Epsco dp 05 rådspm

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29B

Rådspromemoria

2008-05-27

Arbetsmarknadsdepartementet

Rådets möte (EPSCO) den 9 – 10 juni 2008

Dagordningspunkt 5
Rubrik:

Commission Recommendation on enhanced administrative cooperation in the context of the posting of workers in the framework of the provision of services
- Adoption of Council Conclusions
Dokument:

- 9081/08 SOC 281 COMPET 179

- 2008/C 85/01 Commission Recommendation of the 31 March 2008 on enhanced administrative cooperation in the context of the posting of workers in the framework of the provision of services

Tidigare dokument:

-
Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:

Frågan har inte behandlats i EU-nämnden tidigare.
Bakgrund

Direktivet (96/71/EG) om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (utstationeringsdirektivet) ger medlemsstaterna en skyldighet att, oavsett vilket lands lag som i övrigt ska tillämpas på anställningsförhållandet, garantera att nationella arbets- och anställningsvillkor på ett antal uppräknade områden ska tillämpas beträffande arbetstagare som under begränsad tid arbetar i landet.

Sverige har genomfört direktivet genom lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Arbetsmiljöverket är svenskt förbindelsekontor.

Kommissionen har den 31 mars 2008 antagit en rekommendation (2008/C 85/01) om förbättrat administrativt samarbete angående utstationering av arbetstagare i samband med tjänsteutövning.

I rekommendationen uppmanar kommissionen medlemsstaterna att förbättra sitt administrativa samarbete i utstationeringsfrågor genom insatser på tre områden:
1) att utveckla ett elektroniskt informationsutbytessystem
2) att förbättra tillgången till information om anställningsvillkor både för utländska tjänsteföretag och för de utstationerade arbetstagarna
3) att förbättra utbyte av erfarenheter och goda rutiner.

De aktuella rådsslutsatserna är rådets svar på kommissionens rekommendation.

Rådsslutsatserna behandlades i Coreper I den 23 maj 2008, där ORDF:s utkast till rådsslutsatser godkändes utan ändringar. Tysklands förslag om hänvisning till s.k. E 101 certifikat kunde läggas i en deklaration till rådets uppteckningar.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Enhällighet.
Svensk ståndpunkt
Sverige kan ställa sig bakom utkastet till rådsslutsatser och ställer sig positivt till att åtgärder vidtas i syfte att förbättra informationsutbyte och tillgänglighet när det gäller vad en tjänsteutövare behöver veta i situationer av utstationering inom EU.
Europaparlamentets inställning
Frågan har inte behandlats i Europaparlamentet.
Förslaget
I rådsslutsatserna anges mer specifikt hur kommissionen och medlemsstaterna ska agera för att uppnå de tre punkter som pekas ut i kommissionens rekommendation.

En viktig del av detta är inrättandet av en expertkommitté (Committee of experts).

I rådsslutsatserna uppmanas medlemsstaterna att i samarbete med kommissionen undersöka hur informationsutbytet kan förbättras för att underlätta den praktiska implementeringen av utstationeringsdirektivet, att undersöka de olika möjligheterna för att inrätta ett tekniskt stöd för informationsutbyte, inklusive ett elektroniskt informationsutbytessystem, att klargöra förbindelsekontorens roll och förstärka dem om det behövs, att förbättra tillgänglighet och klarhet i den information om anställningsvillkor som ska tillämpas samt att öka sina insatser för att utbyta erfarenheter och goda rutiner med varandra.

Kommissionen uppmanas i rådsslutsatserna att erbjuda nödvändigt stöd och (ekonomisk) assistans till medlemsstaterna med att förbättra informationsutbyte, att sätta upp en grupp för att undersöka olika alternativ för ett informationsutbytessystem (ev. baserat på Internal Market Information System, IMI) och ge råd om det mest lämpliga och kostnadseffektiva tekniska stödet för ett sådant system samt att institutionalisera den informella expertgrupp som redan finns genom att sätta upp en expertkommitté. Expertkommittén ska ha i uppgift att bland annat stödja medlemsstaterna i att utbyta erfarenheter och goda rutiner på området, att främja utbyte av relevant information, att undersöka frågor och svårigheter som kan uppkomma i samband med den praktiska tillämpningen av lagstiftningen om utstationering samt att noggrant följa de framsteg som uppnås. Expertkommittén ska inleda samtal med de myndigheter som ansvarar för kontroll och regelbundet involvera arbetsmarknadens parter i frågorna, på lämplig nivå och i enlighet med nationell lag och praxis. Kommittén ska regelbundet rapportera om de framsteg som görs.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Sverige har genomfört direktivet genom lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Det finns inga svenska regler om administrativt samarbete i samband med utstationeringsdirektivet, dvs. de frågor som behandlas i rådsslutsatserna.
Ekonomiska konsekvenser
Inrättandet av ett system för informationsutbyte kan eventuellt komma att belasta EU-budgeten och/eller statsbudgeten i framtiden, men det kommer inte att beslutas nu i samband med beslut om rådsslutsatserna. I rådsslutsatserna anges endast att medlemsstaterna ska undersöka de olika möjligheterna för ett passande tekniskt stöd för informationsutbyte, inklusive ett elektroniskt informationsutbytessystem, och att kostnadseffektivitet är en av de faktorer som ska beaktas när man väljer system.
Övrigt
-