EPSCO 5-6 dec 07 kommenterad dagordning rev1

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8979 Till p. 2 och p. 5–7 (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Till p. 2 och p. 5–7 (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
Promemoria
Dnr S2007/10126/SK

A2007/6371/EIS

2007-11-26
IJ2007/3272/ADM

Socialdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Kommenterad dagordning

ONSDAGEN DEN 5 DECEMBER 2007 (kl. 10.00): SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

3. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 93/104/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (R) (*)
– Politisk överenskommelse
(Offentlig överläggning enligt artikel 8.1 c i rådets arbetsordning)
9554/05 SOC 244 SAN 94 TRANS 108 MAR 84 CODEC 441

Ansvarig minister: Sven-Otto Littorin
Med utgångspunkt i det kompromissförslag som lades fram av det finska ordförandeskapet har det nuvarande ordförandeskapet inför EPSCO den 5 december återupptagit förhandlingarna på basis av ett något justerat kompromissförslag. Den största skillnaden är att det nu aktuella förslaget inte innehåller någon skrivning om utfasning av direktivets s.k. opt-out från begränsningen av veckoarbetstiden. För närmare beskrivning av förslaget se RådsPM.

Förslaget behandlades senast i EU-nämnden den 27 oktober 2006 inför EPSCO-mötet den 7 november 2006. Frågan behandlades senast i Arbetsmarknadsutskottet den 15 februari i år.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige stödjer ordförandeskapets försök att nå en politisk överenskommelse vid EPSCO. Det är mycket angeläget att de problem som uppstått som en följd av Simap- och Jaeger-fallen kan lösas.

4. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetsvillkor för personer som hyrs ut av bemanningsföretag (R) (*)
– Politisk överenskommelse
(Offentlig överläggning enligt artikel 8.1 c i rådets arbetsordning)
15098/02 SOC 576 CODEC 1588

Ansvarig minister: Sven-Otto Littorin

Kommissionens ursprungliga förslag presenterades 2002. Läget har varit låst i rådet sedan 2004 men det portugisiska ordförandeskapet har återuppväckt diskussionerna och presenterat ett kompromissförslag (15086/07 ADD ). Direktivförslaget har diskuterats vid tre tillfällen i rådsarbetsgruppen under hösten och behandlades i COREPER den 21 november 2007. Direktivet ställer upp en likabehandlingsprincip som går ut på att uthyrda arbetstagare åtminstone ska få de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som motsvarar vad som skulle gälla om de hade anställts direkt av det aktuella kundföretaget för att utföra samma arbete. Det finns en möjlighet att ha i förhållande till direktivets krav alternativa lösningar i kollektivavtal. Enligt direktivet måste eventuella nationella hinder och villkor för att anlita bemanningsföretag grundas på hänsyn till allmänintresset och då särskilt skyddet för arbetstagare, hälsa- och säkerhet på arbetsplatsen och arbetsmarknadens funktion.

Det åläggs därvid medlemsstaterna att övervaka att eventuella förbud och villkor i exempelvis kollektivavtal eller lag grundas på sådana tillåtna hänsyn. Enligt artikel 4.2.a kan det dock, när det gäller villkor i kollektivavtal, överlämnas till arbetsmarknadens parter att själva göra denna granskning. För en mer utförlig beskrivning av ordförandeskapets kompromissförslag (15086/07 ADD) se RådsPM.

Förslaget behandlades senast inför EPSCO-rådet den 7 december 2004 i EU-nämnden.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige kan acceptera ORDF:s kompromissförslag förutsatt att lösningen beträffande möjligheten att ha alternativa lösningar i kollektivavtal inte försämras samt att möjligheten att överlåta åt parterna att övervaka villkoren i kollektivavtalen kvarstår.

5. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén
–Gemensamma principer för "flexicurity": Fler och bättre arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet
-Antagande av rådets slutsatser
10255/07 SOC 241 ECOFIN 312
+ ADD 2

Ansvarig minister: Sven Otto Littorin

På basis av kommissionens meddelande om flexicurity och de principer kommissionen där föreslår har ordförandeskapet tagit fram ett utkast till rådsslutsats rörande flexicurity-principerna som inkorporerar de principer som antogs genom det gemensamma yttrande om flexicurity som antogs av sysselsättningskommittén (EMCO) och kommittén för social trygghet (KST) den 15 november. Rådet förväntas att anta rådsslutsatser och godkänna det gemensamma yttrandet.

Efter antagandet av principerna i rådet den 5 december planeras dessa att föras vidare till Europeiska rådet för att bli en del av slutsatserna från toppmötet i december för att därefter ligga till grund för den fortsatta implementeringen av de integrerade sysselsättningsriktlinjerna inom ramen för Lissabonstrategin.

