Energi, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D411E

Kommenterad dagordning

2020-06-08

Infrastrukturdepartementet

Informellt videomöte för energiministrar den 15 juni 2020

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Ekonomisk återhämtning och den gröna given: Energiomställning och tillväxt

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Åsiktsutbyte

Ansvarigt statsråd:

Anders Ygeman

Dokument:

WK 5783/2020 INIT

Förslagets innehåll:

Vid det informella videomötet för energiministrar väntas ett åsiktsutbyte om ekonomisk återhämtning och den gröna given, med fokus på energiomställning och tillväxt. Det kroatiska ordförandeskapet har tagit fram ett diskussionsunderlag som innehåller två frågor. Dessa fokuserar på

kommande investeringar för att möta 2030-målen och energiomställningen, samt förväntade utmaningar under återhämtningsprocessen.

Den gröna given som presenterades i december 2019 är en tillväxtstrategi för att ställa om EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 inte längre förekommer några nettoutsläpp av växthusgaser och där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen. Meddelandet innehåller en färdplan för en rad kommande initiativ på bland annat energiområdet.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att den pågående krisen och åtgärder för återhämtning av ekonomin måste hanteras parallellt med åtgärder för att motverka klimatförändringarna. Investeringar i energiomställningen kan bidra till tillväxt och konkurrenskraft då efterfrågan på nya produkter och tjänster för ett fossilfritt energisystem ökar. Den gröna given måste därför omsättas i konkreta beslut om reviderade energi- och klimatmål för 2030 som är kompatibla med strävan mot att skapa en mer hållbar tillväxt där fossila bränslen fasas ut för att uppnå klimatneutralitet i alla medlemsstater senast 2050. Konsekvenserna av pandemin understryker behovet av en ambitiös energipolitik, där kostnadseffektiva styrmedel, till exempel högt pris på koldioxid, skapar incitament för industrin och andra sektorer i hela EU att investera och bygga konkurrenskraft baserat på innovation och lokala lösningar som minskar utsläppen från fossila bränslen.

I eventuella finansieringsdiskussioner ska Sverige framföra att utgångspunkten är ett oförändrat utgiftsläge. Nya åtgärder bör i första hand finansieras genom omprioriteringar av befintliga medel. Diskussioner om tillförsel av nya medel bör endast föras om de visats inte kunnat finansieras genom omprioriteringar.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte behandlats i riksdagen tidigare

Fortsatt behandling av ärendet:

Frågan kommer sannolikt inte behandlas ytterligare.

2 (3)

Faktapromemoria:

Har ej upprättats.

Övriga frågor

Lägesrapport om de nationella energi- och klimatplanerna och om kommissionens reviderade arbetsprogram

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Information från kommissionen.

Ansvarigt statsråd:

Anders Ygeman

Inkommande ordförandeskaps arbetsprogram

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Information från den tyska delegationen.

Ansvarigt statsråd:

Anders Ygeman

3 (3)