Epsco dp 06 rådsPM

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29C

Rådspromemoria

2008-05-27

Arbetsmarknadsdepartementet

Rådets möte 2876 den 9 juni 2008

Dagordningspunkt

6

Rubrik: Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Dokument:

[måste uppdateras]

16714/07 ECOFIN 519 COMPET 442 SOC 543 ENV 721 EDUC 224 RECH 433 ENER 326 ADD 4
+ ADD 4 COR 1
+ ADD 4 REV 1 (en)
+ ADD 4 REV 2 (sv,et)

Bakgrund

Kommissionen föreslog att de integrerade riktlinjer som antogs av rådet 2005 skulle ligga fast även för perioden 2008-2010. Förslaget diskuterades i sysselsättningskommittén den 21 januari och den 7-8 februari och medlemsstaterna ställde sig i stora delar bakom kommissionens förslag och införde endast ändringar i löptexten tillhörande riktlinjerna. EPSCO-rådet enades om dessa ändringar i en allmän inriktning på mötet den 29 februari.

Ordförandeskapsslutsatserna från Europeiska rådets möte den 13-14 mars 2008 bekräftar de nuvarande sysselsättningsriktlinjernas giltighet för perioden 2008-2010.
I enlighet med fördraget har Europaparlamentet konsulterats. EP:s ändringsförslag framgår av parlamentets lagstiftningsresolution av den 20 maj.

Utkast till slutligt förslag som ska antas på EPSCO den 9 juni har ännu inte kommit. Av diskussionen i arbetsgruppen framgår dock att det slutliga förslaget troligen kommer att innebära fortsatt oförändrade riktlinjer men att man tar ombord några av EP.s förändringar i brödtexten och preambeln.

EPSCO-rådet förväntas på mötet den 9 juni träffa en politisk överenskommelse om förslaget till sysselsättningsriktlinjer.
Rättslig grund och beslutsförfarande

- Art. 128 (2) – kvalificerad majoritet

Svensk ståndpunkt

Regeringen delar kommissionens bedömning om att de åtta sysselsättningsriktlinjerna bör vara oförändrade. Stabilitet och kontinuitet i riktlinjerna är viktigt och medlemsstaterna bör under nästa cykel fokusera på implementering av nödvändiga reformer. Mycket återstår att göra för att genomföra strategins mål och intentioner. Regeringen kan dock ställa sig bakom att vissa förändringar i preambeln och brödtexten tillhörande riktlinjerna i enlighet med de ändringsförslag som kommit från Europaparlamentet.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentet yttrade sig i frågan om sysselsättningsriktlinjerna i Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 maj 2008 om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik. Europaparlamentet föreslår en rad ändringar i kommissionens förslag.

Parlamentets ändringsförslag rör preambeln, brödtexten tillhörande riktlinjerna, de åtta riktlinjerna samt mål och riktmärken. Vissa av ändringsförslagen innebär nya prioriterade områden. Majoriteten av ändringsförslagen betonar jämställdhet, kvalitet i arbete, den sociala dimensionen, och ökad rörlighet.

Förslaget

Kommissionens förslag till sysselsättningsriktlinjer, utgår ifrån rådets beslut från 2005 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik och innehåller inga ändringar av själva riktlinjerna. Däremot innehåller kommissionens förslag små ändringar i löptexten tillhörande riktlinjerna.

Termen flexicurity har introducerats i löptexten liksom tydligare skrivningar om strategins sociala dimension och jämställdhet. De existerande målen och riktmärkena har också introducerats i löptexten.

Det förslag still sysselsättningsriktlinjer som kommer att antas på EPSCO den 9 juni kommer troligtvis att ligga i linje med rådets allmänna inriktning från februari 2008 men också beakta många av Europaparlamentets ändringsförslag.

De åtta riktlinjerna föreslås ligga fast, och förblir därmed de samma som riktlinjerna från 2005.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
-
Ekonomiska konsekvenser
-
Övrigt

-