Det gemensamma EMCO/KST-yttrandet anger gemensamma principer som syftar till att ge medlemsstaterna vägledning rörande strukturomvandling vid implementeringen av Lissabonstrategin.
Yttrandet inbjuder även arbetsmarknadens parter att ta del i utformningen och implementeringen av flexicurityåtgärder. Kommissionen förväntas vidare utvärdera medlemsstaternas flexicurityåtgärder inom ramen för Lissabonstrategin.

Frågan har behandlats av Arbetsmarknadsutskottet och Socialförsäkringsutskottet. Frågan har inte tidigare behandlats av EU-nämnden.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige ställer sig bakom utkastet till rådsslutsatser om flexicurity. Flexicurityprinciperna kan bidra till att starkare betona vikten av att förbättra företagens och individers anpassningsförmåga inom ramen för den existerande Lissabon- och Sysselsättningsstrategin.

6.

Framtida utsikter för den europeiska sysselsättningsstrategin i samband med Lissabonstrategins nya cykel
-Godkännande av sysselsättningskommitténs yttrande
-Information från ordföranden från kommittén för socialt skydd om arbetsgruppens rapport Mutual interaction between the common social objectives of greater economic growth and more and better jobs
-Antagande av rådets slutsatser

Ansvarig minister: Sven Otto Littorin

Dok nr 15208/07 SOC 457 ECOFIN 457

Ordförandeskapet har som ett led i firandet av den Europeiska Sysselsättningsstrategins första 10 år och som ett inspel i diskussionen om nästa Lissaboncykel 2008-2010 valt att lyfta fram frågan om ESS förtjänster och framtida prioriteringar.

I yttrandet betonar EMCO att strategin varit framgångsrik och innovativ. Trots framsteg, noteras och prioriteras fortsatta reformer för att medlemsstaterna ska nå Lissabonstrategins sysselsättningsmål vid 2010. Viktigt att betona är också att yttrandet understryker att de existerande riktlinjerna på sysselsättningsområdet förblir fullt giltiga även under nästa Lissaboncykel.

Utkastet till rådslutsatserna lyfter fram de framsteg som gjorts inom ramen för strategin och pekar ut en rad områden där fortsatt arbete bör ske under nästa Lissaboncykel.

Frågan har inte tidigare behandlats av EU-nämnden eller något sakutskott.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige ställer sig bakom yttrandet och utkastet till rådets slutsatser rörande den Europeiska Sysselsättningsstrategin. Att yttrandet och utkastet till rådets slutsatser betonar vikten av fortsatt implementering välkomnas av regeringen.

7. Sociala tjänster av allmänt intresse
- Riktlinjedebatt

Ansvarig minister: Cristina Husmark Pehrsson(samråd sker med ss Bettina Kashefi)

Vid rådsmötet ska en debatt hållas om sociala tjänster i allmänhetens intresse. Inför mötet kommer ordförandeskapet kommer att lämna frågor till underlag för debatten. Ett sådant underlag har inte ännu lämnats.

Bakgrunden till debatten är att frågan om sociala tjänster i allmänhetens intresse har diskuterats på EU-nivå en tid. Kommissionen presenterade i april 2006 ett meddelande om sociala tjänster i allmänhetens intresse och det förslaget syftade till att genomföra en bred konsultationsprocess kring hur sociala tjänster ska hanteras nationellt och på EU-nivå.
Den 20 november presenterade kommissionen ett paket om översyn av den inre marknaden där frågan om sociala tjänster behandlas i korthet.

Frågan om sociala tjänster i allmänhetens intresse har behandlats av EU-nämnden den 25 maj inför EPSCO-rådets möte den 30-31 maj. Frågan har även behandlats av Socialutskottet och av Socialförsäkringsutkottet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen avvaktar diskussionsunderlaget för ett förslg till ställningstagande inför debatten under rådsmötet.

8.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (R)

Avdelning III – Särskilda bestämmelser om olika förmånskategorier:
a) Kapitel V – Arbetslöshetsförmåner (artiklarna 54-56)
b) Kapitel VI – Familjeförmåner (artiklarna 57-60)

Avdelning IV – Finansiella bestämmelser
Kapitel II – Återbetalning av arbetslöshetsförmåner enligt artikel 65 i grundförordningen (artikel 69)
(Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 42 och 308 i fördraget)
- Partiell allmän riktlinje
(Offentlig överläggning enligt artikel 8.1 c i rådets arbetsordning)
5896/06 SOC 44 CODEC 93

Ansvarig minister: Cristina Husmark Pehrsson(samråd sker med ss Bettina Kashefi)

Förslaget avser tillämpningsregler till förordning nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen som måste antas innan förordningen kan börja tillämpas. Reglerna berör främst den administrativa hanteringen av förmånsslagen och samarbetet mellan myndigheterna. Under det portugisiska ordförandeskapet har kapitlen om arbetslöshetsförmåner och familjeförmåner samt bestämmelser om återbetalning av arbetslöshetsförmåner i förslaget till tillämpningsföreskrifter behandlats. Rådet förväntas att anta ett delbeslut om förslaget till tillämpningsföreskrifter i dessa delar.

