP:s tillagda artiklar om inrättande av dels ett europeiskt insättningsgarantisystem och dels en europeisk stabilitetsfond (finansierad av avgifter från finansiella institut). MS anser att dessa skrivningar går för långt och försöker föregripa utvecklingen. MS kan som kompromiss tänka sig skrivningar om att nationella stabilitetsfonder bör inrättas, och harmoniseras inom EU, och att de nationella insättningsgarantisystemen bör stärkas. EP:s rapportör har dock signalerat att de inte anser att detta är tillräckligt.
Utestående frågor
Först kan betonas att det finns en stor vilja bland de flesta MS, och även KOM, att nå en överenskommelse av dossiern före sommaruppehållet. De enda MS som i dagsläget inte kan acceptera det liggande kompromissförslaget är UK och CZ. De viktigaste utestående frågorna är:

Omfattningen av s.k. direkta beslut. UK och CZ kan inte acceptera kompromissförslaget för EBA eftersom man har ett fundamentalt problem med artikel 10.3. Artikeln innebär att mikromyndigheten i krissituationer ges befogenhet att, i de fall där de nationella myndigheterna inte vidtar de av åtgärder som EBA har bestämt, rikta beslut direkt riktade till finansiella institut.

Vidare motsatte sig UK i ESRB förordningen att ECB:s president per automatik blir ordförande i ESRB (art.

5). Detta är dock extremt viktigt för EP och därför har övriga MS (inklusive SE) motvilligt accepterat detta som en kompromiss.

CZ anser bland annat att skrivningarna om att nationella stabilitetsfonder ska inrättas och harmoniseras inom EU är oacceptabelt (art.12 e), eftersom de inte anser att det finns ett behov av att ta ut avgifter från de finansiella instituten.