Epsco dp 08 rådsPM

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29D

Rådspromemoria

2008-05-22

Socialdepartementet

Socialförsäkringsenheten

EPSCO rådets möte den 9 juni 2008 – dagordningspunkt 8.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning för tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Dokument: 5896/06 SOC 44 CODEC 93

Tidigare dokument: KOM (2006) 16 final, KOM (2006) 7 slutlig, fakta-PM socialdepartementet 2005/2006 FPM76

Bakgrund
Europaparlamentet och rådet antog den 29 april 2004 en ny förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. I artikel 89 i denna förordning anges att tillämpningsföreskrifter till förordningen måste utfärdas innan förordningen kan börja tillämpas.

En arbetsgrupp i rådet har under det slovenska ordförandeskapet fortsatt behandlingen av kapitel IV finansiella frågor i förslaget till tillämpningsföreskrifter och bilageanteckningarna till förordningen 883/2004. Under denna dagordningspunkt ska EPSCO-rådet göra en första överenskommelse om bestämmelserna i kapitel IV finansiella frågor.

Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 42 och 308 i EF. Enhällighet och medbeslutande EP

Svensk ståndpunkt
Sverige stöder förslaget.

Europaparlamentets inställning
Inte känd.

Förslaget
Kapitel III i avdelning IV i förslaget till föreskrifter om tillämpningen av förordning nr 883/04 omfattar återkrav av icke berättigade förmåner, återbetalning av provisoriska utbetalningar och avräkning och bistånd vid indrivning av icke berättigade förmåner.

Reglerna finns i artiklarna 70-81 i förslaget. Grundprincipen, som vilar på artikel 84 i förordningen 883/2004, är att fordringar i första hand ska återbetalas genom avräkning. Detta gäller både krav mellan institutioner och institutioners krav mot försäkrade personer. I andra hand ska krav som inte kan lösas med avräkning drivas in med hjälp av de instrument som finns tillgängliga i de berörda medlemsstaterna.

Reglerna om indrivning är hämtade från Rådets Direktiv 76/308/EEG men har i viss mån anpassats efter de särskilda förhållanden som kan gälla för socialförsäkringssystemen.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Förslaget medför inga särskilda effekter på gällande svenska regler då rådets Direktiv 76/308/EEG som förslaget är hämtat ifrån redan tillämpas mellan de berörda institutionerna.

Avsikten med förslaget är att underlätta hanteringen av uppbörd av avgifter och återkrav av icke berättigade förmåner mellan institutionerna genom att verkställbara beslut från domstolar och förvaltningsmyndigheter erkänns så att de kan verkställas i andra medlemsstater.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända

Övrigt