På familjeförmånernas område handlar det om samordning av familjeförmåner i situationer där föräldrar bor och arbetar i olika medlemsstater. Medlemsstaterna har inte kunnat enas om bestämmelser som ska fastställa ett tilläggsbelopp som ska utbetalas för att jämna ut skillnader mellan förmånernas storlek i de olika medlemsstaterna. Denna fråga har därför överlämnats till Coreper. Sverige är öppet till båda de alternativ som diskuteras.

På arbetslöshetsförmånernas område handlar det i huvudsak om beräkningen av förmåners storlek för arbetstagare som senast arbetade i ett annat land än i bosättningslandet, om det f.d. arbetslandets återbetalning till bosättningslandet av förmåner som bosättningslandet har betalat till en sådan arbetstagare och om kontroll av arbetslösa personer som behåller sin rätt till ersättning när de vistas i en annan medlemsstat för att söka arbete där.

Dessa delar av förslaget till tillämpningsregler har inte tidigare behandlats av EU-nämnden. Förslaget har behandlats av Socialförsäkringsutskottet (den del som berör familjeförmånerna).

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige kan stödja förslaget till delbeslut. På familjeförmånernas område kan Sverige stödja båda de förslag som diskuteras av Coreper för det fallet att frågan skulle bli föremål för diskussion vid rådet.

9.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och om fastställande av innehållet i bilaga XI (R)

Delar av förslaget om fastställande av innehållet i bilaga XI som avser rubrik III, kapitel V och VI i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett förfarande för genomförande av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen
(Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 42 och 308 i fördraget)
- Partiell allmän riktlinje
(Offentlig överläggning enligt artikel 8.1 c i rådets arbetsordning)
5672/06 SOC 28 CODEC 66

Ansvarig minister: Cristina Husmark Pehrsson(samråd sker med ss Bettina Kashefi)

Bilaga XI till förordning nr 883/04 berör nationella behov av anteckningar för att klargöra hur olika nationella system är tillämpliga för gränsöverskridande situationer. I bilaga XI införs en ny svensk anteckning som är en anpassning till rättspraxis när det gäller familjeförmåner. Anteckningen innebär att inkomst av förvärvsarbete i en annan medlemsstat ska kunna läggas till grund för att uppfylla kravet på inkomst under 240 dagar före barnets födelse för att föräldrapenning ska utgå med sjukpenningbeloppet. En förutsättning för detta är att dock föräldern har sin förvärvsinkomst i Sverige. Rådet förväntas att fatta ett delbeslut om innehållet i bilagan.

Frågan har inte tidigare behandlats av EU-nämnden. Frågan har behandlats av Socialförsäkringsutskottet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige stödjer förslaget till delbeslut.

10. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre möjligheter att överföra minimikrav för ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (R) (*)
(Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 42 och 94 i fördraget)
- Politisk överenskommelse
(Offentlig överläggning enligt artikel 8.1 c i rådets arbetsordning)
13857/07 SOC 368 CODEC 1062
+ COR 1
+ REV 1 (en)
+ REV 1 COR 1 (en)

Ansvarig minister: Sven Otto Littorin

Kommissionen antog i oktober ett ändrat direktivförslag. Det reviderade förslaget tar sin utgångspunkt i resultatet av parlamentets första läsning i juni i år och den kompromisstext som diskuterades i rådet i maj 2007. Flertalet av ändringsförslagen har accepterats. Det ändrade direktivförslaget är därmed väsentligt annorlunda än det ursprungliga förslaget. Den s.k. flytträtten har slopats och det har införts skrivningar som, under vissa förutsättningar, öppnar för avvikelser genom kollektivavtal.

Ordförandelandet har gjort vissa justeringar i kommissionens ändrade direktivförslag och försöker hitta en kompromiss mellan ett relativt strikt direktiv med få undantag och ett direktiv som möjliggör tillräcklig tid att anpassa pensionssystemen till nya EU-regler. För närmare beskrivning av förslaget se RådsPM.

Inför behandling i Coreper den 27 november kvarstår ännu ett antal reservationer.

Frågan har behandlats av EU-nämnden och av Arbetsmarknadsutskottet inför EPSCO-rådets möte den 30-31 maj.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige kan acceptera förslaget.

11. Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Modernisering av det sociala skyddet för ökad social rättvisa och ekonomisk sammanhållning: en satsning på aktiv integration av de personer som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden
-Antagande av rådets slutsatser
14101/07 SOC 381 ECOFIN 402
15191/07 SOC 454 ECOFIN 455

Ansvarig minister: Cristina Husmark Pehrsson(samråd sker med ss Bettina Kashefi)

Rådet förväntas att anta slutsatser med anledning av kommissionens förslag till en helhetsstrategi för active inclusion som syftar till att hjälpa dem som står längst bort från arbetsmarknaden till ett arbete och för att ge ändamålsenligt stöd till dem som inte kan arbeta. Förslaget är tänkt att komplettera förslaget om flexicurity, se dp 5 på agendan.

Kommissionen lämnade sitt förslag i ett meddelande den 17 oktober. Genom meddelandet inleddes en konsultationsprocess där medlemsstaternas regeringar och andra berörda parter får yttra sig över förslaget fram till februari nästa 2008. Kommissionen kommer sedan att lämna ett slutligt förslag under våren 2008.

I förslaget till slutsatser välkomnar rådet kommissionens meddelande och uppmanar medlemsstaterna att delta aktivt i konsultationen. Rådet uttrycker också att arbetet mot utanförskapet är en central fråga i EU-arbetet och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja frågans synlighet på EU-nivå.

Frågan har inte tidigare behandlats av EU-nämnden. Frågan har behandlats av Socialförsäkringsutskottet och Socialutskottet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige stödjer förslaget till rådsslutsatser.

12. Översyn av medlemsstaternas och EU-institutionernas genomförande av handlingsplanen från Peking
–Indikatorer för kvinnor och fattigdom
= Antagande av rådets slutsatser
13947/07 SOC 377
+ REV 1 (fi)

Ansvarig minister: Nyamko Sabuni

Artiklarna 2 och 3 i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, ändrade genom Amsterdamfördraget (1999), är EU:s rättsliga grund för åtgärder för jämställdhet. Varje år granskar rådet medlemsländernas genomförande av den handlingsplan som antogs vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 (Beijing Platform for Action). För att få en mer systematisk uppföljning har ordförandeskapen sedan 1999 utarbetat indikatorer för uppföljning av de 12 kritiska områden som identifieras i handlingsplanen.

Portugals ordförandeskap har genom samrådsförfarande med medlemsländerna utarbetat ett förslag till indikatorer för att följa upp utvecklingen inom det kritiska området Kvinnor och fattigdom. EPSCO-rådet den 5-6 december avser anta rådsslutsatser angående dessa.

Frågan har inte tidigare behandlats av EU-nämnden eller något sakutskott.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige välkomnar förslaget till rådsslutsatser.

13.

Uppföljning av Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007)
-Antagande av rådets resolution

Ansvarig minister: Nyamko Sabuni

Kommissionen lade den 1 juni 2005 fram ett förslag om att 2007 ska vara Europeiska året för lika möjligheter för alla. Alla diskrimineringsgrunderna i art. 13 i fördraget ska omfattas. Det Europeiska året bygger på Kommissionens grönbok Jämlikhet och icke-diskriminering i ett utvidgat EU och yttrandena över den. Året är också en viktig del i Kommissionens förslag om en ramstrategi om Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla.

Nyligen hölls avslutningskonferensen för året i Lissabon. Utifrån diskussionerna på denna konferens vill rådet med denna resolution fastställa en politisk agenda för arbetet mot diskriminering inom EU de kommande åren. I resolutionen inbjuds MS och Kommissionen att inom sina respektive kompetenser vidareutveckla arbetet mot diskriminering genom ett stort antal insatser på olika områden.

Förslaget bör inte få några betydande konsekvenser för EU-budgeten eller statsbudgeten förutom frågan om att MS inbjuds till att fortsätta processen med att skriva under och ratificera FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder. Konventionen är ännu ej ratificerad av SE och blir den det är det i dagens läge oklart vad det kan få för konsekvenser för statsbudgeten.

Frågan har inte tidigare behandlats av EU-nämnden eller något sakutskott.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige välkomnar förslaget till rådsresolution.

14. God balans mellan kvinnors och mäns roller vad avser arbete, tillväxt och social sammanhållning
- Antagande av rådets slutsatser
14136/07 SOC 385
+ COR 1
+ REV 1 (fi)

Ansvarig minister: Nyamko Sabuni

Frågan om att kvinnor och män ska kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap är en av de prioriterade frågorna i Kommissionens färdplan för jämställdhet 2006 – 2010. Frågan var också i fokus i Kommissionens jämställdhetsrapport till vårtoppmötet 2007.

Tysklands ordförandeskap tillsammans med de två efterföljande, Portugal och Slovenien presenterade i maj 2007 en gemensam deklaration Towards gender equality in the European Union där prioriteringar på jämställdhetsområdet angavs för de tre ordförandeskapen. Bland annat underströks vikten av att genomföra den europeiska jämställdhetspakten, motverka könsstereotypier och integrera jämställdhet i all politik på EU-nivå där det är relevant. Portugal presenterade en uppföljande trepartsdeklartion på samma tema vid det informella ministermötet i Lissabon den 4 oktober 2007.

Medlemsstaterna har, på ordförandeskapets initiativ, förhandlat och enats om ett förslag till rådsslutsatser som ligger i linje med de ovan nämnda trepartsdeklarationerna. Särskilt framhålls jämställdhetsintegrering i Lissabonstrategin. EPSCO-rådet den 5-6 december avser anta dessa rådsslutsatser.

Frågan har inte tidigare behandlats av EU-nämnden eller något sakutskott.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige välkomnar förslaget till rådsslutsatser.

*
* *

TORSDAGEN DEN 6 DECEMBER 2007 (kl. 10:00)

MÖTE MELLAN MINISTRARNA FÖR RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR OCH MINISTRARNA FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

- Migration, sysselsättning och Lissabonstrategin
= Riktlinjedebatt

Ansvarig minister: Tobias Billström

Ordförandeskapets avsikt är att hålla ett gemensamt möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor och rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och konsumentfrågor. Policydebatt om migration, sysselsättning och Lissabon-strategin.

Ordförandeskapet har cirkulerat ett bakgrundsdokument som skall utgöra underlag för debatten. I dokumentet konstaterar ordförandeskapet att viktiga utgångspunkter för debatten är den ökande invandring till EU, den åldrande befolkningen, arbetskraftsbristen i vissa sektorer, konkurrensen på den globala arbetsmarknaden om de högkvalificerade och den minskande arbetskraften i EU. Ökande strömmar av olaglig invandring till den europeiska arbetsmarknaden är en annan viktig utgångspunkt. Slutligen tas åtgärder för en hållbar integration av lagliga invandrar upp.

Ordförandeskapet lyfter särskilt fram två områden för debatt. Det första är arbetskraftsinvandring, integration på arbetsmarknaden och länken till Lissabon-strategin för tillväxt och jobb. Det andra är icke-deklarerat arbete som en dragningskraft för olaglig invandring.

Svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar en gemensam diskussion mellan RIF- och EPSCO-råden om migration och sysselsättning. En samstämmig politik på EU-nivå för arbetskraftsinvandring och sysselsättning skulle kunna bidra till en enhetlighet och transparens som skulle kunna göra den europeiska arbetsmarknaden mer attraktiv för den arbetskraft som efterfrågas.

*
* *

TORSDAGEN DEN 6 DECEMBER 2007 (kl. 10:00): HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

15. Hälso- och sjukvård samt migration i EU
-Riktlinjedebatt
-Antagande av rådets slutsatser
(Offentlig överläggning enligt artikel 8.3 i rådets arbetsordning [på förslag av ordförandeskapet])

Ansvarig minister: Göran Hägglund

Frågan om hälsa och migration är ett ordförandeskapsinitiativ som inte har behandlats tidigare på EU-nivå och av EPSCO-rådet. En ministerkonferens arrangerades i september på temat, där det konstaterades att migration är en determinant för hälsa och att migrerande ofta har en sämre hälsostatus och sämre tillgång till vård än EU-medborgare i övrigt. På rådet väntas slutsatser antas som behandlar migranter ur ett brett perspektiv.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige välkomnar slutsatserna.

16. Tillsammans för hälsa: Strategi för EU
-Riktlinjedebatt
-Antagande av rådets slutsatser
(Offentlig överläggning enligt artikel 8.3 i rådets arbetsordning [på förslag av ordförandeskapet])
14689/07 SAN 193

Ansvarig minister: Göran Hägglund

På rådet väntas slutsatser avseende EU:s vitbok om Hälsostrategin antas. I slutsatserna lyfts bland annat betydelsen av att samverkan mellan olika politikområden fram. Vitboken har föregåtts av en konsultationsprocess, i vilken regeringen underströk att EU:s arbete ska fokuseras på genuint gränsöverskridande frågor. Frågan har inte tidigare behandlats på EPSCO-rådet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige tycker slutsatserna är bra och ser fram emot det fortsatta arbetet med strategin.

17. Meddelande från kommissionen om organdonation och transplantation
-Antagande av rådets slutsatser
(Offentlig överläggning enligt artikel 8.3 i rådets arbetsordning [på förslag av ordförandeskapet])
9834/07 SAN 108
15332/07 SAN 209

Ansvarig minister: Göran Hägglund

Kommissionen lämnade i maj 2007 ett meddelande om organdonation och transplantation där tre nyckelfrågor lyfts fram (1) hur man ska garantera kvalitet och säkerhet när det gäller organdonation och transplantation, (2) bristen på organ och (3) frågan om illegal handel. Utifrån meddelandet har rådslutsatser tagits fram, vilka väntas antas på rådet. Slutsatserna skickar en tydlig signal om en vikten av att först ta fram en handlingsplan och utvärdera behovet av eventuell lagstiftning på området. Det är första gången frågan behandlas av EPSCO-rådet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige ställer sig bakom slutsatserna. Kvalitets- och säkerhetsfrågor är av betydelse och om samarbete kan höja nivån på vården välkomnas detta.

18. Vitbok om En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma
-Lägesrapport
-Antagande av rådets slutsatser
(Offentlig överläggning enligt artikel 8.3 i rådets arbetsordning [på förslag av ordförandeskapet])
9838/07 SAN 110 DENLEG 44

Ansvarig minister:

Göran Hägglund

På rådet kommer ministrarna att hålla en diskussion om kost och fysisk aktivitet samt anta slutsaser på området. Slutsatserna bygger vidare på arbetet med vitboken som presenterades i maj i år. I rådsslutsatserna lyfts bl.a. konsumtion av alkohol fram som en riskfaktor och bidragande orsak till att utveckla kroniska sjukdomar. Slutsatser på området antogs även vid förra EPSCO-rådet den 31 maj.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige välkomnar slutsatserna, då området fortsatt är i behov av kontinuerliga insatser.

19. (ev.) Ramkonvention om tobakskontroll
-Antagande av rådets beslut om ett tillägg tillförhandlingsdirektiven i rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inom ramen för WHO:s ramkonvention om tobakskontroll inleda förhandlingar om protokoll i samband med denna

Ansvarig minister: Göran Hägglund

Punkten kommer att läggas under p. 21 för övriga frågor och utgör nu enbart information från kommissionen. Frågan gällde ursprungligen beslut om ett reviderat förhandlingsmandat för kommissionen inför framtagandet av ett nytt protokoll om olaglig handel inom ramen för WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Kommissionen har nu föreslagit att utvidga mandatet till att även inkludera reklam, marknadsföring och sponsring. Detta innebär att frågan inte kommer att vara färdigförhandlad innan EPSCO-rådet den 6 december.

20. Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder Från principer till handling
-Lägesrapport
(Offentlig överläggning enligt artikel 8.3 i rådets arbetsordning [på förslag av ordförandeskapet])
15925/05 SAN 218

Ansvarig minister: Göran Hägglund

Hiv/aids-frågan behandlades senast av det tyska ordförandeskapet på EPSCO-rådet den 31 maj 2007, då frågan om samverkan med det civila samhället diskuterades. Under det portugisiska ordförandeskapet diskuterades hiv/aids med tanke på människors rörlighet inom och mellan länder i Europa. Slutsatserna från mötet presenteras i en framstegsrapport från ordförandeskapet och kommer att föreläggas EPSCO-rådet för information. Rapporten innehåller bl.a. en uppmaning att etablera en arbetsgrupp för att diskutera bland annat goda erfarenheter, definitioner och prioriteringar, och därmed underlätta för medlemsländerna i arbetet mot hiv/aids.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige noterar rapporten. För Sverige är det viktigt att lyfta fram tidigare överenskommelser såsom FN-deklarationen från 2001 och 2006.

21. Övriga frågor

a) Evenemang som anordnats under det portugisiska ordförandeskapet
-Information från ordförandeskapet

i) Expertkonferens om "Employability and Enterpreneurship - Gender Stereotypes" (3-4 oktober 2007)

Ansvarig minister: Nyamko Sabuni

Den 3-4 oktober höll det portugisiska ordförandeskapet en expertkonferens om anställbarhet och entrepreneurskap i ett jämställdhetsperspektiv.

Syftet var att genom erfarenhetsutbyte lyfta fram jämställdhet som en viktig dimension i Lissabonstrategin, inför att nya riktlinjer kommer att tas fram för 2008-2011. Två teman behandlades i särskilda arbetsgrupper:
-hur förbättra kvinnors tillgång till fler och bättre jobb?
- hur få fler kvinnor som entrepreneurer?

Konferensen summerades av ordförandeskapet i ett antal slutsatser om hur jämställdhetsaspekten kan stärkas i Lissabonprocessen.

ii) Konferens om människohandel och genusfrågor (8-9 oktober 2007)

Ansvarig minister: Nyamko Sabuni

Den 8-9 oktober höll det portugisiska ordförandeskapet en konferens på temat Trafficking in human beings and gender. Konferensen hade ett brett upplägg och inbjudna var regeringsrepresentanter och frivilligorganisationer från EU/EES samt internationella organisationer verksamma i bekämpandet av människohandel. Vidare deltog representanter från kommissionen. Innehållet bestod av ett antal anföranden uppdelade på fyra tema:
- grundorsaker och sociala aspekter på människohandeln
- identifikation av offer
- skydd och stöd till offren
- förebyggande av människohandel
Konferensen avslutades med antagande av Porto-deklarationen, som presenterades vid Anti-Trafficking Day i Bryssel den 18 oktober.

iii) Sjätte europeiska rundabordskonferensen om fattigdom och socialt utanförskap - "Minimum Social Standards: a Strategy for Protection and Empowerment" (16-17 oktober 2007)

Ansvarig minister: Cristina Husmark Pehrsson(samråd sker med ss Bettina Kashefi)

Den årliga rundabordskonferensen om fattigdom och socialt utanförskap anordnades av det portugisiska ordförandeskapet med deltagare från olika nätverk som representerar och stödjer personer som lever i fattigdom, myndigheter, medlemmar i kommittén för social trygghet och medlemmar i Europaparlamentet och ministrar från nuvarande, tidigare och kommande ordförandeskap i EU. Konferensen utmynnade i slutsatser som bl.a. betonar att social delaktighet är en central fråga i EU. I slutsatserna sattes särskilt fokus på ett antal omständigheter, bl.a. att delaktighet inte alltid är tillräckligt för att bekämpa fattigdom och att bekämpandet av fattigdom bland barn och unga i det långa loppet är avgörande för kampen för ett delaktigt samhälle.

iv) "ILO Forum on Decent Work for a Fair Globalization"
(31 oktober, 1-2 november 2007)

Ansvarig minister: Sven Otto Littorin

Ordförandeskapet avser informera om en konferensen som ägde rum i Lissabon den 31/10 – 2 /11. Konferensen var ett samarrangemang mellan ILO, EU-kommissionen och portugisiska ordförandeskapet och utgör ett inspel i de pågående diskussionerna om ILO:s roll i den globala ekonomin. De länder som deltog var framförallt de länder som ingår i ILO:s styrelse inbjudna. SE, som för närvarande är observatör i styrelsen, var inte representerat. Arrangemanget kan ses som ett uttryck för gemenskapens stöd till ILO:s globala arbete med den s.k Decent work- agendan, dvs.

att genom satsningar på jobbskapande, krav på drägliga arbetsvillkor, fackliga rättigheter och social trygghet verka för en rättvis globalisering.

v) Konferens "The Paths of Sustainability and the Reform of Pension Systems" (13-14 november 2007)

Ansvarig minister: Cristina Husmark Pehrsson(samråd sker med ss Bettina Kashefi)

Konferensen ordnades i samband med ett möte med kommittén för social trygghet. Huvudämnet på konferensen var vikten av att skapa hållbara pensionssystem med bakgrund av den demografiska utvecklingen i de Europeiska länderna. De utmaningar länderna står inför när pensionssystemen ska reformeras så att de både blir hållbara och ger tillräckligt höga ersättningsnivåer diskuterades. OECD redogjorde för en kartläggning av pensionsreformer som genomförts eller är på gång i EU-länderna och flera länder, bl.a. SE, informerade om de reformer som de har genomfört eller är på väg att genomföra.

b) Utkast till rådets slutsatser om människohandel (RIF-rådet)
-Information från ordförandeskapet

Ansvarig minister: Nyamko Sabuni

Ordförandeskapet kommer att informera om rådsslutsatser om människohandel som antogs av rådet för rättsliga och inrikes frågor den 8-9 november 2007. I slutsatserna hänvisas till ett flertal instrument för att bekämpa och förhindra människohandel, bl.a. kommissionens meddelande om bekämpning av människohandel och EU:s handlingsplan för att bekämpa och förhindra människohandel liksom färdplanen för jämställdhet 2006-2010. I slutsatserna betonas bl.a. att företeelsen sätts in i ett globalt, sektorsöverskridande sammanhang där alla berörda aktörer och intressenter samarbetar. Konferensen om människohandel och genus i Porto, Portugal, den 8-9 oktober noteras och den deklaration som konferensen resulterade i bifogas.

Frågan har inte tidigare behandlats av EU-nämnden eller något sakutskott.

c) Utkast till rådets resolution om ny kompetens för nya arbetstillfällen (Utbildning, kultur och ungdomsfrågor)
-Information från ordförandeskapet

Ansvarig minister: Sven Otto Littorin (Jan Björklund äger vanligtvis frågan)

Det portugisiska ordförandeskapet har tagit initiativ till en rådsresolution - New skills for new jobs. Resolutionen antogs av EDUC-rådet 15-16 november, men innehåller mycket med anknytning till arbetsmarknadspolitiken. Ordförandeskapet kommer därför också att presentera initiativet som en informationspunkt på EPSCO-rådet den 5-6 dec.

d) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – "Opportunities, access and solidarity: towards a new social vision for 21st century Europe"
-Information från kommissionen

Ansvarig minister:

Cristina Husmark Pehrsson(samråd sker med ss Bettina Kashefi)

Meddelandet är ett underlag för det samråd som pågår inom ramen för kommissionens kartläggning av den sociala verkligheten som har anknytning till kommissionens arbete med att ta fram en ny agenda för EU-medborgaren. Syftet med kartläggningen är att skapa ett samförstånd om de gemensamma sociala utmaningar som Europa står inför. Kommissionens meddelande, som än så länge har publicerats i en preliminär version, lämnades för att berika diskussionen om den sociala verkligheten. Det är mera framåtsyftande än det bakgrundsdokument som tidigare presenterats och det har ett särskilt fokus på den sociala agendan. Samrådet pågår tom. mitten av februari 2008. Regeringen har inte ännu tagit ställning till kommissionens meddelande och om regeringen ska delta i samrådet.

e) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Resultatet av det offentliga samrådet om kommissionens grönbok "En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar"
-Information från kommissionen

Ansvarig minister: Sven-Otto Littorin

Kommissionen avser informera om ett meddelande från den 24 oktober 2007 som följer upp kommissionens grönbok om arbetsrätten från november 2006. Grönboken om arbetsrätten hade som huvudsyfte att inleda en offentlig debatt om hur arbetsrätten kan utvecklas och moderniseras så att den stödjer Lissabonmålen för en hållbar tillväxt och fler och bättre arbetstillfällen. Konsultationsprocessen har pågått i fyra månader och drygt 450 svar har inkommit från ett stort antal berörda aktörer inom EU-27, däribland SE. I meddelandet konstateras bl.a. att arbetsrätten är en av fyra beståndsdelar i ett bredare flexicurity-perspektiv – de övriga är livslångt lärande, aktiv arbetsmarknadspolitik och moderna socialförsäkringssystem, något som också framkommer i kommissionens meddelande om Flexicurity från juni 2007. Kommissionen avser under 2008 att gå vidare bl.a. vad gäller frågor som rör svartarbete (undeclared work), utbildning och livslångt lärande och samspelet mellan arbetsrätt och sociala trygghetsregler.

f) Information om ordförandeskapets konferenser om hälsa
-Information från ordförandeskapet

Ansvarigt statsråd: Göran Hägglund

Portugal har arrangerat ett flertal konferenser inom hälsoområdet varav flertalet har varit på expertnivå. En ministerkonferens ordnades på temat hälsa och migration i september, där enbart de MS som ansågs mest berörda av frågan bjöds in. På rådet väntas information från ordförandeskapet.

g) Miljö- och hälsa
-Information från ordförandeskapet

Ansvarig minister: Andreas Carlgren

År 2004 tog KOM fram en handlingsplan för miljö och hälsa som sträcker sig över perioden 2004-2010. Detta gjordes inom ramen för samarbetet i WHO Europa.

I juni 2007 gjorde medlemsländerna i WHO Europa en halvtidsöversyn av arbetet, och till detta möte presenterade KOM i maj ett meddelande (10757/07) om aktiviteter på EU-nivå. Enligt planerna skulle även rådslutsatser ha tagits fram, vilket försenades. Rådslutsatserna kommer därför att antas på miljörådet den 20 december. SE är överlag nöjda med förhandlingarna om rådslutsatserna.

h) Gemenskapsram för hälso- och sjukvårdstjänster
-Information från kommissionen

Ansvarig minister: Göran Hägglund

Den 5 december väntas kommissionen anta ett direktivförslag för att etablera ett ramverk för hälso- och sjukvårdsfrågor på europeisk nivå. På rådet väntas kommissionen informera om arbetet.

i) Europeisk strategi för psykisk hälsa
-Information från kommissionen

Ansvarig minister: Göran Hägglund

På rådet väntas kommissionen informera om arbetet kring psykisk hälsa. 2005 publicerade kommissionen en grönbok för att ta fram en EU-strategi på området, vilken var föremål för en konsultationsprocess. Uppsummeringen av konsultationsförfarandet väntas mynna ut i ett meddelande men då arbetet försenats är det oklart när det presenteras.

j) Frågor om hälsosäkerhet
-Information från kommissionen

Ansvarig minister: Göran Hägglund

Kommissionen väntas informera om arbetet i den så kallade hälsosäkerhetskommittén som inrättades 2001 i samband med diskussionerna kring bioterrorism efter den 11 september. Kommittén fick i uppdrag att utbyta information om hot mot folkhälsan, beredskapsplaner och krishanteringsstrategier. En mer omfattande översyn av systemen för hälsohot inom EU planeras också att genomföras. Regeringen är positiv till det arbete som utförts av gruppen och anser att det är av vikt att arbetet fortsätter.

k) Kommissionens högnivågrupp för hälso- och sjukvård
-Information från kommissionen

Ansvarig minister: Göran Hägglund

År 2004 etablerades en högnivågrupp för hälso- och sjukvårdsfrågor under kommissionen. Gruppen består av ett antal undergrupper som behandlar patientsäkerhet, IT i hälso- och sjukvården, center för högspecialiserad vård, hälso- och sjukvårdspersonalens rörlighet samt gränsöverskridande vård. Gruppen har fortsatt sitt arbete under 2007 och kommissionen avser informera om detta arbete.

l) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
-Information från den slovenska delegationen

Ansvarig minister: samtliga

Under våren 2008 är Slovenien ordförande i EU. Vid denna punkt kommer den slovenska delegationen att informera om sitt arbetsprogram.

På hälsoområdet avser Slovenien att prioritera olika aspekter av cancerfrågor, bl.a. prevention, screening och medicinska framsteg på området. Vidare lyfter Slovenien insatser för att minska alkoholrelaterade skador och tobak.

På övriga områden är vid dags dato särskild information om prioriteringar inte tillgänglig.

Bilagor (51)